הנה דקה על התחנות המרכזיות שהבקשה שלכם.ן תעבור אחרי שהוגשה לאיזור האישי

*הפירוט המלא בהמשך העמוד

תהליך הטיפול בבקשה לתמיכה במו”פ מהגשתה ועד ביצוע תשלום

*במסלולים מסוימים, יתכנו שינויים בתהליך המתואר כאן.

 1. הגשת הבקשה לתמיכה במו”פ

לאחר שהחברה בחרה את המסלול המתאים לבקשה, ולאחר שהכינה את הבקשה עצמה על גבי הטפסים המיועדים לכך, מגישה החברה את בקשתה. זו מוגשת על גבי טפסים מובנים, המתעדכנים מעת לעת ומכסים את מכלול ההיבטים של המסלול. ההגשה מוגשת דרך האיזור האישי (לצפייה בסרטון הכרות עם האזור האישי לחצו כאן)

גורם אחראי: חברה
נוהל מספר: 200-01 

 1. בדיקת הבקשה וכתיבת חוות דעת 

לאחר קליטת הבקשה ובדיקתה הראשונית, הבקשה עוברת לבחינה מקצועית. הבדיקה מבוססת על קריאת הבקשה. על פי שיקול דעת של הרשות, צוות הבדיקה יכול לפנות לחברה לשם קבלת הבהרות ומענה לשאלות או לתאם ביקור (לעיתים בווידיאו) אצל מגישת הבקשה.
במידה ונקבעה פגישה לחצו כאן לקבלת הסבר נוסף על תיאום ציפיות לקראתה.

גורם אחראי: צוות הרשות.
נוהל מספר:200-01

 1. דיון בוועדת המחקר

בשלב זה נדונה הבקשה (התיק) בוועדת המחקר של המסלול במסגרתו הוגשה הבקשה. הבקשה וחוות הדעת הנכתבת על ידי צוות הבדיקה מוצגות בפני וועדת המחקר והיא מקבלת את ההחלטה. החלטת הוועדה כוללת: אישור/ דחיית הבקשה, היקף התקציב המאושר, שיעור המענק המאושר, תקופת התיק המאושרת, התניות ואבני דרך נוספות באם ישנן.

גורם אחראי ברשות: החטיבה אליה משויך המסלול במסגרתו הוגשה הבקשה.  
נוהל מספר: 400-01

 1. הודעה לחברה על החלטת הוועדה

לאחר החתימה על פרוטוקול הדיון של וועדת המחקר, נשלחת הודעה בדוא”ל לאיש הקשר של החברה ובה פרוט החלטת הוועדה.

גורם אחראי ברשות: מחלקת וועדות, חטיבת התפעול והתמיכות.
נוהל מספר: 400-01   
 
*חברה המבקשת דיון חוזר בוועדת המחקר עקב דחיית בקשתה, כולה או מקצתה (גובה התמיכה, אחוזי התמיכה ועוד) רשאית להגיש בקשה לדיון חוזר עד 45 ימים קלנדרים מקבלת ההודעה על החלטת הוועדה. לפרטים נוספים לחצו כאן.

גורם אחראי ברשות: מחלקת קליטת בקשות, חטיבת התפעול והתמיכות.
נוהל מספר: 200-01 

 1. הכנת מסמכים להפעלת הבקשה

בשלב זה מכינים ברשות החדשנות את המסמכים הנדרשים להפעלת התיק, ואלה נשלחים לחברה.
*מלבד מסלול מסחור ידע שבמסגרתו התיק מותנה בתנאי הפעלה מקדמי שהינו הסכם העברת ידע בין השותפים.  

גורם אחראי ברשות: מחלקת כתבי אישור (התקשרויות), חטיבת התפעול והתמיכות.
נוהל מספר: 200-01

 1. חתימה על מסמכים ועמידה בהתניות

החברה חותמת על המסמכים. חתימה זו חיונית על מנת שניתן יהיה להפעיל את התיק ולאפשר העברת כספים לחברה על פי החלטת הוועדה. במידה וקיימות התניות להפעלת התיק, על החברה להציג עמידה בהתניות אלו בטרם קבלת המסמכים.

גורם אחראי: חברה
 נוהל מספר: 200-01 

 1. חתימה על כתב אישור

זה הוא השלב בו מתבצע האישור הסופי להפעלת התיק ברשות החדשנות.

גורם אחראי ברשות: מחלקת כתבי אישור (התקשרויות), חטיבת התפעול והתמיכות.

 1. תשלום מקדמה

במידה והחלטת הוועדה כוללת מתן מקדמה בתיק – זהו השלב בו תועבר המקדמה לחברה. מכאן והלאה מתנהלת פעילות שוטפת של דיווחי הוצאות, תשלומים מרשות החדשנות לחברה וכיו”ב.

גורם אחראי ברשות: מחלקת תשלומים, חטיבת התפעול והתמיכות.
נוהל מספר: 200-02

 1. דיווחים תקופתיים ותשלום יתרת המענק

לשם קבלת כספי יתרת המענק, במהלך תקופת התיק המאושר יהיה על החברה להגיש דיווחים תקופתיים בהתאם לתשלום שבוצע בפועל על ידי החברה. בהתאם לדיווח שהוגש הרשות תעביר את יתרת כספי המענק לחברה.

גורם אחראי ברשות: מחלקת תשלומים, חטיבת התפעול והתמיכות.
נוהל מספר: 200-02

 1. הגשת בקשות לשינויים ודיווח התאמות

במהלך תקופת התיק, במידה וקיימים שינויים בגין המשימות והתקציב המאושר, החברה תהיה רשאית להגיש בקשות לשינויים ודיווח בגין התאמות בכפוף למופיע בנוהל.

גורם אחראי ברשות: מחלקת תשלומים, חטיבת התפעול והתמיכות.
 נוהל מספר: 200-02

 1. סגירת תיק

עם סיום תקופת הביצוע, יישלחו לחברה דוחות סופיים אותם על החברה למלא בתוך 90 יום מסיום התקופה. לאחר מכן, הרשות תבצע ביקורת פיננסית וטכנולוגית בסיומה תתבצע התחשבנות סופית.
לצפייה במדריך סגירת תיק לחצו כאן

גורם אחראי ברשות: מחלקת ביקורת, חטיבת התפעול והתמיכות. 
 נוהל מספר:  200-02