שאלות נפוצות

שאלות כלליות

מה היא רשות החדשנות?

מה הן חטיבות הפעילות של רשות החדשנות?

איך אדע איזה מסלול הטבה מתאים לי?

האם אני יכול להגיע לייעוץ פרטני?

איך אתם מתחייבים לשמור על סודיות הפרויקט שלי?

איך אני יכול להתעדכן אילו כנסים, אירועים והדרכות אתם מקיימים?

שלחתי בקשה לתמיכה לרשות החדשנות, ומה קורה עכשיו?

הגשת בקשה לתמיכה

איך מגישים בקשת תמיכה לרשות?

איפה ניתן לראות את מועדי ההגשה האפשריים?

הגשתי בקשה לתמיכה, מה לוחות הזמנים לטיפול בבקשה?

איך אני רואה מה סטאטוס הבקשה שלי?

האם אני יכול להגיש מספר בקשות תמיכה במקביל?

איך אני יודע אילו הוצאות מוכרות על ידי רשות החדשנות?

איך מגישים בקשת המשך?

האם ניתן לעשות שינויים בתוכן הבקשה לאחר שהוגשה?

איך מבטלים בקשה לתמיכה?

האם ניתן להגיש את הבקשה בשפה האנגלית?

בדיקת בקשת תמיכה

איך מתבצע תהליך הבדיקה הטכנולוגית?

מהם לוחות הזמנים לתהליך הבדיקה?

מה הרכב ועדת המחקר? על פי מתקבלת החלטת ועדה?

איך לבחור את המסלול המתאים ביותר עבורי?

קבלת החלטה בנוגע לבקשה לתמיכה (כולל בקשה לדיון חוזר)

מה פרק הזמן לקבלת תשובה לאחר וועדה?

כיצד אני יכול לקבל הסבר נוסף על נימוקי ועדת המחקר?

בקשתי לתמיכה נדחתה, האם ניתן לערער על החלטת הוועדה?

אישרה ועדת המחקר את הבקשה לאחר דיון חוזר, כיצד מקבלים החזר אגרה?

אישור בקשת תמיכה (הפעלה תיק)

קיבלתי אישור מועדת המחקר, איך ניתן להתחיל במימוש המענק?

נתבקשתי להציג יכולת מימון משלים - מה עלי לעשות?

אנחנו מעוניינים לדחות את תחילת תקופת הביצוע של הפרויקט. מה עלי לעשות?

דיווחים ותשלומים

איך מקבלים את תשלומי המענק שאושרו לנו?

מתי נדרש להגיש דו"ח כספי תקופתי?

איך מגישים לרשות את הדו"ח הכספי התקופתי?

האם יש לדווח הוצאות עם מע"מ?

מה ניתן לכלול במסגרת הוצאות סעיף התאמה ותיקוף המוצר לשוק?

בעת הגשת בקשה, באיזה לשונית באקסל יש לדרוש הוצאות סעיף התאמה ותיקוף המוצר לשוק?

הגשנו דו"ח כספי, מתי צפוי להתקבל תשלום בגינו?

מהו מקום ביצוע הפעילות לדיווח נוכחות המוכר ע"י הרשות?

במידה ולחברה נקבעו אבני דרך איך מדווחים?

עד מתי ניתן לשלם הוצאות שנצברו בתקופת התיק המאושרת?

איך מדווחים בדו"ח התקופתי על תחליפי כוח אדם?

איך מגישים בקשה לשינויים?

כמה פעמים ניתן להגיש בקשה לשינויים?

סיום תקופת הבקשה (סגירת תיק)

מהם מסמכי הסגירה ומתי נדרש להגישם?

הגשתי את המסמכים מה עכשיו? כיצד ומהו הליך ההתחשבנות הסופית?

מתי נקבל את יתרת המענק בפועל לחשבון הבנק?

כיצד אני יכול להגיש ערעור על ההתחשבנות הסופית בסגירת התיק?

קרן תמורה - תשלום תמלוגים

מתי יש להגיש דיווחי תמלוגים?

