שימו לב, מועד הדיווח ותשלום התמלוגים לקרן תמורה בגין המחצית השניה של שנת 2023 יסתיים ב- 01/03/2024.
הנכם מתבקשים להגיש את הדיווח באזור האישי במערכת חברות.
כללי דיווח התמלוגים, הסברים, הנחיות ועוד’ מפורטים למטה

מהי קרן תמורה?

קרן תמורה הינה היחידה ברשות החדשנות שאחראית על גביית התמלוגים.

על פי סעיף 21 לחוק החדשנות, חברה שהסתייעה במענקי רשות החדשנות מחויבת בתשלום תמלוגים עבור הכנסותיה ממוצרים המתבססים על הידע שקיבל מימון מהרשות. התמלוגים נגבים על פי כללים שנקבעו בהוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם. החזר התמלוגים מבוסס על העיקרון לפיו, במקרים של הצלחה מסחרית המדינה זכאית להחזר המענקים בתמורה להשתתפותה בסיכון. הכספים שנגבים על ידי קרן תמורה מוחזרים לתקציב קרן המחקר ובכך מגדילים את תקציב המענקים המיועד להמשך.

דיווח ותשלום תמלוגים

בחלק זה נסביר איך מתבצע דיווח תמלוגים לרשות החדשנות. 
במידה והמסלול שניגשתם אליו פטור מתמלוגים – הדף הזה לא רלוונטי לכם 

כדי להסביר על תהליך דיווח התמלוגים נתחיל בשלב מוקדם יותר. בואו נחזור לוועדת המחקר שבה נערך הדיון אודות התיק שלכן/ם: לצד קביעת גובה המענק, ואחוז התמיכה בתיק שלכם/ן, נקבעו שני נושאים חשובים נוספים שמשפיעים על גובה התמלוגים: 

 1. האם התיק ישתייך לתכנית חדשה או יתווסף לתכנית קיימת?
 2. עבור מה החברה תשלם תמלוגים (הגדרת תמלוגים)?

אז בואו נבין מה זאת בעצם תכנית?
תכנית מורכבת מכל התיקים מתבססים על אותו הידע שהושג בתהליך המו”פ במימון הרשות. התיקים המשוייכים לתכנית עֵרֶבים להחזרת המענקים זה של זה. 

מה זה אומר?
המשמעות של שרשור תיק לתכנית קיימת היא, שהתיק החדש עֵרֶב להחזרת המענקים גם של כל שאר התיקים הקשורים לתכנית במידה ואלו עדיין לא הוחזרו.

לדוגמא: 
ב-2019 קיבלתי מענק לפיתוח דיו מיוחד לעט חלל > נפתח לי תיק חדש > במסגרת תכנית חדשה ברשות. 
ב-2020 קיבלתי מענק נוסף במסגרת מסלול אחר, כדי לייצר מדפסת עם אותו הדיו שפיתחתי בעזרת המענק הראשון. 
הפעם נפתח לי עוד תיק חדש > והוא מתווסף לתכנית הקיימת ברשות כיוון ששני התיקים מתבססים על דיו החלל. 

אז מה המשמעות של התיקים ששייכים לאותה תכנית מבחינת תמלוגים?
שיוך שני התיקים לאותה התכנית, משמעותה ערבות להחזרת המענקים מהכנסות החברה משני המסלולים. 
זאת אומרת שאם עט החלל שלי לא הצליח בשוק אז לא שילמתי עליו תמלוגים. אבל אם המדפסת הפכה להצלחה מסחררת, עליי להחזיר מההכנסות בגין המדפסת את המענקים שניתנו לי לפיתוח המדפסת וגם לפיתוח העט. 

עכשיו נעבור לענות על השאלה השנייה – מה ההגדרה המדויקת של אותם תמלוגים שהחברה תדווח עליהם ותשלם אותם?

נציץ בהגדרת המונח “מוצר” כפי שמופיע בהוראות החוק ובהוראות התמלוגים.
לפי חוק החדשנות המוצר הוא – “נכס מוחשי או לא מוחשי, תהליך או שירות, לרבות תהליכי ייצור ותוכנת מחשבים” הוראות התמלוגים מרחיבות את ההגדרה וקובעות  – “… מוצר חדש כמשמעותו בחוק החדשנות, או חלק של אותו המוצר או מערכת הכוללת את המוצר או שיפור מהותי של המוצר הקיים ולרבות ידע, שפותח לפי התכנית או כתוצאה מביצוע התכנית, בין במישרין ובין בעקיפין, שפותח בין כולו ובין בחלקו במימון רשות החדשנות”. 

