נספח 2 - תצהיר ביחס לשליטה במישרין או בעקיפין במציע.docx