קול קורא להגשת הצעות להקמת חממות טכנולוגיות

 

מעדיפים ומעדיפות להשתתף בוובינר באנגלית? הצטרפו אלינו ב29.5.2024
להרשמה

אם כל זה נשמע לכם מתאים, בואו נפגש באירוע נטוורקינג למציעים פוטנציאליים ב25.6.2024
להרשמה

 

תאריך אחרון להגשה 

24/09/2024

חטיבות

הזנק

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות מזמינה אתכם להגיש הצעות במסגרת הליך תחרותי לבחירה של עד שלושה זכיינים שיקימו ויפעילו חממות טכנולוגיות שיפעלו במסגרת מסלול חממות טכנולוגיות לעידוד הקמה והשקעות הון בחברות הזנק. המסלול נועד לעודד הקמה והשקעות הון בחברות הזנק בשלבים מוקדמים, מרעיונאות ומסחור ידע ממוסדות מחקר, דרך השקעות הון בשלבי Pre-Seed ו-Seed ועד השקעות בסבב A והלאה. החממות שיוקמו במסגרת הליך זה יבצעו תהליכי Venture Creation במנגנונים מגוונים וחדשניים שיקבעו על ידיהן, לאחר מכן ישקיעו השקעות הון משותפות עם רשות החדשנות בחברות ההזנק שיונבטו בחממה וגם יציעו מערך סיוע ותמיכה, לצד ערך מוסף גבוה, במטרה לזרז את הפיכתם של רעיונות טכנולוגיים חדשניים, הנמצאים בשלב פיתוח ראשוני, לחברות הזנק המגיעות לאבני דרך מימונית ומתאימות לגיוס השקעות הון פרטי.

נדרש כי ההצעות שיוגשו במסגרת קול קורא זה יהיו להקמת חממות טכנולוגיות בתחומים טכנולוגיים בסיכון גבוה, כדוגמת ביו-קונברג’נס, בריאות, קליימטק, פודטק, אגריטק, או תחומים אחרים שבהם קיימת רמת מורכבות וחדשנות טכנולוגית גבוהה ומאתגרת, וברמת סיכון גבוהה ומיעוט משקיעים מתמחים בישראל.

פספסתם את הבוובינר? אל דאגה, הקלטנו אותו עבורכם

תיאור הקול הקורא

מי יכול להגיש הצעה ולקבל זיכיון?

תאגידים וקרנות הון סיכון, ישראליים וזרים.

מה מקבלים?

המציעים הנבחרים בהליך התחרותי יקבלו זיכיונות להפעלת חממות טכנולוגיות לתקופה של עד 5 שנים, שבמהלכן יוכלו להנות ממינוף השקעותיהם במיזמים טכנולוגיים פורצי דרך בשלבים ראשוניים, באמצעות מענקים שיקבלו המיזמים מרשות החדשנות במסגרת קרן ההזנק.

בנוסף, הזכיינים יוכלו לקבל מענקים מצטברים בגובה של עד 40 מיליון ₪ לתקופת הזיכיון, לדמי הניהול של החממה ולרכישה של ציוד למעבדה מרכזית לשימושן החופשי של חברות החממה.

איזו פעילויות יבצעו החממות הנבחרות?

החממות שיבחרו במסגרת הליך תחרותי זה, יפעלו לגיבוש וקידום של מיזמים טכנולוגיים ממקורות מגוונים, כולל מסחור ידע ממוסדות מחקר ישראליים וזרים אל חברות הזנק חדשות, ואל יזמים ויזמות עם רעיון טכנולוגי פורץ דרך ופוטנציאל שוק משמעותי. החממות יפעלו במנגנון מוסדר ל-venture creation שייקבע על ידיהן.

