מסלול מחקר יישומי בתעשייה

על המסלול 

מסלול זה תומך בחברות שמשקיעות תקציבים משמעותיים במחקר ובתהליכי פיתוח התחלתיים של טכנולוגיה פורצת דרך.

מטרת המסלול 

מטרת המסלול היא לחזק את היתרון הטכנולוגי של החברות הישראליות בשווקים בינלאומיים ולבסס פעילות ארוכת טווח בתחום.

למי מיועד המסלול? 

המסלול מיועד לחברות המשקיעות בחדשנות טכנולוגית ועומדות בקריטריונים הבאים:

 • על החברה להעסיק לפחות 200 עובדי מחקר ופיתוח בישראל או לחילופין, התקציב שהחברה משקיעה במחקר ופיתוח בישראל, גדול מ-20 מיליון דולר בשנה (בהתאם לדו"ח הכספי האחרון של החברה).
 • על החברה לעמוד באחד משני התנאים הבאים: 
 1. מכירות התאגיד ותאגידים המוחזקים על-ידו, במישרין או בעקיפין, בבעלות מלאה (בשיעור של 100%), מפעילות ייצור בישראל, עולות על 70 מיליון דולר של ארה"ב בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה.
 2. סך ההכנסות של תאגיד האם, המחזיק בתאגיד בשיעור של לפחות 80% )במישרין או בעקיפין), וכלל התאגידים המוחזקים על ידי תאגיד האם, הינו למעלה מ- 2.5 מיליארד דולר של ארה"ב בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה.

מה מקבלים? 

גובה המענק הינו 55% מסך התקציב של התוכנית שאושרה ע"י ועדת המחקר.

מומלץ שהתוכנית תוגדר במסגרת זמן של עד שלוש שנים.

בקשת המענק תוגש לפי תקופת ביצוע של 12 או 18 או 24 חודשים. 

מדוע כדאי? 

 • מו"פ חדשני בסיכון גבוה - עיסוק במחקר בעל סיכון גבוה ופיתוח טכנולוגיות חדשניות, מקנים לחברה יתרון ומאפשרים חדירה לשווקים חדשים, והשפעה על צמיחת המשק הישראלי.
 • מודל מימון אטרקטיבי - המסלול מציע השתתפות בסיכונים שיש בתהליך פיתוח של טכנולוגיה, בלי קשר לרווחים או להצלחות עתידיות.
 • תמיכה שהיא תו איכות - תמיכת רשות החדשנות, שניתנת רק לאחר בדיקה והערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה. תו איכות זה עוזר לגיוס משקיעים בהמשך הדרך.

תנאי המסלול 

 • על החברה להיות רשומה בישראל.
 • על החברה לענות על ההגדרה של  "תאגיד עתיר השקעה טכנולוגית" כפי שמצוין במסלול הטבה 5 נספח ה'.
 • על החברה להיות בשלב מחקרי של פיתוח טכנולוגיות או תשתית טכנולוגית ולא בשלב של פיתוח מוצר או חלק ממנו.
 • בתוכנית המוגשת קיימים עומק וסיכון טכנולוגי גבוהים.
 • כל האמור בעמוד זה, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, כגון בקשר לידע וקניין רוחני, דיווח ותשלום תמלוגים, יהיו בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנותמסלול ההטבה הרלוונטי והכללים והנהלים שנקבעו מכוחם (לרבות אלו המופיעים באזור נהלי המסלול).

קריטריונים להערכת בקשה 

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • הפער הטכנולוגי או כשל השוק שיפתרו על ידי מימוש התכנית. 
 • יכולות הניהול של מגיש הבקשה, והיכולת להביא להשלמת התכנית והמימוש העסקי שלה. 
 • אנשי הצוות הנדרשים לביצוע התכנית מגויסים לביצוע התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של המבקש עקב הצלחת התכנית 
 • מגיש הבקשה רחוק מהתחלה של פיתוח המוצר (ככל שהמרחק לתחילת הפיתוח יגדל כך תגדל הערכת הבקשה).
 • מגיש הבקשה מתבסס במחקרו על פיתוח ידע שטרם נחקר או שאינו מצוי כבר בליבת הפיתוח של מוצרי החברה (ככל שהמחקר מבוסס על ידע חדש, כך תגדל הערכת הבקשה).

 

איך מגישים בקשה? 

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

תשובות צפויות להתקבל עד לחודש יולי 2022

 

תאריכי הגשה:

 

 • חברות שיגישו בין התאריכים: 1/1/2023 (אחרי השעה 00:00) ועד 31/1/23 (עד השעה 23:59) צפויים לקבל תשובות באמצע אפריל 2023
 • חברות שיגישו בין התאריכים: 1/2/23 (אחרי השעה 00:00) ועד 28/2/23 (עד השעה 23:59) צפויים לקבל תשובות באמצע מאי 2023
 • חברות שיגישו בין התאריכים: 1/3/23 (אחרי השעה 00:00) ועד 31/3/23 (עד השעה 23:59) צפויים לקבל תשובות באמצע יוני 2023
 • חברות שיגישו בין התאריכים: 1/4/23 (אחרי השעה 00:00) ועד 30/4/23 (עד השעה 23:59) צפויים לקבל תשובות בסוף יולי 2023
 • חברות שיגישו בין התאריכים: 1/5/23 (אחרי השעה 00:00) ועד 31/5/23 (עד השעה 23:59) צפויים לקבל תשובות באמצע אוגוסט 2023
 • חברות שיגישו בין התאריכים: 1/6/23 (אחרי השעה 00:00) ועד 30/6/23 (עד השעה 23:59) צפויים לקבל תשובות באמצע ספטמבר 2023
 • חברות שיגישו בין התאריכים: 1/7/23 (אחרי השעה 00:00) ועד 31/7/23 (עד השעה 23:59) צפויים לקבל תשובות באמצע אוקטובר 2023
 • חברות שיגישו בין התאריכים: 1/8/23 (אחרי השעה 00:00) ועד 31/8/23 (עד השעה 23:59) צפויים לקבל תשובות באמצע נובמבר 2023
 • חברות שיגישו בין התאריכים: 1/9/23 (אחרי השעה 00:00) ועד 30/9/23 (עד השעה 23:59) צפויים לקבל תשובות בסוף דצמבר 2023
 • חברות שיגישו בין התאריכים: 1/10/23 (אחרי השעה 00:00) ועד 31/10/23 (עד השעה 23:59) צפויים לקבל תשובות באמצע ינואר 2024
 • חברות שיגישו בין התאריכים: 1/11/23 (אחרי השעה 00:00) ועד 30/11/23 (עד השעה 23:59) צפויים לקבל תשובות באמצע פברואר 2024
 • חברות שיגישו בין התאריכים: 1/12/23 (אחרי השעה 00:00) ועד 31/10/23 (עד השעה 23:59) צפויים לקבל תשובות באמצע מרץ 2024

 

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל טפסי ומסמכי הבקשה, לרבות המסמכים הפיננסיים הנדרשים לבחינת הזכאות למסלול ומופיעים מטה.
*במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
*חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
*תמיכה טכנית תינתן בימים א'-ה' עד לשעה 17:00.
רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה.

טפסים ומסמכים להגשה

* גרסת טופס הבקשה לתמיכה התעדכנה בתאריך 11.4.2022. החל ממועד ההגשה הנוכחי (17.6.22) תתקבל גרסה זו בלבד (02/2022 - מספר הגרסה מופיע בכותרת של טופס הבקשה). 

יצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"לcontactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם זירת תשתיות בדוא"ל: tashtiot@innovationisrael.org.il