בדו״ח השנה אנו מציגים לראשונה נתונים החושפים כמה ישראלים הם שכירים בתפקידים טכנולוגיים בישראל בענף ההיי-טק ומחוצה לו. הנתונים נוגעים למי שהינם שכירים ושכירות בענף ההיי-טק, הן בתפקידים טכנולוגיים ובתפקידים שאינם טכנולוגיים בענף, והן בתפקידים טכנולוגיים במשק. כלומר, בנוסף להגדרה המקובלת לשכירים ולשכירות בענף ההיי-טק בתפקידים השונים המפורסמת מדי שנה, בדו”ח זה מורחבים הנתונים וכוללים גם מי שעוסקים בתפקידים שטבעם טכנולוגי בענפים אחרים במשק, למשל – מתכנתת בבנק או ברשת קמעונאות.

הגדרת המשרות המרחיבה, הכוללת שכירים ושכירות במשרות טכנולוגיות בכלל המשק בנוסף על כלל השכירים בענף ההיי-טק, נקראת “משרות טק”. השינוי בפרסום הנתונים נובע מיישום המלצות ועדת פרלמוטר להון אנושי בהיי-טק, שהדגישה את חשיבות העובדים הטכנולוגיים בכלל המשק, גם מחוץ לענף ההיי-טק, כמנוע להגדלת הפריון ורמת החיים בישראל.14

לפי ההגדרה החדשה והמורחבת,15 בשנת 2022 היו 508.4 אלף שכירים ושכירות בהיי-טק ובתפקידים טכנולוגיים במשק – סך הכול 14% מהשכירים ומהשכירות בישראל. בשנת 2014 עמד השיעור על 10.6%, כלומר, חלקם היחסי של השכירים במשרות טק עלה בקצב משמעותי של 32%. ב-2014 מספר השכירים והשכירות היה 328.3 אלף. נתונים אלה מחזקים את ההתבססות של תפקידי ההיי-טק בהגדרתם הרחבה כמשמעותיים במשק וככאלה המושכים אליהם עוד ועוד עובדים ועובדות בקצב גובר.

 

תרשים 14 מספר השכירים והשכירות בהיי-טק במשרות טק ושיעורם מכלל השכירים במשק

 

בשנים האחרונות הלכו והתבססו בישראל חברות שלמות – סטארט-אפים שהוקמו בישראל והמשיכו לצמוח בה – יותר מאשר בעבר. התפיסה הרווחת היא שחברות אלה מעסיקות עובדים ועובדות גם בתפקידים שמעבר לליבה הטכנולוגית, למשל בשיווק, מכירות, משאבי אנוש ועוד. עוד לפי אותה תפיסה, חברות אלה הן עוגן תעסוקה משמעותי בישראל יותר מאשר מרכזי הפיתוח של החברות הרב-לאומיות, בהן הדגש המרכזי הוא על מחלקות הפיתוח ועל תעסוקה בתפקידים טכנולוגיים.

מניתוח שביצעה רשות החדשנות עולה כי חברות תוכנה שלמות מעסיקות בממוצע 2.55 עובדים בתפקידים לא-טכנולוגיים, על כל עובד או עובדת בתפקיד טכנולוגי כמו הנדסה או פיתוח. יחס זה של מספר עובדים לא-טכנולוגיים לעובדים טכנולוגיים נקרא “מכפיל תעסוקתי” – ומבין כלל סוגי חברות ההיי-טק הפועלות בישראל, הוא הגבוה ביותר בחברות התוכנה השלמות. לעומת זאת, בסטארט-אפים, חברות בנות פחות מעשר שנים המעסיקות עד 80 עובדים ובעלות הכנסות נמוכות מ-20 מיליון שקלים – מועסקים רק 0.32 עובדים לא-טכנולוגיים על כל עובד או עובדת בתפקיד טכנולוגי. כך שבסטארט-אפים המכפיל התעסוקתי הוא הנמוך ביותר מבין חברות הטכנולוגיה בישראל.

כ-60% מהעובדים בענף ההיי-טק מועסקים בחברות בעלות מכפיל תעסוקתי בינוני-נמוך, המשתייכות למרכזי הפיתוח הרב-לאומיים, חברות ה-IT וחברות ההיי-טק המייצרות מוצרים מוחשיים (חומרה). חברות הצמיחה, המעסיקות למעלה מ-20% מהעובדים בענף, מעסיקות בממוצע 1.34 עובדים לא-טכנולוגיים על כל מהנדס ומהוות את קטר התעסוקה העיקרי של ההיי-טק בדרכן להפוך לחברות שלמות.16

 

תרשים 15 יחס עובדים ועובדות בתפקידים לא-טכנולוגיים מול עובדים ועובדות בתפקיד טכנולוגי

 