מי זכאי לדווח תמלוגים פעם בשנה?

במידה ולא היו למקבל ההטבה הכנסות, האם עדיין ישנה החובה להגשת דיווח תמלוגים?

מה שיעורי התמלוגים שחייב לשלם במידה וישנן הכנסות ממוצר נתמך רשות?

כיצד ניתן לשלם לקרן תמורה?

תשלום התמלוגים בשקלים בעוד שהדיווח דולרי, לפי איזה שער חליפין?

האם נדרש לדווח תמלוגים לכל תיק או תכנית?

מתי יש להגיש חוות דעת רואה חשבון על דיווחי התמלוגים?

הגשתי בקשה לסגירת תכנית וטרם קיבלתי תשובה. האם אני צריך להגיש דיווח תמלוגים?

איפה ניתן לצפות בדוח מצב חשבון קרן תמורה?

האם רשות החדשנות חתומה על שטר 'היתר עסקה' בנוגע לתשלומי ריבית במסגרת בקשות התמיכה?

בעת הגשת דיווח תמלוגים דרך האיזור האישי, לא מופיעה התכנית שעבורה אני מעוניין להגיש את הדיווח. מה עלי לעשות?

קניין רוחני

האם ניתן להגיש בקשה למענקים במקרה והידע המקדמי אינו בבעלות החברה מגישת הבקשה?

אושר לי תיק בכפוף להצגת הסכם המסדיר את הבעלות בידע בהתאם לכללי הרשות, למה הכוונה?

אושר לי תיק שת"פ והתבקשתי לשלוח הסכם שת"פ – מה הם הכללים של הרשות עבור הסכמים אלו מבחינת הקניין הרוחני?

האם ניתן לבצע חלק מהפיתוח אצל קבלן משנה בישראל?

האם ניתן לבצע חלק מהפיתוח אצל קבלן משנה בחו"ל?

האם העברת ידע ממקבל ההטבה אחת לחברה ישראלית אחרת דורש אישור וועדה? האם העברת ידע זו דורשת תשלום לרשות?

האם הקצאה או מכירה של מניות מהווה העברת ידע?

כיצד מחושב הסכום לתשלום עבור העברת ידע לחו"ל?

מתי עלי לשלם את התשלום בגין אישור להעברת ידע לחו"ל?

סיימתי לשלם את התמלוגים וקיבלתי אישור מקרן תמורה על סיום התכנית, האם עלי לקבל אישור להעברת ידע או ייצור? האם נדרש תשלום לרשות?

האם מתן רישיון לידע הינו העברת ידע לחו"ל? כמה עלי לשלם עבור העברת ידע ברשיון?

האם ניתן לבצע תחזוקה ותמיכה אשר מצריכות מתן גישה לקוד מקור של החברה לחברה זרה?

מהו התשלום עבור העברת ייצור לחו"ל? וכיצד ניתן להימנע מהגדלת תקרת ההחזר?

האם הודעה על העברת ייצור של פחות מ 10% מחייבת קבלת אישור מוועדת המחקר?

האם ניתן להעביר ידע הנמצא בחלק מהתיקים?

האם ניתן לפתח על בסיס קוד פתוח? האם ניתן לשתף את תוצרי הפיתוח?

האם ניתן להפקיד קוד מקור או בנאמנות במסגרת התקשרויות עם לקוחות?

האם ניתן לשעבד את הקניין הרוחני של מקבל הטבה, אשר פותח בתמיכת הרשות?

האם ישנם טפסים ייעודים להגשת בקשות בנושאי העברות ייצור, ידע, וכד'?

תמריצים

איך מגישים בקשה למחלקת תמריצי מס? (חוק האנג'לים, חוק עידוד השקעות הון, 20א לפקודת מס הכנסה וכיו"ב)

בבקשת הטבה לפי חוק האנגל'ים, מה ההבדל בין מסלול חברת מטרה למסלול חברה מתחילה?

האם ניתן להגיש בקשה בשפה האנגלית?

