מסלול לבקשות המשך של קרן המו”פ

על המסלול

בהמשך להשקת קרן ההזנק של רשות החדשנות  – מסלול הטבה מספר 7, קרן המו”פ נסגרת להגשות חדשות ונשארת פתוחה לבקשות המשך של שנה שניה או שלישית בלבד.

מטרת המסלול

המסלול מאפשר לחברות שאושר להן בקשה בשנתיים הקודמות במסגרת קרן המו”פ, להגיש בקשת המשך השקעה בתוכנית מו”פ לשנה נוספת לצורך השגת אבן הדרך המימונית, וזאת בהתאם לתנאי ההגשה המפורטים בהמשך.

למי מיועד המסלול?

לחברות טכנולוגיות ישראליות העומדות בתנאי ההגשה המצטברים הבאים:

 • אושרה לחברה בקשה חדשה (שנה ראשונה) או בקשת המשך (שנה שניה) להשקעה בתוכנית מו”פ במסגרת מסלול הטבה מס’ 1 קרן המו”פ לאחר יום 4 במרץ 2022 במסגרת הליך פניה לציבור של הגשה שנתית-שוטפת. לצורך עמידה בתנאי זה לא יכללו בקשות שאושרו במסגרת ערוץ המענקים המהיר.
 • מס’ השנים שנותרו עד הגעה לאבן דרך מימונית כפי שצוין במסמך הבקשה בתיק המאושר הקודם האחרון (שנות התוכנית) הינו שנתיים או שלוש שנים ובהתאם לתנאי הזכאות להגשה האלה:
  • חברה זכאית להגיש אם אושר לה שנה 1 מתוך 2
  • חברה זכאית להגיש אם אושר לה שנה 1 מתוך 3
  • חברה זכאית להגיש אם אושר לה שנה 2 מתוך 3
  • חברה אינה זכאית להגיש אם אושר לה שנה 1 מתוך 1
  • חברה אינה זכאית להגיש אם אושר לה שנה 2 מתוך 2
  • חברה אינה זכאית להגיש אם אושר לה שנה 3 מתוך 3
 • תקופת הביצוע של התיק המאושר הקודם הסתיימה או תסתיים עד לשלושה חודשים לפני מועד הגשת הבקשה במסגרת הליך זה.
 • בקשת ההמשך המוגשת בהליך זה היא לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים והתקציב המבוקש של החברה אינו  עולה על 15 מיליון ₪.

תנאי המסלול

תנאים הרלוונטיים לכלל חברות המגישות בקשה למסלול זה:

 • להיות תאגיד רשום בישראל.
 • לעמוד בתנאי ההגשה המפורטים לעיל.
 • הרחבה ופירוט נוסף בהוראות מסלול הטבה מס’ 1 – קרן המו”פ.
 • כל האמור בעמוד זה, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, כגון בקשר לידע וקניין רוחני, דיווח ותשלום תמלוגים, יהיו בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנותמסלול ההטבה הרלוונטי והכללים והנהלים שנקבעו מכוחם (לרבות אלו המופיעים באזור נהלי המסלול).

רגע לפני שאנחנו ממשיכים… חשוב לנו להדגיש:
עמידה בתנאי המסלול אינה מבטיחה קבלת מענק. בקשה שמוגשת נבחנת ומדורגת באופן יחסי לכלל הבקשות ובמגבלות התקציב הקיים.

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית והפונקציונאלית של המוצר, לרבות מידת המורכבות והעומק שלו, אתגריה הטכנולוגיים של התוכנית והיתכנותה הטכנולוגית.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של המבקש בעקבות הצלחת התוכנית לרבות הפוטנציאל העסקי, גודל ו/או קצב גידול השוק, הייתרון התחרותי (לרבות חוזק הקניין הרוחני) ותיקוף השוק שבוצע.
 • התשואה העודפת לכלכלה הישראלית, לרבות אתגרי חדירה גבוהים לשוק והפוטנציאל להתפתחות חברה שלמה בישראל.
 • יכולות המבקש להשלים את התוכנית בהצלחה, לרבות יכולת ניהולית, יכולת טכנולוגית/הנדסית, יכולת עסקית/שיווקית והישגים עד כה.

שמחים לבשר כי רשות החדשנות מקדמת גישת ESG ומייחסת לה חשיבות רבה.
מדידת רכיבי ה ESG מאפשרת לחברות לבצע ניהול סיכונים בכל הקשור בקשר שלהן עם הסביבה, הקהילה והניהול התקין של החברה, ולמשקיעים לבצע הערכת פוטנציאל להשקעה בחברות אלה. שימו לב! גם קריטריונים של ESG נכנסים למאזן השיקולים שלנו מעכשיו
לקריאה נוספת על המדד

איך מגישים בקשה?

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה להשקעה  – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה להשקעה).

*רגע לפני שאתם ממלאים את מסמכי הבקשה קראו את דף הנחיות טכניות חשובות למילוי מסמכי הבקשה
*משתמשי מקינטוש! הכנו גם עבורכם הנחיות למילוי מסמכי הבקשה.

* יש לשים לב כי בהתאם לנהלי 200-01, ניתן לבקש כי תחילת תקופת הביצוע המבוקשת תהיה לא לפני ה-1 לחודש בו הוגשה הבקשה.

