מסלול העברת ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי

על המסלול 

העברת ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי לפיתוח מוצרים פורצי דרך.

להלן תתי מסלולים:
 • ייבוא ידע- עידוד שיתוף פעולה במסגרתו מתבצעת חזרה על ממצאי המחקר כפי שהועברו ממוסד מחקר זר ותיקופם, וכן הוכחת היתכנות והתאמת הידע לצרכי המבקש לשם קידומו הטכנולוגי. פיתוח הטכנולוגיה מתבסס על שיתוף פעולה בין מבקש לבין מוסד מחקר זר, אחד או יותר, עם או ללא מוסד מחקר ישראלי, אחד או יותר.
 • ממשיך מגנ"ט- ניתן להגיש בקשות לתכניות מחקר ופיתוח המשכי לפעילות שכבר בוצעה במסגרת תכניות מאושרות תחת מסלול מגנ"ט ( מסלול הטבה מס' 5).

מטרת המסלול 

תיקוף, התאמה ועידוד העברת ידע ממוסדות מחקר לתאגיד תעשייתי, המתבססת על שיתוף פעולה דואלי בין מוסד מחקר אחד או יותר לבין תאגיד תעשייתי אחד.

למי מיועד המסלול? 

 1. לתאגיד תעשייתי ישראלי המעוניין לקלוט טכנולוגיות חדשניות שפותחו במוסד מחקר ושואפות לפתח מוצר או לשפר מוצר קיים על בסיס מחקרים עדכניים ורלוונטיים לתחום פעילותן.
 2. לקבוצות מחקר אקדמיות מטעם מוסדות מחקר אוניברסיטאיים, או מוסדות מחקר שאינם אוניברסיטאיים, שאושרו על ידי זירת תשתית טכנולוגית, המעוניינות לבצע מחקר יישומי חדשני ומקורי בשיתוף פעולה עם תאגיד תעשייתי מוביל המעוניין בטכנולוגיה רלוונטית. על המחקר להיות ממוקד בהוכחת היתכנות טכנולוגית לתעשייה ועל מוסד המחקר להיות הבעלים הבלעדיים של הידע נשוא הפרויקט​.

*המסלול אינו מיועד למימון מחקר ממומן עבור בעל ידע באקדמיה - אקדמיה לא תשמש כקבלן משנה בפרויקט, אלא כשותף

מה מקבלים? 

מענק מחקר יישומי בשיעור של עד 66% מהתקציב המאושר, עד סכום של 3.4 מיליון ₪, לתקופה של עד 24 חודשים. מקבלי המענק פטורים מתשלום החזר תמלוגים.

מדוע כדאי? 

 • מסחור הידע האקדמי: המסלול מסייע למוסד המחקר למסחר את הידע שפותח במחקר המדעי. התאגיד התעשייתי נחשף לטכנולוגיה חדשה, ולאחר בחינתה, יכול להטמיע אותה בתאגיד התעשייתי להמשך פיתוח מוצר חדשני ובעל פוטנציאל כלכלי או לשדרוג מוצר קיים.
 • בדיקת פוטנציאל היישום: מסגרת העברת ידע מאפשרת לתאגיד תעשייתי סביבה נוחה לבדיקת פוטנציאל היישום של הטכנולוגיה שפותחה במוסד מחקר. ללא סביבה זו התאגיד היה מתקשה לעמוד בתהליך הטומן בחובו סיכון גדול יחסית וחוסר ודאות.
 • אפשרות למימוש זכות המסחור: בתום הפרויקט ובתום הוכחת ההיתכנות הטכנולוגית, נתונה לתאגיד התעשייתי הזכות להחליט האם לממש את הזכות למסחור ולהמשיך בתהליך עצמאי של פיתוח מוצר מסחרי מהמחקר שבוצע במשותף.

תנאי המסלול 

 • פרויקט "העברת ידע" חייב לכלול קבוצ/ות מחקר אקדמי/ות ותאגיד תעשייתי, המגלה עניין בטכנולוגיה שתפותח במוסד המחקר.
 • מוסד המחקר: על הטכנולוגיה המוצעת להיות בשלב של תיקוף ראשוני וניסויי מעבדה במוסד המחקר, קודם להגשת הבקשה.
 • התאגיד התעשייתי: על התאגיד להיות מאויש בכוח אדם בעל יכולת טכנולוגית  להטמיע את הפרויקט ולהמשיך בפיתוחו, וכן עליה להיות בעלת אפשרות לממש את הפוטנציאל המסחרי הגלום בטכנולוגיה החדשה.
 • במסגרת המסלול, על התאגיד התעשייתי להשלים את מימון הפעילות של קבוצת המחקר (עד 100%).
 • על התאגיד התעשייתי לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנותמסלול הטבה מס' 6נהלי המסלול ונהלי הרשות: 200-01200-02200-03200-04200-06

איך מגישים בקשה? 

חברות תעשייתיות המעוניינות בשיתוף פעולה עם מוסד מחקר במסגרת התכנית - נא לפנות ישירות לחברות היישום האקדמאיות.

הגשת טפסי הבקשה לתכנית תעשה על ידי החברה התעשייתית בתיאום ובשיתוף עם מוסדות המחקר.

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

​​שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים : # % & * : < > ? / { | }

המסלול אינו מיועד למימון מחקר ממומן עבור בעל ידע באקדמיה.

מועדי ההגשה יפורסמו בקרוב!

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.   
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.

טפסים ומסמכים להגשה

שימו לב: חובה על כל מוסד המחקר ותאגיד שמגישים יחד בקשה - למלא בנפרד את קובץ "תקציב תשתיות כללי" המופיע מטה.
יש לצרף במסגרת הגשת הבקשה את כלל קבצי "תקציב תשתיות כללי" שמולאו. לדוגמה: הגשת בקשה הכוללת שיתוף פעולה בין חברה לשני מוסדות מחקר יגישו שלושה קבצי תקציב (אחד עבור כל שותף).

*קובץ התקציב של החברה בלבד יכלול גם את תקציב מוסד/ות המחקר השותפים, כמפורט בנהלי המסלול. 

שימו לב: חובה על כל מוסד המחקר ותאגיד שמגישים יחד בקשה - למלא בנפרד את קובץ "תקציב תשתיות כללי" המופיע מטה.
יש לצרף במסגרת הגשת הבקשה את כלל קבצי "תקציב תשתיות כללי" שמולאו. לדוגמה: הגשת בקשה הכוללת שיתוף פעולה בין חברה לשני מוסדות מחקר יגישו שלושה קבצי תקציב (אחד עבור כל שותף).

*קובץ התקציב של החברה בלבד יכלול גם את תקציב מוסד/ות המחקר השותפים, כמפורט בנהלי המסלול. 

למילוי על ידי התאגיד מגיש הבקשה ומוסד/ות המחקר השותפ/ים בבקשת המו"פ
במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה לכלל מסלולי הרשות.
של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכו', וכי אין לו חובות בלתי מוסדרים לרשות החדשנות.
יש לצרף סריקה של דף החתימות בטפסים הרלוונטיים חתומים על ידי מורשה החתימה של חברת היישום או מוסד המחקר, וחתימה של החברה התעשייתית.

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם זירת תשתיות בדוא"ל: Tashtiot@innovationisrael.org.il