ופה נעזור במילים פשוטות – 
תמלוגים ישולמו על הכנסה גם ממוצר אשר פותח במימון עצמי שמסתמך על ידע ישיר או עקיף שמומן על ידי הרשות בתיקים קודמים של החברה.
כמו כן תמלוגים ישולמו על כל ההכנסה הנובעת מהמוצר הנמכר גם אם רק חלקו מומן על ידי הרשות. 

אם נחזור לדוגמא של פיתוח דיו לעט חלל: הידע המפותח הוא דיו אך התמלוגים ישולמו גם מההכנסות של העט ולא רק ההכנסות הישירות של הדיו. מה שנקרא בהוראות התמלוגים “המערכת הכוללת”. 

אחרי שהגדרנו מהו מוצר יש לקבוע מהי ההכנסה החייבת מאותו מוצר, וכך קובעות הוראות התמלוגים:
“תמורה מכל סוג שהוא שמקבל ההטבה, לרבות אדם או תאגיד קשור, רשם או זקף בספריו או בדוחותיו הכספיים המבוקרים במסגרת הכנסותיו, בעד מכירת המוצר, כשהוא מחושב ונקוב בדולרים לפי שער הדולר שפורסם לאחרונה לפני מועד המכירה, לרבות עמלות סוכנים, עמלות שיווק, הוצאות הובלה, נסיעות, עמלות תיווך וכיוצא באלה…”
כלומר, אפילו שירותי תחזוקה לעטים והמוצרים הנלווים יחשבו כהכנסות.

כעת, אחרי שהבנו את משמעות שיוך התיק לתכנית, למדנו מהי הגדרת התמלוגים, הגדרנו מהו מוצר ומהי הכנסה, בואו נדבר על התהליך עצמו של דיווח התמלוגים: 

מתי עלי לדווח?
כל מקבל הטבה שקיבל סיוע במסלול חייב בתמלוגים, מחויב להגיש דיווחי תמלוגים החל ממועד סיום תקופת המו”פ או ממועד המכירה הראשון של המוצר (כהגדרתו בחוק ובהוראות התמלוגים), המוקדם מבניהם.מועדי הדיווח הינם: 

 1. דיווח תקופתי לחודשים ינואר עד יוני (הנקרא דיווח תקופתי מחצית ראשונה) יש להגיש עד הראשון בספטמבר של אותה שנה.
 2. דיווח תקופתי לחודשים יולי עד דצמבר (הנקרא דיווח תקופתי מחצית שניה) יש להגיש עד ליום ראשון במרץ של השנה העוקבת לתקופת הדיווח. 

איך עליי לדווח?
הדיווח ייעשה בטופס תמלוגים שנמצא באזור האישי שבאתר רשות החדשנות.
לדיווח המקוון יש לצרף את טופס דיווח התמלוגים המופיע מטה, מלא וחתום. 

כמה עלי לשלם?
אחרי שקבענו מהי ההכנסה החייבת בתמלוגים בתקופת הדיווח, נותר לחשב את סכום התמלוגים לתשלום. 
שימו לב כי ההכנסה והדיווח נקובים בדולרים (ראו הגדרת הכנסה כפי שהובהרה לעיל)
החישוב הוא: סעיף ההכנסות הרלוונטי בדולר X (כפול)  שיעור התמלוגים הרלוונטי 

שיעור התמלוגים: 

 1. חברה קטנה תשלם 3% תמלוגים מההכנסה.
  מהי חברה קטנה? חברה שקיבלה אישור או אדם או תאגיד קשור, שהכנסותיהבשנה שקדמה להגשת הבקשה לא עלו על 70 מיליון דולר.
 2. חברה גדולה תשלם 5% תמלוגים מההכנסה.
  מהי חברה גדולה? חברה שקיבלה אישור או אדם או תאגיד קשור, שהכנסותיה בשנה שקדמה להגשת הבקשה עלו על 70 מיליון דולר.
 3. חברה שמייצרת בחו”ל ומחיר המוצר הסופי שלה ידוע, תשלם 1% יותר לפי גודלה, 4% ו-6% בהתאמה.
 4. חברה שמייצרת בחו”ל ומחיר המוצר הסופי שלה לא ידוע, תדווח ותשלם לפי יחס עלויות השקעה בייצור המוצר. כלומר: חלק השקעת רשות החדשנות מכלל הוצאות המו”פ.

מתי וכיצד עלי לשלם?

