מסלול עזרטק: טכנולוגיות מסייעות לאנשים עם מוגבלויות

על המסלול 

מסלול הטבה זה הינו פרי שיתוף פעולה בין רשות החדשנות לבין קרנות הביטוח הלאומי. מטרת המסלול היא לעודד מחקר ופיתוח של טכנולוגיות מסייעות לאנשים עם מוגבלות ובכך לאפשר לאוכלוסייה זו שוויון הזדמנויות והשתלבות מלאה בחברה ובשוק התעסוקה.

 

מטרת המסלול 

לטכנולוגיה מסייעת (assistive technology) יש פוטנציאל לחולל שינוי דרמטי בחייהם של אנשים עם מוגבלות ובאפשרותם לנהל חיים בריאים, עצמאיים ומכובדים, כמו גם להשתלב ולתרום בכל מעגלי החיים: תעסוקה, חינוך, פנאי ועוד. מטרת מסלול הטבה זה היא לעודד מחקר ופיתוח של מוצרים תעשייתיים המספקים פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות, וזאת על מנת לאפשר לאוכלוסייה זו השתלבות בחברה ובשוק התעסוקה.

למי מיועד המסלול? 

לחברות ולמלכ"רים בישראל המעוניינים לפתח טכנולוגיות המשרתות קבוצות בעלות מוגבלויות פיזיות, שכליות או קוגניטיביות, המהוות עד 5% מהאוכלוסייה. 

מה מקבלים? 

 • אם התקציב המבוקש הוא עד 500,000 ₪
  • המענק יהווה 75% מתקציב המאושר
    
 • אם התקציב המבוקש בין 500,000 ₪ ל-  1,500,000 ₪
  • המענק יהיה בשיעור של 40%, 50% או 60% מהתקציב המאושר
  • תוספת 10% לאזור עדיפות לאומית
  • לתאגידי הזנק של יזמים מקבוצה עם תנאי מימון מועדפים, תינתן אפשרות מענק בשיעור של 75% בשנה הראשונה ו-70% בשנה השנייה.
   * קבוצות עם תנאי מימון מועדפים מוגדרים כמיעוטים ו/או חרדים ו/או נשים (כאשר לפחות 33% מהון מניות החברה מוחזק על-ידי יזם מקבוצה זו). כל זאת בהתאם לנהלי מסלול הטבה מספר 1.

מדוע כדאי? 

 • מודל מימון אטרקטיבי - המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, ודרישה להחזרי כספי הסיוע אך ורק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור. במידה וכן, החברה הנתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה על ידי תשלום תמלוגים ממכירות.
   
 • עזרה בשלבי הנבטה - המסלול מאפשר לחברות להתגבר על השלבים הקשים בתהליך ההנבטה של חברת סטארט-אפ וגיוס הון בשלבי פיתוח המוצר.
   
 • תמיכה שהיא תו איכות בארץ ובעולם - תמיכת רשות החדשנות ניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, ובכך מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים ולשווק את מוצריהן בארץ ובעולם. תו איכות זה עשוי לסייע בהצעת ערך לשותפים אסטרטגיים בחו"ל, יצירת בסיס לשיתוף פעולה ארוך טווח וחדירה לשווקים זרים. 

תנאי המסלול 

 • דיווח על הוצאות ועל התקדמות המיזם לרשות החדשנות.
 • הגשת בקשות לקבלת מענק תתאפשר במהלך כל השנה, במועדים קבועים מראש או בהתאם לקולות קוראים ייעודיים להגשת בקשות לקבלת מענק. כל זאת בהתאמה להוראות והכללים המצוינים בנהלי מסלול ההטבה.
 • המבקש מעסיק, או התחייב להעסיק, במסגרת של יחסי עבודה, לפחות עובד מחקר ופיתוח אחד בעל השכלה או ניסיון רלוונטיים למחקר והפיתוח נשוא הבקשה שהוגשה.
 • ככל שהבקשה כוללת רכיב של מתקן הרצה באתר הרצה כהגדרתם במסלול ההטבה, באפשרות המבקש לצרף לבקשתו מסמך המעיד על הכוונה לביצוע התכנית באתר ההרצה וההתקשרות בין הצדדים.
 • מספר התיקים שאושרו למבקש במסגרת התכנית מושא הבקשה אינו עולה על שניים.
 • אם המבקש הינו עמותה או חברה לתועלת הציבור נדרש אישור ניהול תקין מרשם העמותות  בתוקף. 
 • מגישי הבקשה חייבים בדיווח לרשות החדשנות על כל שינוי בפעילות המחקר, מבנה החברה או בבעלות על הידע.
 • כל האמור בעמוד זה, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, כגון בקשר לידע וקניין רוחני, דיווח ותשלום תמלוגים, יהיו בהתאם לאמור בהוראות בחוק החדשנותמסלול הטבה מס' 2  (מסלול עזרטק מתחיל בעמוד 43- מסלול משנה ט"ו) והכללים והנהלים שנקבעו מכוחם (לרבות אלו המופיעים באזור נהלי המסלול).

