PRIMA Section 2

על המסלול

תכנית PRIMA בה שותפה ישראל יחד עם 18 מדינות נוספות, נוסדה במטרה לחזק את שיתוף הפעולה במחקר, פיתוח וחדשנות בתחומי מים, חקלאות ומזון, בין מדינות הים התיכון.

התכנית מציעה מימון לפרויקטי מו”פ בינלאומיים מטעם האיחוד האירופי במסגרת Section 1 ובמימון לאומי במסגרת Section 2.

 • ההגשה לקולות הקוראים ב-Section 1, פתוחה לכל יישות משפטית המבוססת בישראל ושותפה במאגד בינלאומי העומד בתנאי הזכאות של תוכנית PRIMA.
 • ההגשה לקולות קוראים ב-Section 2 כפופה לנהלי רשות החדשנות ופתוחה לחברות מו”פ ולמוסדות מחקר ישראלים (בליווי חברות), השותפים במאגד בינלאומי על פי כללי PRIMA.

המידע בדף זה רלוונטי להגשת הצעות במסגרת Section 2 בלבד.

מטרת המסלול

לקדם מדע, חדשנות, קיימות ושמירה על הסביבה במדינות הים התיכון תוך מיקוד בשלושה תחומים עיקריים:

 • ניהול מים
 • חקלאות
 • מזון ותזונה ים תיכוניים

למי מיועד המסלול?

חברות מו”פ ומוסדות מחקר העוסקים במו”פ בתחומי מים, חקלאות, מזון ותזונה.

מה מקבלים?

 • חברות יכולות לקבל מימון בשיעור של עד 60%.
 • מוסדות מחקר עם תאגיד ישראלי מלווה, יכולים לקבל מימון בשיעור של עד 90%.

מדוע כדאי?

 • אפשרות לקבל מימון להשתתפות בפרויקט מו”פ בינלאומי עם בעלי עניין, לקוחות, ספקים, חברות ומוסדות, במדינות הים התיכון החברות בתוכנית פרימה, כאשר המימון לשותפים מגיע מהמדינות המשתתפות.
 • כניסה לשוק האירופי ולשווקים במדינות צפון אפריקה והמזה”ת.
 • ייבוא ידע וטכנולוגיות ממדינות זרות.
 • ייצוא שירותים ומוצרים למדינות אירופה, המזה”ת וצפון אפריקה.
 • גישה לאתרי ניסוי ופייילוט עבור טכנולוגיות בתחומי מים, חקלאות, מזון ותזונה.

תנאי המסלול

 1. עמידה בתנאי הסף להגשה של הקול הקורא הנבחר ב-PRIMA ובכלל זה הגשה במאגד בינלאומי, בו שותפים לפחות ארבעה גופים (ארבע ישויות משפטיות עצמאיות):
 • במאגד שותפים גופים מלפחות שלוש מדינות שונות המשתתפות בתוכנית
 • לפחות שני גופים מבוססים במדינות ים תיכון: ישראל, מצרים, ירדן, לבנון, מרוקו, טוניס, טורקיה
 1. עמידה בתנאי הסף של מסלול ההטבה הנבחר וקבלת אישור זכאות על ידי רשות החדשנות.

גובה ושיעור המענק למשתתף ישראלי הינם בהתאם למסלול המימון הנבחר (מבין המפורטים מטה), ובכל מקרה גובה כלל המענקים שיחולקו לשותפים ישראלים לא יעלה על תקציב ישראל ב-Section 2 בתכנית- 500,000 אירו.

בכפוף לנוהל החדש למימון שותפים ישראלים ‏על ‏ידי ‏רשות ‏החדשנות‏ במסגרת ‏תכניות‏ משנה ‏לתכנית‏ המסגרת‏ האירופית, יש לבחור מסלול מימון מתאים מהמסלולים הבאים:

 

כל האמור בעמוד זה, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, כגון בקשר לידע וקניין רוחני, דיווח ותשלום תמלוגים, יהיו בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנות, מסלול ההטבה הרלוונטי והכללים והנהלים שנקבעו מכוחם (לרבות אלו המופיעים באזור נהלי המסלול).

קריטריונים להערכת בקשה

הקריטריונים העיקריים להערכת הבקשות שיוגשו הינם:

 • Excellence  – מצוינות מדעית וטכנולוגית
 • Impact – תרומת תוצאות הפרויקט להשגת היעדים המוגדרים בקול הקורא
 • Implementation – איכות ויעילות תכנית העבודה

לפירוט תנאי ההערכה המלאים יש לקרוא בעיון את המדריך להגשת הצעה ב-Section 2.

איך מגישים בקשה?

ראשית יש לקרוא בעיון את תכנית העבודה לשנת 2023 PRIMA ואת המדריך להגשה הצעה ב-Section 2. ההגשה לקולות קוראים בתכנית, היא דו-שלבית:

שלב ראשון

 1. עד ה-29/03/2023 בשעה 17:00 יגיש המאגד הבינלאומי בו חבר שותף ישראלי, הצעה מקוצרת למינהלת PRIMA באופן מקוון על פי ההנחיות ההגשה שיתפרסמו באתר PRIMA.
 2. בנוסף ובמקביל יגיש כל שותף ישראלי במאגד בקשת אישור זכאות מרשות החדשנות*, לכתובת מייל: Nir.s@iserd.org.il הכוללת:

שלב שני

 1. מאגד בינלאומי שעבר בהצלחה את השלב הראשון והוזמן להגיש הצעה מלאה בשלב השני, יגיש אותה למינהלת PRIMA באופן מקוון על פי הנחיות ההגשה שיתפרסמו באתר PRIMA, עד ה-13/09/2023 בשעה 17:00 CET.
 2. בנוסף ובמקביל יגיש כל שותף ישראלי בקשה באיזור האישי עד ה-28 בספטמבר 2023 בהתאם לתנאי מסלול המימון שנבחר:

חברות:

אקדמיה ומוסדות מחקר:

​​.

חברה שהוזמנה להצטרף לפרויקט שכבר נבחר ואושר למימון, והחל בשנת 2022, תגיש בקשה מלאה לא יאוחר מה-2 במאי 2023 לפי המסלול הנבחר מהמסלולים הנ”ל.

יצירת קשר

ניר שקד ממינהלת איסרד –  Nir.s@iserd.org.il | +972-3-7157916

 ד”ר חגית שוימר ממינהלת איסרד – Hagit.Schwimmer@iserd.org.il | +972-3-5118119

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה
<script>obApi('track', 'Lead');</script><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script><script> _tfa.push({notify: 'event', name: 'lead_keren_heznek', id: 1117963});</script><script>window.lintrk('track', { conversion_id: 17105345 });</script><script> fbq('track', 'Lead');</script><!-- Google --><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script>