מסלול מעבר מפיתוח לייצור

על המסלול

המסלול מעניק השקעה עבור פיתוח תהליכי ייצור למוצרים חדשנייםבמסגרת מסלול זה יתקבלו בקשות שלפחות שני שליש מתקציבן יעסוק בתהליכי ייצור אלו.

המסלול נועד לסייע לחברות ומפעלים לצלוח את שלב המעבר מפיתוח לייצור, במטרה לקדם בישראל הקמה של מפעלים וקווי ייצור למוצרים חדשניים ברמה העולמית.

הנה מספר דוגמאות לתהליכי ייצור שהמסלול יתמוך באחד מהם או יותר:

 1. פיתוח מכונות / מתקני ייצור / מתקני פיילוט / מתקני בדיקה / מתקני כיול במעבר מפיתוח לייצור.
  לדוגמה: פיתוח מכונה ייעודית להשקעה במוצר חדש במעבר ממוצר מעבדתי למוצר סדרתי.
 2. פיתוח מכונות / מתקני ייצור/ מתקני פיילוט / מתקני בדיקה / מתקני כיול המאפשרים ייצור בטכנולוגיה מתקדמת.
  לדוגמה: מעבר מתהליך ייצור מנתי לתהליך ייצור רציף המשלב בקרה מתקדמת בתחנות הייצור.
 3. ביצוע אנליזות / ניסויים וחישובים שמטרתם לקבוע ולאמת את הפרמטרים של הייצור.
  לדוגמה: ביצוע ניסוי על בסיס הפרמטרים החדשים שנקבעו לטובת הפעלת מתקן חצי-חרושתי.
 4. פיתוח תהליך ייצור המקנה תכונות משופרות למוצר. 
  לדוגמה: פיתוח תהליכים תרמיים או אנרגטיים המשפרים מהותית את התכונות המכניות או החשמליות של המוצר.

למי מיועד המסלול?

 • חברה ישראלית המייצרת מוצרים מוחשיים חדשניים, מענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית או עילית, בעלת הכנסות נמוכות מ-70 מיליון דולר לשנה.
 • חברה ישראלית הנמצאת בהיערכות לייצור מוצרים מוחשיים בישראל, מענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית או עילית, אשר סיימה פיתוח אב-טיפוס למוצר וביצעה לפחות שתיים מהפעילויות הבאות:
  (1) חתימה על הסכם רכישה, חכירה, שכירות או שכירות משנה לצורך קיומו של מבנה זמין ומתאים לביצוע פעילות יצור
  (2) רכישת מכונות לטובת תהליך יצור
  (3) העסקת כוח אדם ייעודי לייצור
  (4) אישור מענקי השקעה ממשלתיים להקמת מפעל או תהליך ייצור
  (5) הכנת תכנית עסקית מפורטת להקמת מפעל ייצור או תהליך ייצור הכוללת הצגת מקורות מימון העומדים לרשות החברה לצורך השלמת ההיערכות לייצור.

 

בדיקה מקדמית לעמידת חברה בתנאי סף:

חברות המעוניינות לבחון אם תחום עיסוקן מאפשר הגשת בקשות להשקעה במו”פ במסגרת מסלול מעבר מפיתוח ליצור, יכולות לפנות לרשות החדשנות באופן מקוון דרך
האזור האישי באתר ולפי ההוראות מטה.
לפרטים אודות ענפי התעשייה וסיווגם ניתן לפנות למדריך הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה, (בו מפורטים כל ענפי התעשיה) ולטבלת סיווג ענפי התעשיה על פי עצמתם הטכנולוגית באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

לאחר שליחת הבקשה המקוונת והצרופות הבקשה תועבר לטיפול מחלקת קליטת בקשות ברשות החדשנות.

מה מקבלים?

 1. פרוייקטי מו”פ שיאושרו יהיו זכאיים למענק ששיעורו 50%-30% מהוצאות הפיתוח המאושרות.
 2. תוספת 10% מענק לאזור פיתוח א’.

 

הכרה בסעיפי תקצוב ייחודיים:

 • הוצאה לפיתוח תבניות שישולבו בהמשך בקו הייצור של החברה, בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 שקלים.
 • הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 שקלים.
 • הוצאה לרכישת ידע המהווה חלק אינטגרלי של תכנית המו״פ בהיקף תקציבי שאינו עולה על 250,000 שקלים.
 • הוצאות ישירות לפיתוח אב-טיפוס או מתקני הרצה; והוצאות גימלון בהיקף שאינו עולה על 1 מיליון ₪.
 • הוצאות לקורסים והשתלמויות מקצועיות לעובדים מקצועיים בתחומי התוכן של התכנית שאושרה, בסך של עד 25,000 שקלים.
 • הוצאות עבור פעילויות לתיקוף שוק תוצרי התכנית בארץ ובחו״ל, בהיקף של עד 15% מתקציבה המאושר של התכנית. 