קריטריונים להערכת בקשה 

 • הבקשות ייבחנו לפי אמות המידה של המסלול:
 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית יחד עם רמת האתגרים במימושה.
 • מידת התרומה המשוערת של תוצרי התכנית לשיפור איכות חייהם של אוכלוסיית היעד, השתלבותה בחברה או השתלבותה בשוק העבודה.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית ולגידול בהיקף פעילות המבקש בישראל, לרבות פעילות הייצור.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של המבקש עקב הצלחת התכנית. 
 • מידת ההתכנות היישומית של תוצרי התכנית מושא הבקשה בישראל, ובכלל זאת יתרונות המוצר ומחירו בהשוואה למתחרים ועלותו לצרכן בדגש על העלות לצרכן הישראלי. 
 • יכולות המבקש, ובכללן יכולות הניהול והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.

איך מגישים בקשה? 

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות באזור נהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר. יש למלא ולצרף את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה לבקשה המקוונת.

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.   
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.
רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? השלב הבא הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של רשות החדשנות). מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה. | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה

טפסים ומסמכים להגשה

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה עם שם היזם/ים ובעל/י הרעיון + מס' ת"ז + הצהרה לגבי ההשתייכות לאוכלוסיית המיעוטים כהגדרת מונח זה בהחלטת ממשלה מס' 922 מיום 30 בדצמבר 2015. יש לציין את ההשתייכות המדויקת.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה כי היזם/ים ממגזר בני המיעוטים בעל/י הרעיון, נמנה/ים על צוות המו"פ בתכנית המוגשת, תפקיד כל אחד/אחת בתכנית והיקף המשרה בו כל אחד/אחת מועסקים על ידי התאגיד.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזם/ים ובעל/י הרעיון ממגזר בני המיעוטים.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה עם שם היזם/ים ובעל/י הרעיון + מס' ת"ז + הצהרה לגבי ההשתייכות למגזר החרדי.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה כי היזם/ים מן המגזר החרדי בעל/י הרעיון, נמנה/ים על צוות המו"פ בתכנית המוגשת, תפקיד כל אחד/אחת בתכנית והיקף המשרה בו כל אחד/אחת מועסקים על ידי התאגיד.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזם/ים ובעל/י הרעיון מן המגזר החרדי.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה עם שם היזמת/ות ובעלת/ות הרעיון + מס' ת"ז (אישה או מספר נשים).
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה כי היזמת/ות בעלת/ות הרעיון, נמנית/ות על צוות המו"פ בתכנית המוגשת, תפקידה/ן בתכנית והיקף המשרה בה היא/הן מועסקת/ות על ידי התאגיד.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזמת/ות ובעלת/ות הרעיון.

שאלות נפוצות

מה השתנה במסלול עזרטק?

מסלול עזרטק עבר שינויים וחשוב לקרוא בקפידה את תנאי מסלול הטבה מס' 2 עמוד 43 - מסלול משנה ט"ו ואת הנהלים שנקבעו מכוחו. תשומת לב מיוחדת לסעיף 6 המפרט את תנאי הסף, סעיף 8 המפרט את שיעור המענק, ולחובה בתשלום תמלוגים.

לאיזה תקופה ניתן להגיש בקשה ובקשת המשך?

בקשת מו"פ ניתן להגיש לתקופה של עד 12 חודשים בלבד. תיקי המשך לאותה תכנית ניתן להגיש רק במסגרת קול קורא  ורק אם מספר התיקים שאושרו למבקש במסגרת התכנית מושא הבקשה אינו עולה על שניים. כל בקשה תיבדק לגופה בהתאם לאמות המידה של המסלול ובמסגרת התקציב המיועד לאותו קול קורא.