החממה תוכל להשקיע במיזמים טכנולוגיים באמצעות מגוון מסלולי ההטבה של רשות החדשנות:
בשלב ה-Venture Creation (לפני הקמת חברה):

 • קרן “תנופה” לקידום רעיונאות בקרב יזמים: תקציב בסך של 250,000 ₪ בשיעור מענק 80%
 • מחקר יישומי באקדמיה להכוונת מחקר אקדמי ליישום מסחרי:  תקציב בסך של 810,000 ₪ בשיעור מענק עד 90%
 • מסחור ידע ממוסד מחקר לתיקוף חיצוני של תוצאות המחקר: תקציב בסך של 3,400,000 ₪ בשיעור מענק עד 66%

בשלב השקעות הון בחברות הזנק*:

 • קרן פרה-סיד: סבב השקעה בסך של עד 4,500,000 ₪, בשיעור מענק 60%, עד לתקרת מענק של 1,500,000 ₪
 • קרן סיד: סבב השקעה בסך של עד 15,000,000 ₪, בשיעור מענק 50%, עד לתקרת מענק של 5,000,000 ₪
 • קרן Series A: סבב השקעה בסך של עד 75,000,000 ₪, בשיעור מענק 30%, עד לתקרת מענק של 15,000,000 ₪

* החממה תתחייב להשקיע את מירב סבב ההשקעה הראשון בכל חברת חממה, בניכוי מענק רשות החדשנות מהסבב.

לצד ההשקעה הכספית, החממה תצטרך לספק ערך מוסף גבוה לחברות החממה (Smart-Money) , כמו למשל: הנחייה טכנולוגית ועסקית, חיבור לרשת שותפים אסטרטגיים, לקוחות פוטנציאליים, משקיעים נוספים, יועצים, מובילי דעה, סיוע משפטי, פיננסי ואדמיניסטרטיבי, ועוד.

תנאי סף

 1. המציע הוא תאגיד ישראלי שנרשם כדין בישראל ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל, למטרות רווח.
 2. למציע מקורות מימון והתחייבויות כלפי רשות החדשנות, ביחס לזמינות של מקורות מימון, בהיקף של 120 מיליון ₪ לפחות, שיוקצו ויושקעו לטובת החממה וחברות החממה, למשך תקופת הזיכיון.
 3. למציע צוות מקצועי המיועד לניהול החממה, אשר יכלול לכל הפחות: מנכ”ל במשרה מלאה וכן סמנכ”ל טכנולוגיות וסמנכ”ל פיתוח עסקי, במשרה מלאה כל אחד.
 4. היקף ההחזקות הכולל, הישירות והעקיפות, של בעלי מניות במציע שהם גופים שאינם למטרות רווח, של רשויות מקומיות, של מוסדות מחקר אקדמאיים או חוץ אקדמאיים לא יעלה יחד על 20% (על בסיס דילול מלא), והם לא יהיו בעלי שליטה במציע ביחד או לחוד.
 5. המציע* ובעלי המניות בו יכולים להיות בעלי שליטה בלא יותר משתי חממות/מעבדות הפועלות מכוח מסלולי ההטבה הבאים: מסלול הטבה מס’ 3 – חממות טכנולוגיות, מסלול הטבה מס’ 4 – חממות טכנולוגיות 2020, מסלול הטבה מס’ 22 – חממות ביוטכנולוגיות, מסלול הטבה מס’ 29 – מעבדות לחדשנות טכנולוגית, מסלול הטבה מס’ 39 – חממות יזמות בפריפריה (*למען הסר ספק, “המציע” בסעיף זה מתייחס גם לחברת בת/ חברה קשורה/ חברה מסונפת/ חברה בבעלות או חברה בשליטה של המציע או של בעל מניות במציע.)
 6. המציע או בעלי מניותיו, אינם בעלי חשבונות מוגבלים ואינם נמצאים בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכו’.
 7. המציע ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום) התשע”א-2011.
 8. לא התקבל, לשם ביצוע הפעילות המוצעת, סיוע מימוני מגורם ממשלתי או מרשות החדשנות, במישרין או בעקיפין, שלא לפי הוראות מסלול ההטבה

קריטריונים להערכת ההצעות

 1. היקף ואיכות הניסיון של המציע ו/או של בעלי מניותיו (15%)
 2. הערך המוסף של המציע ושל בעלי מניותיו (15%)
 3. היקף ואיכות הניסיון של צוות המציע (20%)
 4. התוכנית העסקית של המציע (25%)
 5. מקורות המימון של המציע (15%)
 6. התרשמות כללית של חברי הוועדה (10%)

לוחות זמנים

 • המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 26 במאי, 2024 , בקובץ WORD בלבד, לכתובת Bidding.Incubators@InnovationIsrael.org.il בלבד.
 • רשות החדשנות שומרת על זכותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשיב לשאלות אשר יוגשו לאחר המועד כאמור.
 • התשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו במרוכז באתר האינטרנט של רשות החדשנות, לא יאוחר מיום 9 ביוני, 2024, והן יהיו חלק בלתי נפרד מההליך התחרותי.
 • המועד האחרון להגשת הצעות: 24 בספטמבר 2024, בשעה 14:00

לא יתקבלו הצעות אשר יוגשו לאחר מועד זה.