דגשים על הגשת הבקשה:

 • מועד אחרון להגשה יהיה בשעה 12:00 בצהריים ועל פי תאריכי ההגשה. השקעה טכנית תינתן בימי עבודה בשעות 08:30-17:00. כלל התשובות צפויות להישלח במייל כשבועיים לאחר הוועדה (אין תקופה זו מחייבת על פי חוק).
 • רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
 • במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
 • חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
 • בקשה שתשלח בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח

* רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? השלב הבא הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של רשות החדשנות). מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה. | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה.

מועדי הגשה

 • חברות אשר יגישו בקשות בין 06.05.2024-31.03.2024 בשעה 12:00 בצהריים, יקבלו את תשובת הוועדה עד סוף יולי 2024.
 • חברות אשר יגישו בקשות בין 05.06.2024-06.05.2024 בשעה 12:00 בצהריים, יקבלו את תשובת הוועדה עד סוף אוגוסט 2024.
 • חברות אשר יגישו בקשות בין 11.07.2024-05.06.2024 בשעה 12:00 בצהריים, יקבלו את תשובת הוועדה עד סוף ספטמבר 2024.
 • חברות אשר יגישו בקשות בין 12.08.2024-11.07.2024 בשעה 12:00 בצהריים, יקבלו את תשובת הוועדה עד אמצע נובמבר 2024.

תאריכים נוספים יעודכנו כאן בהמשך.

טפסים ומסמכים להגשה

* גרסת קובץ ה-RUNWAY של מגיש הבקשה עודכנה באתר ב-17.4.2023.  תוכלו להגיש בכל אחת מהגרסאות עד לתאריך 23.4.2023 בשעה 12:00 בצהרים, החל מתאריך זה תתקבל גרסה 04/2023 בלבד.

טפסים להגשת בקשה חדשה

במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה וקיימת חפיפה בתקופות הביצוע המבוקשות

לתאגיד בבעלות יזמוּת מיעוטים

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה עם שם היזם/ים ובעל/י הרעיון + מס’ ת”ז + הצהרה לגבי ההשתייכות לאוכלוסיית המיעוטים כהגדרת מונח זה בהחלטת ממשלה מס’ 922 מיום 30 בדצמבר 2015. יש לציין את ההשתייכות המדויקת.

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה כי היזם/ים ממגזר בני המיעוטים בעל/י הרעיון, נמנה/ים על צוות המו”פ בתכנית המוגשת, תפקיד כל אחד/אחת בתכנית והיקף המשרה בו כל אחד/אחת מועסקים על ידי התאגיד.

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזם/ים ובעל/י הרעיון ממגזר בני המיעוטים.

לתאגיד בבעלות יזמוּת חרדים

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה עם שם היזם/ים ובעל/י הרעיון + מס’ ת”ז + הצהרה לגבי ההשתייכות למגזר החרדי.

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה כי היזם/ים מן המגזר החרדי בעל/י הרעיון, נמנה/ים על צוות המו”פ בתכנית המוגשת, תפקיד כל אחד/אחת בתכנית והיקף המשרה בו כל אחד/אחת מועסקים על ידי התאגיד.

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזם/ים ובעל/י הרעיון מן המגזר החרדי.

(1) מקומות הלימוד של ילדי היזם/ים עד גיל 18 הם מוסדות לימוד חרדיים, מוכרים שאינם רשמיים או מסוג “פטור”, שרישיונותיהם מוסדרים על ידי משרד החינוך. | (2) היזם/ים למד/ו בישיבה קטנה, ישיבה גדולה או כולל. | (3) היזם/ים היה/היו זכאי/ים בחמש השנים האחרונות, למשך שנה אחת מלאה לפחות, ל”מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה” (אשר בעבר נקראה הבטחת הכנסה לאברכים), מכוח מבחני תמיכה שמפרסם משרד החינוך. | (4) היזם/ים קיבל/ו פטור משירות צבאי בהתאם לחוק שירות הביטחון [נוסח משולב], התשמ”ו – 1986, בשל השתייכותם לאוכלוסייה החרדית. | (5) לנשים: למדה/ו בסמינר חרדי או שבעלה למד בישיבה קטנה.

לתאגיד בבעלות יזמוּת נשים

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה עם שם היזמת/ות ובעלת/ות הרעיון + מס’ ת”ז (אישה או מספר נשים).

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה כי היזמת/ות בעלת/ות הרעיון, נמנית/ות על צוות המו”פ בתכנית המוגשת, תפקידה/ן בתכנית והיקף המשרה בה היא/הן מועסקת/ות על ידי התאגיד.

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזמת/ות ובעלת/ות הרעיון.

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 8:30-16:30

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם זירת חברות בצמיחה בדוא”ל: growth@innovationisrael.org.il

הודעה חשובה!

(1) לצפייה במידע על המסלול בשפה הערבית
לחצו כאן – للصفحة باللغة العربية اضغطوا هنا

(2) בהמשך להחלטת הממשלה לאשר חבילת “בוסט” להייטק הישראלי, קרן המו”פ נסגרה להגשת בקשות לתוכניות חדשות ב-04/03/2024 בשעה 12:00 ותישאר פתוחה רק לבקשות המשך (שנה שניה או שנה שלישית בלבד). עוד פרטים כאן

(3) גללו מטה לקריאת מועדי הגשה

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה
<script>obApi('track', 'Lead');</script><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script><script> _tfa.push({notify: 'event', name: 'lead_keren_heznek', id: 1117963});</script><script>window.lintrk('track', { conversion_id: 17105345 });</script><script> fbq('track', 'Lead');</script><!-- Google --><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script>