ניתוח נתוני השכירים והשכירות לפי סוגי התפקידים מעלה תמונה ברורה: רוב הצמיחה במספר העובדים בהיי-טק בשנים האחרונות נבעה מצמיחה בתפקידים הטכנולוגיים, ולא בתפקידי הצמיחה (הלא-טכנולוגיים). בעוד בשנת 2014 מספר השכירים והשכירות בענף ההיי-טק בתפקידים טכנולוגיים היה כ-133 אלף, מספר השכירים והשכירות בתפקידים שאינם טכנולוגיים היה 116 אלף. כלומר, כמעט על כל שכיר או שכירה בתפקיד טכנולוגי היה שכיר או שכירה בתפקיד שאינו טכנולוגי. בשנת 2022 מספר העובדים בתפקידים טכנולוגיים בענף ההיי-טק עלה בכמעט פי שניים והגיע לכ-259 אלף. באותה תקופה, מספר השכירים והשכירות בתפקידים לא-טכנולוגיים בענף ההיי-טק עלה בכ-23% בלבד. כלומר, בשנת 2022 על כל שכיר או שכירה בתפקיד טכנולוגי היה רק חצי שכיר או שכירה בתפקיד שאינו טכנולוגי – ירידה של כ-50% ביחס תוך פחות מעשור.

בתפקידים הטכנולוגיים בשאר המשק הצמיחה בשנים 2022-2014 עמדה על 34% – כמעט שליש מקצב הצמיחה של התפקידים הטכנולוגיים בענף ההיי-טק. כלומר, העסקים בישראל מבינים שכחלק מהצמיחה וההתאמה שלהם לעידן הדיגיטלי התחרותי עליהם לעבור טרנספורמציה דיגיטלית ולהכניס למצבת העובדים שלהם יותר בעלי תפקידים טכנולוגיים. יחד עם זאת, קצב הצמיחה של בעלי תפקידים אלה אינו גבוה, כפי שנצפה בתפקידים הטכנולוגיים בחברות הטכנולוגיה שליבת העיסוק שלהן היא פיתוח שירותים או מוצרים מבוססי טכנולוגיה.

חברות שאינן חברות טכנולוגיה האיצו את קצב גיוס העובדים לתפקידים טכנולוגים בשנת 2021, ככל הנראה בעקבות הקורונה והאצת תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית. עם זאת, סימני ההאטה הכלכלית, עליית האינפלציה והריבית הובילו לירידה בקצב גיוס העובדים לתפקידים טכנולוגיים (שלרוב מהווים תשתית לצמיחה כלכלית) בשנת 2022. שילוב עובדים בתפקידים טכנולוגיים מאפשר לחברות לשפר את הפריון שלהן, כפי שקרה בשנתיים האחרונות במגזר הפיננסים למשל.

 

תרשים 16 מספר שכירים ושכירות במשרות טק לפי סוג תפקיד ומגזר פעילות בשנה (באלפים)

 

כמו כן, מניתוח שיעור הצמיחה השנתי לפי כל אחד מסוגי התפקידים והענפים, ניכר כי בכל אחת מהשנים בתקופה שנבדקה (2022-2014) הייתה צמיחה חיובית במספר השכירים והשכירות בתפקידים טכנולוגיים בהיי-טק. לעומת זאת, תפקידי הצמיחה (הלא-טכנולוגיים) בהיי-טק והתפקידים הטכנולוגיים בכלל המשק הציגו תנודתיות, ובחלק מהשנים אף ירידה. למשל, בשנת מגפת הקורונה ב-2020 חלה ירידה במספר השכירים והשכירות בתפקידים אלה. כלומר תפקידים אלה רגישים יותר לזעזועים בשוק. בנוסף, מבין שלוש קבוצות התפקידים, הקבוצה הצומחת ביותר היא קבוצת התפקידים הטכנולוגיים בהיי-טק, הצומחת בקצב גבוה יותר מאשר תפקידים טכנולוגיים במשק ותפקידים לא טכנולוגיים בהיי-טק. בשנים האחרונות (2022-2019) קצב הצמיחה של תפקידים טכנולוגיים בהיי-טק היה גבוה פי ארבעה מזה של תפקידים טכנולוגיים בכלל המשק, ופי 2.75 מתפקידי צמיחה בענף ההיי-טק.

 

תרשים 17 שיעור שינוי שנתי במספר השכירים והשכירות לפי סוג תפקיד (באחוזים)

 

נשים הן עדיין רק שליש מהתעשייה, החברות הערבית והחרדית 5%

ניתוח נוסף שערכנו מתייחס למגמות בתעסוקת אוכלוסיות שונות בתפקידים הטכנולוגיים בהיי-טק. המסקנה הברורה העולה מן הנתונים היא כי למרות המשאבים והמאמצים הרבים המושקעים בתחום הגיוון, ועל אף הצמיחה המואצת בתעסוקה בהיי-טק – בהסתכלות רב-שנתית נשמרים הפערים בין קבוצות האוכלוסייה השונות בהיי-טק. על פני תקופה קרובה לעשור, חלו תנודות מזעריות מבחינת הרכב האוכלוסייה בהיי-טק. כך, נשים – הקבוצה הגדולה ביותר שנמצאת בתת ייצוג בהיי-טק – שמרו על חלקן היחסי של כשליש מהשכירים והשכירות בענף ההיי-טק ובתפקידים טכנולוגיים במשק. לאורך התקופה שיעור הנשים נע מ-32.8% ועד 34.2% בשיא – כלומר, כמעט ולא השתנה. בשנת 2022 השיעור היה 33.4%. כלומר, גברים לאורך התקופה ממשיכים להוות שני שלישים מעובדי ההיי-טק.

