הכשרות לתפקידי מנכ”ל/ית לחברות הזנק בתעשיית ההייטק

רוצים.ות לשמוע עוד על הקול הקורא?

הצטרפו למפגש מקוון בנושא, שייערך ב-2.6.2024 בשעה 10:00!
להרשמה ופרטים נוספים, לחצו כאן.

תאריך אחרון להגשה 

01/07/2024

חטיבות

הזנק, מסלולי הון אנושי

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות מזמינה תאגידים להגיש בקשות לתמיכה בתוכניות חדשניות להכשרת והאצת מנהלים/ות לשמש כמנכ”לים/יות בחברות בעלות עומק טכנולוגי (deep tech). במסגרת הקול קורא יבחרו ע”י הרשות עד 3 זכיינים שהינם תאגידים להפעלת תכניות בעלות מקסימאלית של מיליון ₪ לכל תכנית, במימון של 70%. זכיינים אלו יכשירו את שדרת הניהול הבכירה (מנכ”לים/יות) של חברות הזנק בעלות עומק טכנולוגי בישראל בשנים הקרובות.

תיאור הקול הקורא

הקול קורא מיועד להכשרות לתפקידי מנכ”ל/ית עבור חברות שמפתחות מוצרים או פתרונות שהיסודות הטכנולוגיים עליהם הם בנויים הם חדשניים, כמו למשל מיחשוב קוונטי, הנדסת חומרים, רובוטיקה, ביוקונברג’נס וכו’. הפתרונות הטכנולוגיים יכולים להיות בתחומי האקלים, מזון, חקלאות, אנרגיה, בריאות, תקשורת, רכב, בניה ועוד.
לרוב, החברות שמפתחות מוצרים אלה מאופיינות בקניין רוחני (שיכול לכלול גם מוצרים מוחשיים), שמקורו במחקר אקדמי, שווקים גדולים, מענה לאתגרים עולמיים, אך יחד עם זאת- גם בסיכון רב, זמן ארוך להטמעה ולהגעה למכירה, אתגרי רגולציה, אתגרים טכנולוגיים משמעותיים ועוד.

הקול הקורא מחפש תוכניות הכשרה שילמדו את התוכן המקצועי, התיאורטי והמעשי הנצרך למועמדים לתפקידים בכירים. התכנית צריכה להבנות על ידי חיבור לצרכי התעשייה בשיתוף עם מומחים וגופים רלוונטיים מהתעשייה שעוסקים בתחום ובנושא זה, ויתייחסו לכלל המיומנויות הנדרשות לשמש כמנכ”ל/יות בחברות הזנק בעלות עומק טכנולוגי, אשר מציעות פתרונות בעלי חדשנות טכנולוגית המבוססים על אתגרים מדעיים או הנדסיים מהותיים, ועונים על צורך משמעותי ברמה הגלובלית.
תינתן עדיפות לתכניות שיכללו גם ליווי של המוכשרים במהלך או לאחר סיום ההכשרה להשתלבות כמנכ”לים בחברות הזנק.

הקול הקורא נוצר בעקבות נתונים המראים שקיים חוסר משמעותי בעתודה ניהולית ובניהול בכיר, שיאפשר צמיחה של החברות מעבר לשלבי המחקר והפיתוח לשלבי המכירות וגיוס הון משמעותי. החוסר הזה נובע מכך שבמיזמי טכנולוגיה עמוקה, שלעיתים קרובות מקורם במחקר אקדמי, הוגי הרעיון או המחקר אינם בהכרח אלו שמובילים את החברה כמנכ”לים.

קהל היעד

התוכניות יוגשו ע”י גופי הכשרה וארגונים בעלי ניסיון מוכח בהכשרת מנהלים בכירים בתחומים שצוינו לעיל. מוכשרים אשר ישתתפו בתכניות אלו, יכולים להיות מנהלים בעלי ניסיון משמעותי קודם בחברות בעלות עומק טכנולוגי בעלי רצון ופוטנציאל להוביל חברות הזנק, או מנכ”לים/יות שניהלו בעבר חברות מתחומים שונים וכעת מעוניינים בידע הטכנולוגי והעסקי הנדרש לשם הסבה לניהול בכיר של חברות חדשניות בעלות עומק טכנולוגי.

תקציב/מימון

תוכנית שהתקציב המבוקש שלה הוא עד סכום כולל של 1,000,000 ₪ – יינתן בגינה מענק בשיעור של 70% מהתקציב המאושר – בהתאם להחלטת הוועדה.
הבקשות יוגשו לתקופת ביצוע של עד 12 חודשים.

