english-icon

הרשמה

0

תהליך הטיפול בבקשה לתמיכה במו"פ מהגשתה ועד ביצוע תשלום

הערה: במסלולים מסוימים, יתכנו שינויים בתהליך המתואר כאן. 

 1. הגשת בקשה לתמיכה במו"פ

לאחר שהחברה בחרה את המסלול המתאים לבקשה, ולאחר שהכינה את הבקשה עצמה על גבי הטפסים המיועדים לכך, מגישה החברה את בקשתה. זו  מוגשת על גבי טפסים מובנים, המתעדכנים מעת לעת ומכסים את מכלול ההיבטים של המסלול.
גורם אחראי: חברה    נוהל מספר200-02​

 

 1. קליטת הבקשה ומינוי ראש תחום

בשלב זה מתבצעת קליטת הבקשה על ידי מחלקת השרות ברשות החדשנות אשר מסווגת אותה לתחום המקצועי המתאים ומעבירה אותה  לראש אותו התחום.
גורם אחראי: מחלקת שירות.

 

 1. מינוי בודק מקצועי

ראש התחום המקצועי ממליץ על מינוי בודק מקצועי ובודק בכיר בעלי התאמה מקצועית לבקשה, ואשר זמינים לביצועה. מינוי הבודקים מתבצע ע"י מחלקת השרות, ובמקביל מקבלת החברה מכתב מרשות החדשנות ובו שם הבודק, וכן מידע והנחיות לגבי המשך התהליך.
גורם אחראי: ראש תחום מקצועי ומחלקת השרות.​

 

 1. בדיקת מקצועית של הבקשה והגשת חוות דעת

בשלב זה מתבצעת הבדיקה המקצועית על ידי בודק מקצועי ובודק בכיר. לעתים, כאשר הבקשה מכסה מספר תחומים, מתמנה גם בודק מסייע. . הבדיקה כוללת: קריאת הבקשה, פגישה בחברה לקבלת הבהרות ומענה לשאלות, קבלת השלמות מהחברה (במידה ואלה נדרשות), כתיבת חוות דעת מובנית על ידי הבודק המקצועי והבודק הבכיר והעברה לראש התחום.  ראש התחום מבצע בקרה נוספת ומעביר את חוות הדעת למרכז וועדת המחקר הרלוונטית בזירה אליה משויך המסלול בו הגישה החברה. 

גורם אחראי: בודק מקצועי    נוהל מספר: 300-01 

 

 1. בדיקה פיננסית (אופציונלי)

במקביל לבדיקה המקצועית, מתבצעת לעתים בדיקה כלכלית של החברה. בדיקה זו מתבצעת בכל מקרה של בקשה ראשונה, אי פעם, של חברה - במקרה כזה מתבצעת גם הדרכה לחברה לגבי צורת הדיווח, המעקב אחר שעות עבודה – רואה החשבון של הרשות פונה אל החברה בתוך מספר ימים.
לגבי חברות שכבר הגישו בקשות בעבר, בדיקה כזו מתבצעת במידה ונראה שיש בה צורך. את הבדיקה מבצע רואה חשבון מטעם הרשות ומטרתה לוודא קיום חברה על פי הנהלים וחוקי המדינה וכן את מצבה הפיננסי.
גורם אחראי: מחלקת ביקורת.

 

 1. הערות והמלצות גורמי פנים לחוות הדעת

בשלב זה מבצעים גורמים נוספים ברשות החדשנות (הזירה, היועץ המשפטי, קרן תמורהinfo-icon,  וכיו"ב) בדיקה לגבי הבקשה והחברה, ומוסיפים את חוות דעתם לדיו בוועדת המחקר. מרכז וועדת המחקר מתאם את מועד דיון וועדת המחקר בו תידון הבקשה.
גורם אחראי: מרכז וועדת המחקר הרלוונטית בזירה אליה משויך המסלול בו הגישה החברה. 

 

 1. דיון והחלטה על אישור או דחיית הבקשה

בשלב זה נדונה הבקשה (התיק) בוועדת המחקר של הזירה אליה משויך המסלול בו הגישה החברהמתאימה. הבקשה וחוות הדעת מוצגות בפני הוועדה על ידי, אחד או יותר מבין הבאים:הבודק המקצועי, הבודק הבכיר  או ראש התחום. הוועדה מחליטה באם לאשר מימון, את היקף תקציב המו"פ המאושר לתמיכה, אחוז המימון והתניות נוספות על פי המסלול והעניין. 
גורם אחראי: ראש הזירה אליה משויך המסלול בו הגישה החברה        נוהל מספר: 400-01   ​

 

 1. הודעה לחברה על החלטת הוועדה

לאחר החתימה על פרוטוקול הדיון של וועדת המחקר, נשלחת הודעה לחברה ובה פרוט החלטת הוועדה בתיק.
גורם אחראי: : מרכז וועדת המחקר הרלוונטית בזירה אליה משויך המסלול בו הגישה החברה  נוהל מספר: 400-01   

 

 1. הכנת מסמכים להפעלת התכנית

בשלב זה מכינים ברשות החדשנות את המסמכים הנדרשים להפעלת התיק, ואלה נשלחים לחברה.  
גורם אחראי: מחלקת התקשרויות

 

 1. חתימה על מסמכים ועמידה בהתניות

החברה חותמת על המסמכים. חתימה זו חיונית על מנת שניתן יהיה להפעיל את התיק ולאפשר העברת כספים לחברה על פי החלטת הוועדה .  
גורם אחראי: חברה

 

 1. חתימה על כתב אישור

זה הוא השלב בו מתבצע האישור הסופי להפעלת התיק ברשות החדשנות.
גורם אחראי: סמנכ"ל תפעול ברשות החדשנות

 

 1. תשלום מקדמה/על פי דיווח תקופתי

​במידה והחלטת הוועדה כוללת מתן מקדמה בתיק - זהו השלב בו תועבר המקדמה לחברה. מכאן והלאה מתנהלת פעילות שוטפת של דיווחי הוצאות, תשלומים מהלשכה לחברה וכיו"ב.
גורם אחראי: מחלקת כספים וחשב   נוהל מספר200-03  

0