 

תרשים 18 שיעור השכירות במשרות טק מכלל השכירים והשכירות במשרות הטק בשנה

 

גם ההתקדמות בשילוב ערבים וחרדים בהיי-טק איטית מאוד. בשנת 2014 השתייכו 2% מהשכירים והשכירות בהיי-טק לחברה הערבית ו-2.2% לחברה החרדית. בשנת 2022 ייצוג החברה הערבית בהיי-טק עלה רק בארבע עשיריות האחוז ל-2.4%. לעומת זאת, החברה החרדית עדיין נמצאת בייצוג חסר בהיי-טק אך היא צומחת בקצב מהיר יותר וחלקה מכלל השכירים והשכירות בהיי-טק ובתפקידים טכנולוגיים במשק עלה ל-3.2%. את הצמיחה מובילות כמובן הנשים החרדיות המצטרפות להיי-טק בקצב גבוה. יחד עם זאת, מספרן עדיין נמוך יחסית וב-2022 הסתכם בפחות מ-11.5 אלף, לאחר שצמח כמעט פי שלושה מאז 2014. לשם השוואה, מספר הנשים היהודיות (שאינן חרדיות) היה ב-2022 כ-149 אלף. מספר הגברים החרדים בהיי-טק ב-2022 בכלל התפקידים עמד על כ-5,000 איש, וקצב הגידול שלהם מאז 2014 היה כרבע מזה של הנשים החרדיות.

 

תרשים 19 אחוז שכירות ושכירים במשרות טק לפי קבוצת אוכלוסייה

 

הבחינה האחרונה שנערכה היא בנוגע לתפקידים השונים שממלאים ההייטקיסטים וההייטקיסטיות מהקבוצות השונות. בבדיקה זו מתגלים פערים בהתפלגות התפקידים בין נשים וגברים לבין אוכלוסיות בתעשייה. כאמור, הקבוצה הגדולה ביותר בהיי-טק ובתפקידים טכנולוגיים היא של יהודים ויהודיות (שאינם חרדים). בחלוקה מגדרית בתוך קבוצה זו נראה כי יש נטייה לגברים לעסוק יותר בתפקידים טכנולוגיים, לעומת נשים שהן הקבוצה שיש לה את הייצוג הגדול ביותר מקרב מי שעובדים בתפקידים שאינם בליבה הטכנולוגית. מבין הגברים היהודים (שאינם חרדים) 51% עובדים בתפקידים טכנולוגיים בהיי-טק ו-20% נוספים עובדים בתפקידים טכנולוגיים במשק. 29% מהגברים השכירים במשרות טק עובדים בתפקידים לא-טכנולוגיים. לעומת זאת, בקרב הנשים היהודיות (שאינן חרדיות) 40% עובדות בתפקידים טכנולוגיים בהיי-טק ו-19% בתפקידים טכנולוגיים במשק. 41% מהנשים שהן שכירות במשרות טק עובדות בתפקידים שאינם טכנולוגיים.

לעומת זאת, לנשים החרדיות והערביות יש ייצוג נמוך מאוד בתפקידים שאינם טכנולוגיים. רק כ-4% מהנשים הערביות בהיי-טק הן שכירות העוסקות בתפקידים לא-טכנולוגיים. אצל החרדיות שיעור זה עומד על 8%. כלומר בשתי קבוצות אלה יש הטיה משמעותית לעיסוק בתפקידים טכנולוגיים.

 

תרשים 20 התפלגות השכירים והשכירות במשרות טק, לפי סוג תפקיד ולפי קבוצת אוכלוסייה

 

 

14. הוועדה להגדלת ההון האנושי להיי-טק
15. הנתונים המוצגים כאן שונים במעט ביחס להגדרה שאימצה ועדת פרלמוטר ומתייחסים לשכירים בכלל הגילאים, ולא רק למועסקים בגילאי 64-25.
16. ניתוח המכפיל התעסוקתי בוצע במסגרת עבודת ועדת פרלמוטר. נתוני חברות התוכנה השלמות התבססו על רשימת חברות סגורה ונמצאו תואמים את הסטנדרט המקובל בעולם. בהמשך, הגדרת חברות סטארט-אפ, מרכזי פיתוח רב-לאומיים וחברות חומרה התבססו על הגדרות הלמ״ס. נתוני חברות ה-IT התבססו על הסקר המפורט בתרשים והערכות הרשות, ונתוני חברות הצמיחה התקבלו מניתוח כלל נתוני הענף בניכוי שאר החברות.