קול קורא לשת”פ במו”פ ובפיילוטים עם ממשלת קנדה

חטיבות

בין-לאומית

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות וממשלת קנדה ביחד עם מסגרת הפלטפורמה האירופאית של EUREKA, מזמינות חברות בישראל ובקנדה להגיש בקשה לקבלת מענק לביצוע פרויקט מחקר ופיתוח לטכנולוגיות חדשניות.

תיאור הקול הקורא

קהל יעד

קול קורא זה נותן עדיפות לפרויקטים העוסקים בחדשנות בנושאים הבאים:

  1. רפואה, מכשור רפואי, פארמה, ביו קונברג’נס
  2. ערים חכמות ותחבורה חכמה
  3. חקלאות ומזון
  4. קלינטק, אנרגיה מתחדשת, טיהור מים וטיהור מי שפכים
  5. מחשוב קוונטי, בינה מלאכותית, שירותים דיגיטליים 
  6. כל נושא חדשני אחר ייבחן בהתאם

 

מימון

פרויקטים מאושרים ע”י שני הצדדים יקבלו:

  •  EUREKA label 
  •  עבור חברות ישראליות, גובה הסיוע בקול קורא זה הינו עד 50% מהוצאות החברה במבנה של מענק מותנה מרשות החדשנות והתוספות הנהוגות לחברות מאזורי עדיפות. כמו כן חברות רשאיות להגיש בקשה במימון עצמי לטובת שיתוף פעולה עם חברה קנדית שמגישה מצ’ינג לקנדה. 
  • ועדת המחקר רשאית לאשר למגיש הבקשה, בעלות משותפת על זכויות הקניין הרוחני יחד עם גורם מחקר נוסף בכפוף להוראות המפורטות במסלול הטבה מס 1
  • עבור חברות קנדיות בקטגוריית SME, גובה הסיוע בקול קורא זה הינו עד ל 500,000 דולר קנדי שיוענק על ידי National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC IRAP). חברות קנדיות גדולות, או מרכזי מחקר יוכלו להגיש בקשה לשיתוף פעולה במימון עצמי לפרטים לחצו כאן.

 

תנאי סף

 

קריטריונים להערכת בקשה

עבור חברות ישראליות, תנאי הסף והקריטריונים להערכה מפורטים בדף מסלול קרן שת”פ בינלאומי למו”פ ולפיילוטים.

למידע על הקריטריונים להערכה של חברות קנדיות, אנא בקרו באתר National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program.

 

אופן הגשת הבקשה

רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המצוינים לעיל.
במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה תדחה ותוחזר לשולח.

לפרטים נוספים, עיינו במדריך לתכנית ופעלו בהתאם לנוהל יישום הסכמי שת”פ בינלאומיים.

לפרטים ויצירת קשר

מנהלי התכנית ברשות החדשנות: North-America Department: NA@innovationisrael.org.il.
מנהלי תכנית  ב-NRC IRAP: Mr. Wei Ning: Wei.Ning@nrc-cnrc.gc.ca

 

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.