נוהל יישום הסכמי שת"פ בינלאומיים - תמיכה מקבילה - 25.1.2018