נספח 8 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שהועסקו אצל המציע.docx