נוהל סדרי דיון ועבודת ועדת מחקר (400-01)

בחירת סוג 

נוהל
תמצית

להגדיר ולקבוע את סדרי דיוניה ועבודתה של ועדת המחקר

נספחים 

נוהל 400-01