רשות החדשנות שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן המועדים המנויים בקול קורא זה, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של הרשות, בדף הקול הקורא, ובכלל זה לדחות איזה מהמועדים, כל עוד טרם חלף. באחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של רשות החדשנות, לגבי דחיות מועדים ו/או עדכונים ו/או שינויים ו/או הודעות ו/או הבהרות שיחולו במסגרת ההליך התחרותי.

אז איך מגישים הצעה?

 1. קודם כל, קראו בעיון את מסלול ההטבה והנהלים, ודאו עמידה במועד הגשת הבקשה בתנאי הסף – בנוסחם המלא בסעיף 4.3 למסלול ההטבה, ומלאו אחר ההנחיות במסלול ההטבה ובנהליו, על נספחיהם, ובכתוב מעלה.
 2. הרשמו לאזור האישי.
 3. בחרו באפשרות ’פעולות’ בתפריט העליון, באיזור של ‘הגשת בקשה כללית’.
 4. בעת הגשת הבקשה באזור האישי, על כל מציע להגיש 2 בקשות; שתיהן מוגשות באותו מקום באזור האישי, עם כותרת שונה לסוג הבקשה:
  1. הראשונה – עמידה בתנאי סף
  2. השנייה – הליך תחרותי
 5. מלאו את הטופס המקוון וצרפו להגשה את כל הנספחים הנדרשים בהתאם למפורט בהוראות הקול הקורא ובכלל זה:
  1. המסמכים הנדרשים בהגשה לעמידה בתנאי סף:
   1. העתק של תעודת ההתאגדות של המציע.
   2. נספח 2 – הצהרת התחייבויות המציע
   3. נספח 3 – תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התניית אישורים – שכר מינימום
   4. נספח 4 – תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו
   5. קורות חיים של כל אחד מאנשי הצוות המיועדים לכהן במקרה של בחירתו של המציע כזכיין, והסכם העסקה או הסכם עקרונות ביחס להעסקה עתידית, חתום על ידי כל אחד מהם.
   6. המסמכים הנדרשים להגשת הצעה להליך התחרותי:
    1. טופס בקשה לקבלת זיכיון (נספח 1) בקובץ WORD 
    2. טופס בקשה לקבלת זיכיון (נספח 1) בקובץ PDF עם חתימות אלקטרוניות (לא סרוק), או לחילופין טופס בקשה חתום וסרוק, קריא וברור.
    3. מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים, יצרף להצעתו עותק נוסף מההצעה, בקובץ  WORD, שבו ישחיר את החלקים הסודיים, לטעמו
     *למען הסר ספק, אין להחסיר חלקים מההצעה, אלא רק להשחיר חלקים שהם סודיים – לעמדתו של המציע. בנוסף למסמך המושחר, יצרף המציע מסמך המפרט את כל החלקים שאותם השחיר, וינמק את עמדתו.

מציעים אשר תאושר עמידתם בכל תנאי הסף המפורטים במסלול ההטבה, תהא ועדת המחקר תהייה רשאית להזמינם להציג את הצעותיהם בפניה.

* יש לעקוב אחר דף קול קורא זה, בו יפורסמו עדכונים בנוגע להליך התחרותי, אם יהיו.

**למען הסר ספק, מובהר כי האמור לעיל הינו תקציר בלבד של הוראות מסלול ההטבה ונהליו, וכי הנוסחים המחייבים הם הנוסחים המלאים של מסלול ההטבה, הנהלים והנספחים להם (כולל מסמך הבקשה לקבלת זיכיון והמסמכים הנלווים), המהווים חלק בלתי נפרד מפרסום הקול הקורא. במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח הודעת ההליך התחרותי לבין הוראות מסלול ההטבה, נהליו ונהלים אחרים של רשות החדשנות, יגבר האמור במסלול ההטבה ובנהלים.

***אין בפרסום הודעה זו משום התחייבות לבחירת זוכה כלשהו ו/או להתקשרות עתידית כלשהי עם מי מן המציעים.