תנאי סף

על הבקשה והמבקש לעמוד בכל תנאי הסף הבאים במצטבר, במועד הגשת הבקשה ובמשך כל תקופת ביצוע*.

 1. המבקש הוא תאגיד שהתאגד ונרשם כדין בישראל, ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 2. אם המבקש הוא עמותה או חברה לתועלת הציבור (“חל”צ”) – יש לו אישור בתוקף, מרשם העמותות וחל”צ, על ניהול תקין, או לחילופין – אם טרם חלפו שנתיים ממועד תחילת פעילותו – אישור על הגשת מסמכים.
  למרות האמור בקול קורא זה, מבקש שהוא עמותה או חל”צ, שלא מחזיק באישור ניהול תקין או אישור על הגשת מסמכים כאמור, לפי העניין, במועד הגשת הבקשה, יוכל להציג אישור כאמור עד למועד החתימה על דף תקציב וכתב התחייבות בהתאם למסלול ההטבה.
 3. הבקשה מיועדת לתת מענה לאחד או יותר מהאתגרים בפיתוח הון אנושי מיומן עבור התעשייה עתירת הידע בישראל, כהגדרתם בסעיף 2.3 למסלול ההטבה.
 4. לא התקבל, לשם ביצוע התיק נשוא הבקשה, סיוע מימוני מגורם ממשלתי או מרשות החדשנות, במישרין או בעקיפין, שלא לפי הוראות מסלול ההטבה.
 5. המבקש אינו בעל חשבונות מוגבלים ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכדומה.
 6. המבקש ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התשע”א-2011.

(*בקשה שלא תעמוד באחד מתנאי הסף הבאים יכולה להיפסל או להוביל לביטול התוכנית המאושרת, לפי התנאים הבאים

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות ומידת הייחודיות של התכנית.
 • יכולות החברה/מלכ”ר שמגיש בקשה.
 • מידת התוספתיות של עובדים חדשים או קיימים בפריון גבוה.
 • פוטנציאל הצמיחה (scale) ויכולת ההטמעה של התכנית.
 • אפקטיביות וישימות התכנית, לרבות עלות מול תועלת.
 • מידת מתן המענה לתחומים המועדפים של המסלול.
 • שילוב קהלי יעד מגוונים:
 • מידת השילוב בתכנית המוצעת של אחת או יותר מהקבוצות הבאות: נשים, בני/בנות המגזר החרדי, מגזר המיעוטים והעדה האתיופית ובני אדם עם מוגבלות.
 • קיום פעילות התכנית (כולה או חלקה) באזור פריפריה.

אופן הגשת הבקשה

פירוט אופן הגשת הבקשה, נהלי המסלול וטפסי הבקשה מופיעים בדף מסלול הטבה מס’ 44ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 1/7/2024 בשעה 12:00 בצהריים.

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

הרשות תקלוט אך ורק בקשות שלמות ותקינות, שיכללו את הטפסים הנדרשים על פי תנאי מסלול ההטבה ונהליו. מומלץ להגיש את הבקשה מספר ימים לפני מועד ההגשה האחרון, כדי לוודא שההגשה תקינה.

במקרה של סתירות ו/או אי התאמות בין הטפסים, הכתוב בקובץ התקציב הוא שייקבע. מבקש/ת המעוניין/ת לקבל אישור שהבקשה נקלטה כהלכה – מתבקש/ת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה. בקשה שתתקבל לאחר המועד האחרון להגשה המפורט לעיל או שלא תהיה שלמה ותקינה – תידחה על הסף ותוחזר לשולח.

לפרטים נוספים וליצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 8:30-16:30

לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר בדוא”ל: HCfund@innovationisrael.org.il
 

רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? 

השלב הבא הוא בדיקה מעמיקה של בודקים ובודקות מקצועיים שיצרו קשר עם מגישי הבקשות שנלקטו
מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה. 


* יש לעקוב אחר דף קול קורא זה, שבו יפורסמו עדכונים במידה שיהיו.

**למען הסר ספק, מובהר כי האמור לעיל הינו תקציר בלבד של הוראות מסלול ההטבה ונהליו, וכי הנוסחים המחייבים הם הנוסחים המלאים של מסלול ההטבה, הנהלים והנספחים להם, המהווים חלק בלתי נפרד מפרסום הקול הקורא. במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח הקול הקורא לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה והנהלים יגבר.

*** אין בפרסום הקול הקורא משום התחייבות לאישור בקשה של מי מהמבקשים או בכלל.