התשלום בפועל נעשה בשקלים לפי שער חליפין היציג למועדים הקבועים (1.3 ו/או 1.9) בהתאם לתקופת הדיווח. חשוב לציין כי אם חברה משלמת לפני המועד הקובע לדיווח (1.9/1.3), על החברה לשלם ע”פ שע”ח יציג של יום ההפקדה. אם חברה משלמת אחרי המועד הקובע, על החברה לשלם ע”פ שע”ח יציג של המועד הקובע לדיווח בתוספת ריבית והצמדה. כמו כן, תשלום התמלוגים הוא מרגע שנרשמות הכנסות הקשורות למוצר הנתמך או מסיום התיק- המוקדם מבניהם. אם היו הכנסות לפני סיום התיק יש לדווח עליהם ולשלם תמלוגים החל מהמחצית שבה נרשמו ההכנסות. בנוסף, חברות שסכום התמלוגים לתשלום (לא הכנסות החייבות בתמלוגים) שלהן נמוך מ- 5,000 דולר ארה”ב במחצית הראשונה של שנת הדיווח,  יגישו עד ל-1 במרץ של השנה העוקבת לשנת הדיווח את שני הדו”חות להלן (לרבות תשלום במידת הצורך)-           

 1. דיווח תמלוגים בגין המחצית הראשונה של שנת הדיווח (חודשים ינואר-יוני).
 2. דיווח תמלוגים בגין המחצית השנייה של שנת הדיווח (חודשים יולי- דצמבר)

דרכי תשלום:

 1. העברה בנקאית:
  חשבון מס’ 0248307 
  קרן תמורה – רשות החדשנות
  בנק הדואר 09 
  סניף 001
 2. שובר לתשלום בבנק הדואר אותו ניתן לקבל מקרן תמורה.
 3. יש לצרף לטופס הדיווח את הוכחת התשלום.

עד מתי מדווחים ומשלמים תמלוגים? 
דיווח ותשלום תמלוגים יתבצע עד לתקרת ההחזר. תקרת ההחזר היא סכום המענק או תקרת התמלוגים המוגדלת (במקרה של ייצור בחו”ל שלא הוצהר מראש בבקשה לתמיכה) בתוספת ריבית 

מה קורה אם אין הכנסות?
יש לדווח (פעם בשנה במועד דיווח התמלוגים למחצית השניה 1/3) ולציין את הסיבה בגינה אין הכנסות.

ומה קורה במצב של כישלון?
חברה רשאית להגיש בקשה לסגירת תוכנית ברגע שהכירה בה ככישלון. עד להכרת הרשות בכישלון, על החברה להמשיך ולדווח. חשוב לשים לב שגם אחרי הכרה בכישלון, המחויבות לחוק ובפרט בנוגע להעברת ידע או ייצור עדיין בתוקף.

דגשים חשובים!

 1. דיווחי התמלוגים נדרשים להיות מבוקרים על ידי רואה חשבון. על החברה לצרף חוות דעת של רואה חשבון המאשר את נכונות הנתונים כצרופה לדיווח התמלוגים באיזור האישי. חוות הדעת תינתן לאחר ביקורת שנתית של החברה על בסיס דוחות כספיים מבוקרים. אם הביקורת השנתית הסתיימה עד ל1 במרץ של השנה העוקבת, החברה תגיש את חוו”ד רו”ח  בדיווח מחצית שניה של השנה. אם ביקרות הספרים נערכת אחרי 1 במרץ, יש להגיש דיווח מחצית שניה לא מבוקר. עם סיום הביקורת השנתית יש להגיש דיווחי תמלוגים מבוקרים.
   
 2. לדיווחים המבוקרים יש לצרף את טופס הצהרת חברה חתום על ידי מורשי חתימה של החברה. 
   
 3. יזם בעל תיק במסלול תנופה בלבד פטור מהגשת חוות דעת של רואה חשבון. בנוסף יש לצרף הצהרת הנהלה. 
   
 4. ההוראות החדשות מעניקות הקלה לחברות אשר סכום התמלוגים לתשלום למחצית הראשונה הינו עד 5,000$ והן  רשאיות להגיש ולשלם את דיווח מחצית ראשונה עד 1 במרץ (במועד דיווח מחצית שניה).
   
 5. אין בקבלת דיווחי התמלוגים אישור לנכונות הנתונים. הרשות מבצעת ביקורות תמלוגים לפי החלטתה.

למידע נוסף מומלץ לעיין בנוהל דיווח ותשלום התמלוגים.

נוהל דיווח ותשלום תמלוגים