PRIMA Section 2

על המסלול 

תכנית PRIMA בה שותפה ישראל יחד עם 18 מדינות נוספות, נוסדה במטרה לחזק את שיתוף הפעולה במחקר, פיתוח וחדשנות בתחומי מים, חקלאות ומזון, בין מדינות הים התיכון.

התכנית מציעה מימון לפרויקטי מו"פ בינלאומיים מטעם האיחוד האירופי במסגרת Section 1 ובמימון לאומי במסגרת Section 2.

 • ההגשה לקולות הקוראים ב-Section 1, פתוחה לכל יישות משפטית המבוססת בישראל ושותפה במאגד בינלאומי העומד בתנאי הזכאות של תוכנית PRIMA.
 • ההגשה לקולות קוראים ב-Section 2 כפופה לנהלי רשות החדשנות ופתוחה לחברות מו"פ ולמוסדות מחקר ישראלים (בליווי חברות), השותפים במאגד בינלאומי על פי כללי PRIMA.

המידע בדף זה רלוונטי להגשת הצעות במסגרת Section 2 בלבד.

מטרת המסלול 

לקדם מדע, חדשנות, קיימות ושמירה על הסביבה במדינות הים התיכון תוך מיקוד בשלושה תחומים עיקריים:

 • ניהול מים
 • חקלאות
 • מזון ותזונה ים תיכוניים

למי מיועד המסלול? 

חברות מו"פ ומוסדות מחקר העוסקים במו"פ בתחומי מים, חקלאות, מזון ותזונה.

מה מקבלים? 

 • חברות יכולות לקבל מימון בשיעור של עד 60%.
 • מוסדות מחקר עם תאגיד ישראלי מלווה, יכולים לקבל מימון בשיעור של עד 90%.

מדוע כדאי? 

 • אפשרות לקבל מימון להשתתפות בפרויקט מו"פ בינלאומי עם בעלי עניין, לקוחות, ספקים, חברות ומוסדות, במדינות הים התיכון החברות בתוכנית פרימה, כאשר המימון לשותפים מגיע מהמדינות המשתתפות.
 • כניסה לשוק האירופי ולשווקים במדינות צפון אפריקה והמזה"ת.
 • ייבוא ידע וטכנולוגיות ממדינות זרות.
 • ייצוא שירותים ומוצרים למדינות אירופה, המזה"ת וצפון אפריקה.
 • גישה לאתרי ניסוי ופייילוט עבור טכנולוגיות בתחומי מים, חקלאות, מזון ותזונה.

תנאי המסלול 

 1. עמידה בתנאי הסף של הקול הקורא הנבחר ב- PRIMA ביניהם, הגשה במאגד בינלאומי, בו שותפים לפחות שלושה ארגונים (ישויות משפטיות) המבוססים בלפחות שתי מדינות שונות המשתתפות בקול הקורא, כאשר אחת מהן לפחות היא חברה באיחוד האירופי, ואחת מהן לפחות אינה חברה באיחוד האירופי. 
 2. עמידה בתנאי הסף של מסלול ההטבה הנבחר וקבלת אישור זכאות על ידי רשות החדשנות.

 

גובה ושיעור המענק למשתתף ישראלי הינם בהתאם למסלול המימון הנבחר (מבין המפורטים מטה), ובכל מקרה גובה כלל המענקים שיחולקו לשותפים ישראלים לא יעלה על תקציב ישראל ב-Section 2 בתכנית- 500,000 אירו.

בכפוף לנוהל למימון שותפים ישראלים ‏על ‏ידי ‏רשות ‏החדשנות‏ הקשורים בתכנית‏ המסגרת‏ האירופית, יש לבחור מסלול מימון מתאים מהמסלולים הבאים:

 

כל האמור בעמוד זה, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, כגון בקשר לידע וקניין רוחני, דיווח ותשלום תמלוגים, יהיו בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנות, מסלול ההטבה הרלוונטי והכללים והנהלים שנקבעו מכוחם (לרבות אלו המופיעים באזור נהלי המסלול).

קריטריונים להערכת בקשה 

הקריטריונים העיקריים להערכת הבקשות שיוגשו הינם: 

 • Excellence  - מצוינות מדעית וטכנולוגית 
 • Impact - תרומת תוצאות הפרויקט להשגת היעדים המוגדרים בקול הקורא
 • Implementation - איכות ויעילות תכנית העבודה  

לפירוט תנאי ההערכה המלאים יש לקרוא בעיון את המדריך להגשת הצעה ב-Section 2.

איך מגישים בקשה? 

ראשית יש לקרוא בעיון את תכנית העבודה של PRIMA לשנת 2021 ואת המדריך להגשת הצעה ב-Section 2.

ההגשה לקולות קוראים בתכנית, היא דו-שלבית:

הגשת שלב ראשון (במסגרת קולות קוראים ב-Section 2)

 יש להגיש עד 21/4/2021 בשעה 18:00 שעון ישראל (17:00 CET) את הבאים:

הגשת שלב שני - רלוונטית רק עבור מאגד שבקשתו אושרה בשלב הראשון: 

יצירת קשר

ניר שקד ממינהלת איסרד -  Nir.s@iserd.org.il | +972-3-7157916

 ד"ר חגית שוימר ממינהלת איסרד - Hagit.Schwimmer@iserd.org.il | +972-3-5118119