english-icon

הרשמה

0

בקשה לשינוי בהרכב הבעלות ו/או באמצעי השליטה גורם ישראלי, גורם זר

בהתאם לסעיף 18 (א1) לחוק החדשנות, מקבל האישור, בעל השליטה, או בעל העניין בחברה שנתמכה ידווחו לרשות החדשנות על כל שינוי בהרכב בעלי המניות ו/או באמצעי השליטה בחברה. במידה והשינוי בהחזקה הופך גורם שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראלי או תאגיד המואגד בישראל לבעל עניין בחברה כהגדרתו בחוק לניירות ערך, תעביר החברה לרשות החדשנות כתב התחייבות של חברה זרה לחוק החדשנות  וטבלת אחזקות מעודכנת.

קישורים רלוונטיים:

בקשה להטלת שעבוד כנגד הלוואה

​חברה העומדת להתקשר בעסקה שבה יוטל שעבוד על ידע שנתמך על ידי רשות החדשנות תעביר בקשה לאישור העסקה לידי רשות החדשנות ובו תפורט פרטי העסקה לרבות הצורך בהטלת השעבוד. החברה תעביר התחייבות מאת הגורם המשעבד על כך שבמידה והשעבוד יופעל, יחולו עליו כל החובות מכוח חוק החדשנות ולפי תנאי התכנית, לרבות החובה שלא להעביר את הידע לאחר אלא בהסכמת ועדת המחקר, וכן החובה לשלם תמלוגים.

קישורים רלוונטים:

הנפקה בבורסה

מקבל אישור המבקש לצאת בהנפקה בבורסה בארץ או בחו"ל חייב להודיע על כך לרשות החדשנות ולקבל את אישורנו.

קישורים רלוונטיים:

פרטים נוספים ויצירת קשר

​ירדן קמה, Yarden.kama@innovationisrael.org.il ,03-7157971

מסלול סיוע במימון אנליזות של חברות נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב (מסלול הטבה מס' 8.31)

0