מסלול מו”פ דואלי בתעשיית הייצור

על המסלול

מסלול זה, הוא מיזם משותף של רשות החדשנות ומפא”ת (המינהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית אלקטרונית) במשרד הביטחון. מסלול זה תומך בחברות תעשיית ייצור המפתחות טכנולוגיות הרלוונטיות לצרכים צבאיים ועבור שווקים מסחריים.

המסלול הינו הרחבה של מסלול מימד אשר פועל תחת מסלול הטבה מס’ 2 – השקעה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (נספח י”ז תת מסלול תעשיית יצור להשקעה משותפת עם משרד הביטחון).

מטרת המסלול

לקדם מחקר ופיתוח בעל יישומים דואליים, אשר מצד אחד נותנים מענה לפער מבצעי-ביטחוני ומצד שני בעלי פוטנציאל ממשי למסחור בשוק האזרחי (לרבות ביטחון פנים).
זאת במטרה להביא לשיפור התחרותיות והפריון בתעשיית הייצור, ולקידום חברות שלמות.

למי מיועד המסלול?

 1. חברת תעשיית הייצור העונה על אחד התנאים הבאים:
 • חברה תעשייתית אשר התאגדה במדינת ישראל ומרבית הכנסתה נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית (בכלל זה – מזון, משקאות, טקסטיל, עור, עץ, נייר) או בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (בכלל זה – מוצרי נפט, גומי, פלסטיק, מתכת, חומרי בניין).
 • חברה תעשייתית אשר התאגדה במדינת ישראל ועונה על 3 התנאים הבאים במצטבר:
  • מרבית הכנסתה נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית (בכלל זה – כימיה, נשק ותחמושת, ציוד חשמלי, ייצור מכונות) או בענפי הטכנולוגיה העילית (בכלל זה – ייצור תרופות, מחשבים מכשור אלקטרוני ורפואי, וייצור כלי טייס)
  • מספר עובדי הייצור המועסקים על ידה הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים;
  • מספר עובדי המו”פ המועסקים על ידה הינו לכל היותר 25 עובדים.
 • חברה הנמצאת בהיערכות לייצור תעשייתי: חברה שביצעה ומבצעת פעולות מוחשיות שמטרתן הקמת מפעל יצור או קו בישראל, הכוללות לפחות שתיים מבין חמש הפעילויות המופיעות בהוראת מסלול הטבה מס’ 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור
 1. שיתוף פעולה בין שתי חברות תעשיית ייצור (העונות על התנאים המפורטים בסעיף הקודם).
 2. שיתוף פעולה בין יזמות/ים לבין חברת תעשיית ייצור (העונה על התנאים המפורטים בסעיף הקודם).
 • יזמות/ים השותפות/ים להגשת תוכנית פיתוח הם/ן בעלי/ות הרעיון הטכנולוגי בבסיס תכנית המחקר והפיתוח נושא הבקשה, שיפותח למוצר מסחרי.
 • היזמות/ים יידרשו להתאגד כתאגיד תעשייתי ולהגיש את המסמכים המתאימים בעניין זה לרשות החדשנות לאחר אישור התיק וטרם הפעלתו.

 

חברות המעוניינות לבחון אם תחום עיסוקן מאפשר הגשת בקשות להשקעה במו”פ במסגרת מסלול זה, יכולות לפנות לרשות החדשנות באמצעות הטופס – טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלול מופ”ת.

 

מה מקבלים?

 • השקעה בשיעור של 30% – 50% מהוצאות המו”פ של תכניות שאושרו.
 • תוספת של 10% לתיקי מו”פ המבוצעים באזור פיתוח א’.
 • תוספת של 10% אם לפחות 20% מתקציבו המאושר של התיק יבוצע במוסד מוכר להשכלה גבוהה או במוסד מחקר ישראלי.
 • סך תקציב ההשקעה לכלל בקשות המענק המוגשות בתת מסלול מו”פ דואלי בתעשיית יצור יהיה עד 5 מיליון ₪ לשנה קלנדרית לכלל השותפים. במקרה של שתוף פעולה בין חברת ייצור ויזמות/ים, תקרת התקציב ליזמות/ים תהיה עד 500 אלף ₪

 

הכרה בהוצאות מו”פ ייחודיות לכלל החברות העונות לתנאי “חברת ייצור” (בנוסף לאותן סוגי ההוצאות המוכרות בדרך כלל לתכניות המו”פ הנתמכות ע”י רשות החדשנות במסלולים אחרים) כדוגמת:

 • הוצאה לקבלני משנה עבור פיתוח תבניות שישולבו בהמשך בקו הייצור של החברה, בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ₪.
 • הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ₪.
 • הוצאות ישירות לפיתוח אבטיפוס או מתקני הרצה; והוצאות גימלון בהיקף תקציבי שאינו עולה על 1 מיליון ₪
 • הוצאה לרכישת ידע המהווה חלק אינטגראלי של תכנית המו”פ בהיקף תקציבי שאינו עולה על 250,000 ₪.
 • הוצאות עבור פעילויות לתיקוף שוק תוצרי התכנית לארץ ולחו”ל, בהיקף של עד 15% מתקציבה המאושר של התכנית.

