נספח א-1 – הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם

שיוך למסלול