האם שני גופים יכולים להגיש בקשה משותפת?

ניתן לקדם שיתופי פעולה בין גופים אך רק ההגשה לרשות צריכה להתבצע על ידי גוף אחד שהינו הבעלים הבלעדי של הידע והקניין הרוחני.

 

האם ניתן להגיש את הבקשה בשפה האנגלית?

יש למלא את הבקשה עד תקציר מנהלים (כולל) בשפה העברית בלבד. יתר הסעיפים ניתן למלא בשפה האנגלית.

האם מימון מקרנות ביטוח לאומי יכול להיחשב מימון משלים למסלול של רשות החדשנות?

לא. מגיש הבקשה לא יכול לקבל מימון וסיוע ממקור ממשלתי או מהמוסד לביטוח לאומי בגין אותה תכנית פיתוח שבגינה מבוקש המענק.

 

 

 

כיצד עובד המימון המשלים לאחר שאושרה הבקשה בוועדת המחקר?

המימון המשלים הוא מימון פרטי המשלים את המענק עד לגובה התקציב שיאושר על ידי וועדת המחקר. במידה והבקשה תאושר על ידי הרשות, על החברה להעמיד מימון משלים למענק שאישרה וועדת המחקר. יש להראות יכולת ממון משלים כבר בעת הגשת הבקשה. נושא זה נבדק במסגרת הבדיקה הפיננסית. במידה וועדת המחקר תקבע כי יש צורך בהוכחת יכולת מימון משלים, מחלקת התקשרויות תפנה לחברה בבקשה למסמכים הרלוונטיים )לדוגמה דפי עו"ש עדכניים, הסכמי השקעה חתומים, התחייבות בעלים וכו'). רק לאחר השלמת המסמכים ואישורם, מחלקת התקשרויות תמשיך בתהליך הפעלת התיק. במידה וקיים תנאי מקדמי לתיק, הבדיקה ליכולת מימון משלים תעשה במקביל לבדיקת התנאי המקדמי.

ממתי הרשות מכירה בהוצאות של המחקר ופיתוח?

במידה והבקשה תאושר, הרשות תכיר בהוצאות המענק לפי התקופה המבוקשת. התאריך המוקדם ביותר שהרשות יכולה להכיר בהוצאות הוא תחילת החודש בו הוגשה הבקשה.

כמה אנשים בחברה נדרשים להיות מועסקים במו"פ במעמד הגשת הבקשה?

דרישת הסף היא איש צוות מו"פ אחד. יש לשים לב שמרבית ההוצאות קשורות לפעילות ישירה לביצוע המו"פ. אם בעת הגשת הבקשה עוד לא ידוע מיהו בעל התפקיד הספציפי, יש לציין באקסל התקציב "טרם נקבע".

מה החובות של עמותות? האם עמותות נדרשות לשלם תמלוגים?

אם המבקש הינו עמותה או חברה לתועלת הציבור נדרש אישור ניהול תקין מרשם העמותות  בתוקף.

המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, ודרישה להחזרי כספי הסיוע אך ורק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור. במידה וכן, החברה הנתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה על ידי תשלום תמלוגים ממכירות.

 

האם המוצר שאותו עומדים לפתח חייב להיות רווחי?

מגיש הבקשה כולל ארגונים ללא מטרות רווח נדרש להגיש תוכנית עסקית בעלת פוטנציאל עסקי וכלכלי.

האם ניתן להגיש בקשה לתמיכה עבור אוכלוסייה עם מוגבלות שמהווה יותר מ5% מהאוכלוסייה?

המסלול מיועד לפתח טכנולוגיות המשרתות קבוצות בעלות מוגבלויות פיזיות, שכליות או קוגניטיביות, המהוות עד 5% מהאוכלוסייה. מגיש הבקשה נדרש להביא נתונים תומכים (למ"ס למשל) שמצביעים על עמידתו בתנאי סף זה.

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00

לשאלות על המסלול, ניתן ליצור קשר עם הזירה החברתית-ציבורית בדוא"ל: SC@innovationisrael.org.il ועם נורית הורוביץ עמית, סגנית מנהל הקרן לפיתוח שירותים לנכים, המוסד לביטוח לאומי בדוא"ל: nurith@nioi.gov.il