* תנאי פטור מתמלוגים לחברות העונות לתנאים המופיעים בנספח הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם למסלול מופ”ת.
*חברות ייצור, שזו הגשתן הראשונה, זכאיות לקבל הדרכה על ידי רו”ח אודות ההתנהלות החשבונאית הנדרשת מהם במהלך פרויקט המו”פ. ניתן לפנות לאנשי הקשר הרשומים מטה.

מדוע כדאי?

 • המסלול מאפשר לכלל חברות תעשיית הייצור להשתלב במגמות מתקדמות בתחום עיסוקן, באמצעות פיתוחים טכנולוגים המקנים לחברות יתרון תחרותי ומאפשרים לה לחדור לשווקים חדשים.
 • מודל מימון אטרקטיבי – השקעה כספית של עד 70%, ללא החזר תמלוגים (לחברות העומדות בתנאים).
 • שיתופי פעולה בין חברות קטנות וגדולות לטובת פיתוחים טכנולוגיים עבור השוק הבטחוני והאזרחי.
 • חשיפת חברות חדשניות, בעלות כושר ייצור טכנולוגי מתקדם, לגופי מפא”ת ומשרד הביטחון הישראלי.

 

תנאי המסלול

 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • החברה המגישה היא חברת תעשיית ייצור בישראל (עומדת בתנאי הסף של מסלול 36).
 • על הקניין הרוחני שייווצר בתכנית להיות בבעלות מלאה של החברה.
 • במקרה של שיתוף בידע בין שתי חברות ייצור או חברת יצור ויזמות/ים, יש לצרף לבקשה מסמך עקרונות המעיד על הכוונה לביצוע התקשרות בין הצדדים (נספח 3 לנוהל), וכן הסכם שיתוף בידע בין הצדדים.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, מסלול הטבה מס’ 2מסלול הטבה מס’ 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ונהלי זירת ייצור מתקדם.

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית/התהליכית ומידת הייחודיות של התכנית ותוצריה.
 • רמת האתגרים הטכנולוגיים במימוש התוכנית.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הטכנולוגיות והניהוליות להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית, ויכולתה של החברה לפעול בשוק האזרחי במקביל לשוק הבטחוני.
 • התשואה העודפת הצפויה למשק, היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל ושיעור הערך המוסף בישראל.
 • במקרה של הגשה על ידי שני מבקשים, מידת הערך המוסף בשיתוף הפעולה בין המבקשים לביצוע המחקר והפיתוח מושא הבקשה, לעומת ביצוע המחקר והפיתוח בנפרד.

איך מגישים בקשה?

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה להשקעה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה להשקעה).

למען הסר ספק – במקרה של הגשה משותפת, על כל שותף למלא את הטופס המקוון על חלקו בהגשה. על כל אחד מהמבקשים לציין בטופס הבקשה בסעיף “הבעלות בתוצרי התכנית הרב שנתית” אם למבקש השותף בעלות או זכויות בידע אשר יפותח בתיק.

המועד האחרון להגשה הוא ה-30 בינואר, 2024, בשעה 12 בצהריים.

תשובות צפויות להתקבל במהלך חודש אפריל 2024.

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל טפסי ומסמכי הבקשה, לרבות המסמכים הפיננסיים הנדרשים לבחינת הזכאות למסלול ומופיעים מטה.
*במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
*חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
*השקעה טכנית תינתן בימים א’-ה’ עד לשעה 17:00.
רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? השלב הבא הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של רשות החדשנות). מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה. | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה.

*רגע לפני שאתם ממלאים את מסמכי הבקשה קראו את דף הנחיות טכניות חשובות למילוי מסמכי הבקשה
*משתמשי מקינטוש! הכנו גם עבורכם הנחיות למילוי מסמכי הבקשה.

טפסים ומסמכים להגשה

טפסים כלליים

בשדה “קול קורא” יש לציין עבור הגשה זו: “מו”פ דואלי בתעשיית הייצור”

במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה

נדרש לצרף במידה ומדובר בהגשה ראשונה של החברה (במידה ותקציב קבלן המשנה עולה על 30% מתקציב הבקשה, יש לצרף תעודת התאגדות עבור קבלן המשנה)

במקרה של הגשה משותפת יש להוסיף את הטפסים הבאים:

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 8:30-16:30

לפרטים אודות המסלול ניתן לפנות לדניאל פינטו, מנהל מסלול מופ”ת בטלפון daniel.pinto@innovationisrael.org.il | 03-5118155

הודעה חשובה!

נפתח קול קורא חדש לתוכניות מו”פ דואלי בחברות ייצור בתעשייה

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה
<script>obApi('track', 'Lead');</script><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script><script> _tfa.push({notify: 'event', name: 'lead_keren_heznek', id: 1117963});</script><script>window.lintrk('track', { conversion_id: 17105345 });</script><script> fbq('track', 'Lead');</script><!-- Google --><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script>