האם ניתן לחתום על ההצהרות לצורך תמריצי מס בחתימות דיגיטליות?

תמיכה טכנית- האיזור האישי

אני מנסה להירשם לאיזור האישי באתר, והמערכת מתריאה לי "לא קראת את תנאי השימוש"

לא קיבלתי את המייל להרשמה לאזור האישי לכתובת שהזנתי בשדות הרישום, מדוע?

לא קיבלתי את המייל להרשמה לאזור האישי לכתובת שהזנתי בשדות הרישום, מדוע?

אני מנסה להירשם לאיזור האישי באתר ונשאלתי על מספר התיק האחרון שלי. איני יודע במה מדובר, מה עליי לעשות?

כיצד ניתן לעדכן את פרטי איש הקשר מול הרשות?

איפה ניתן להגיש בקשות, טפסים או דוחות לרשות?

אני מנסה לצרף לבקשתי נספחים ומתקבלת הודעת שגיאה, מה עלי לעשות?

לאחר שהגשתי בקשה, קיבלתי הודעה באזור האישי שבקשתי נדחתה ועלי לבצע תיקונים בבקשה . כיצד ניתן לעשות זאת?

אם אני מגיש מספר בקשות תמיכה שונות במקביל, האם עלי למלא לכל בקשה טופס מקוון?

הקמת תשתית בארגוני הבריאות לקידום מו"פ

מה ההבדל בין השקעה בתשתית לצורך הרחבת שיתופי פעולה עם התעשיה, לבין השקעה בשיתופי פעולה?

האם במסגרת התכנית ניתן לשתף פעולה עם גופי אקדמיה?

האם הקול הקורא מיועד רק לתשתיות ושיתופי פעולה בתחום הדיגיטל או גם לשיתופי פעולה של ניסויים קליניים?

האם מגיש הבקשה הוא גוף הבריאות הוא החברה מהתעשייה?

האם מגיש הבקשה הוא גוף הבריאות הוא החברה מהתעשייה?

האם מטרת הקול הקורא היא לפתח "מוצרים" שיהיו בבעלות ארגוני הבריאות והם ישווקו אותם גם מחוץ לישראל?

האם מטרת הקול הקורא היא לפתח "מוצרים" שיהיו בבעלות ארגוני הבריאות והם ישווקו אותם גם מחוץ לישראל?

האם מטרת הקול הקורא היא לפתח "מוצרים" שיהיו בבעלות ארגוני הבריאות והם ישווקו אותם גם מחוץ לישראל?

האם הקמת תשתית ענן יכולה להוות חלופה לרכישת תשתית?

האם הקמת תשתית ענן יכולה להוות חלופה לרכישת תשתית?

האם הקמת תשתית ענן יכולה להוות חלופה לרכישת תשתית?

כיצד ארגון בריאות יכול להציע מסלול ללא קבלת קניין רוחני או תמלוגים כאשר עליו להיות רווחי?

כיצד ארגון בריאות יכול להציע מסלול ללא קבלת קניין רוחני או תמלוגים כאשר עליו להיות רווחי?

אלו מסמכים נדרש להגיש בתום כל שנה של התכנית כדי לזכות במלוא סכום התמיכה?

אלו מסמכים נדרש להגיש בתום כל שנה של התכנית כדי לזכות במלוא סכום התמיכה?

האם ארגון בריאות יכול להגיש תכנית יחד עם בית חולים נוסף וסטארט אפ?

האם ארגון בריאות יכול להגיש תכנית יחד עם בית חולים נוסף וסטארט אפ?

האם התאגיד שניגש יכול להיות "חברה לתועלת הציבור"?

האם ארגון בריאות פרטי, המאוגד כחברה בע"מ נדרש להקים חברה ייעודית נוספת לצורך הגשת בקשה?

מה הכוונה בתקציב? מה הכוונה במענק? ומה גובה התקציב והמענק לקו"ק זה?

כיצד נקבע אחוז התמיכה של55% או 66%?