מדוע כדאי?

 • קפיצת מדרגה עבור החברה: פיתוח תהליך ייצור למוצרים מתקדמים בטכנולוגיה מתקדמת בתהליך הייצור במפעל.
 • השקעה מימונית במעבר מפיתוח לייצור: ליווי חברה מתחילה משלב פיתוח המוצר לשלב הייצור הסדרתי.
 • הפחתת חסמים: שתוף פעולה בין רשות החדשנות לגורמי ממשל שונים מאפשר הפחתת חסמים וקידום הקמת מפעלים בישראל.

תנאי המסלול

 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • החברה המגישה היא חברת תעשיית ייצור בישראל – שבבעלותה לפחות קו ייצור אחד או נמצאת בהיערכות לייצור, על פי תנאי מסלול הטבה מס’ 36.
 • הכנסות החברה אינן עולות על 70 מיליון דולר בשנה (לחברות מענף טכנולוגיה מעורב-עילי או עילי).
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות,  מסלול הטבה מס’ 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ונהלי זירת ייצור מתקדם.

קריטריונים להערכת בקשה

 • מידת החדשנות המאפיינת את תהליכי הייצור שיפותחו בפרוייקט המו”פ.
 • מידת החדשנות המאפיינת את המוצרים אשר ייוצרו בתהליכי הייצור שיפותחו בפרוייקט המו”פ.
 • התשואה העודפת הצפויה למשק מביצוע פרוייקט המו”פ, ובכלל זה היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל.
 • הפוטנציאל העסקי הטמון במידת התחרותיות והייחודיות של המוצרים אשר ייוצרו באמצעות תהליכי הייצור שיפותחו בפרוייקט המו”פ.
 • רמת סיכון ומורכבות טכנולוגית/הנדסית הטמונים בפיתוח תהליכי הייצור.
 • יכולות החברה המבקשת, ובכלל זה יכולות הנדסיות ותפעוליות הנדרשות להביא להשלמת פרוייקט מו”פ, ומימושו העסקי.

איך מגישים בקשה?

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

טרם הגשת בקשה במסלול זה, מומלץ לחברה לוודא את עמידתה בתנאי הסף של המסלול. לשם כך יש להגיש בקשה לעמידה בתנאי סף ולציין בטופס “לקראת הגשה במסגרת קול קורא “מעבר מפיתוח לייצור”. הגשת הבקשה לבדיקת עמידה בתנאי סף נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר על פי ההנחיות הבאות:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. לבחור ב’פעולות’ באופציה של ‘הגשת בקשה כללית’.
 3. לבחור מתוך הרשימה שתוצג לכם באפשרות ‘יצור מתקדם – בקשה לבחינת תנאי סף’.
 4. להוריד ולמלא את טופס הבקשה לבדיקת עמידה בתנאי סף במסלול מופ”ת.
 5. למלא את הטופס המקוון ולצרף להגשה את טופס הבקשה לבדיקת עמידה בתנאי סף שמילאתם
 6. צרופות נוספות לפי דרישה/רלוונטיות יש להעלות במרוכז, בקובץ ZIP כנספח נוסף לבקשה

הגשת בקשת המו”פ המלאה נעשית גם היא באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה להשקעה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה להשקעה).

ניתן להגיש בקשות במסגרת קול הקורא עד לתאריך ‏4/3/2024 בשעה 12:00 בצהריים. 

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל טפסי ומסמכי הבקשה, לרבות המסמכים הפיננסיים הנדרשים לבחינת הזכאות למסלול ומופיעים מטה.

*במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
*חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
*השקעה טכנית תינתן בימים א’-ה’ עד לשעה 17:00.
*רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה

טפסים ומסמכים להגשה

קובץ התקציב ימולא בנפרד עבור קבלן המשנה כאשר תקציב קבלן המשנה עולה על 30 אחוז מתקציב הבקשה

במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה

למילוי לאחר הפעלת התיק

נדרש לצרף במידה ומדובר בהגשה ראשונה של החברה (במידה ותקציב קבלן המשנה עולה על 30% מתקציב הבקשה, יש לצרף תעודת התאגדות עבור קבלן המשנה)

שאלות נפוצות

 • חברת תעשיית ייצור בישראל – שבבעלותה לפחות קו ייצור אחד או נמצאת בהיערכות לייצור (על פי התנאים המופיעים במסלול), שסיימה פיתוח אב-טיפוס למוצר מטכנולוגיה מעורבת-עילית או עילית, ומעוניינות להקים קו יצור תעשייתי חדש בישראל (לפחות 50% מהיצור יהיה בישראל) 
 • חברות המעוניינות להגיש בקשות לתמיכה במו”פ במסגרת מסלול מעבר מפיתוח ליצור, מתבקשות למלא את הטופס הבא כתנאי מקדים להגשה – טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ”ס) קובעת סיווג חברות לתעשייה על פי העוצמה הטכנולוגית של הענף.
לדוגמה: 

 • מסורתי: מזון, משקאות, טקסטיל, הלבשה, עור, עץ ומוצריו, נייר ומוצריו, דפוס.
 • מעורב-מסורתי: גומי, פלסטיק, קרמיקה וחומרי בניין, מתכת ומוצריה. 
 • מעורב-עילי: כימיקלים, קוסמטיקה, ייצור מכונות, מכשירי חשמל וציוד חשמלי, כלי רכב, ספינות, ציוד רפואי, דנטלי ואורתופדי.
 • עילי: תרופות, מחשבים, מכשור אלקטרוני, מכשור אופטי, ייצור כלי טייס וחלליות.

לפרטים אודות ענפי התעשייה וסיווגם ניתן לפנות למדריך הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה, (בו מפורטים כל ענפי התעשיה) ולטבלת סיווג ענפי התעשיה על פי עצמתם הטכנולוגית באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנספח ה’.

 • לא, ההגשה פתוחה רק באמצעות קולות קוראים המתפרסמים מעת לעת, יש לעקוב אחר הפרסומים באתר רשות החדשנות. 
 • מועד אחרון להגשה הוא עד 12 בצהריים. רק הגשה תקינה נחשבת הגשה, בקשות שייקלטו במערכת לאחר שעה זו, לא יוכלו להיכלל בקול הקורא, אנא הקדימו והגישו את בקשתכם והימנעו מאי-נעימות. 

ההגשה מתבצעת בטופס מופ”ת – מו”פ בתעשייה. יש לציין בשדה “קול קורא” – “מעבר מפיתוח לייצור” 

 • הזמן המקסימלי לתקופת הביצוע של התיק הוא 12 חודשים. ישנה אפשרות להגיש בקשת שינויים מנומקת לצורך הארכת תקופת הביצוע (הבקשה לשינויים תוגש עד 3 חודשים טרם תאריך סיום התיק). 
 • אין מינימום זמן נדרש לתקופת ביצוע, עם זאת המלצתנו היא שהבקשה תכלול תקופת ביצוע ריאלית, שתאפשר גמישות יחסית.
 • תקופת הביצוע המבוקשת יכולה להתחיל החל מהראשון בחודש בו הוגשה הבקשה ואילך, לא ניתן יהיה להכיר בהוצאות שבוצעו טרם תאריך זה. 

 • במידה וועדת המחקר אישרה את תוכנית המו”פ כפי שהוגשה, תקופת הביצוע תהיה בהתאם לכתוב בטופס הבקשה, ללא תלות במועד מתן התשובה ע”י ועדת המחקר. 
 • אין אפשרות לאישור תקופה רטרואקטיבית, כלומר תקופת ביצוע תחל מהחודש שבו הוגשה הבקשה ולא לפני כן. 
החברה המגישה צריכה להיות בעלת הידע. במידה והידע הוא משותף עם חברה גוף אחרים יש צורך בהסכם שיתוף בידע בין החברה המגישה לגוף הנוסף.

אין תקרת תקציב להגשה כוללת למסלול זה.

ככלל הרשות אינה מכירה בהוצאות של ציוד “על המדף”. ניתן לקבל החזר עבור פחת הנובע משימוש לצורך המו”פ במיכון. שיעור הפחת המקסימלי עומד על 33% פחת לשנה ועד ל-100% מעלות רכישת הציוד, באופן יחסי לשימוש בציוד במשך תקופת המו”פ (דוגמא בקובץ ההסבר לתקציב בבקשה לדוגמא- חטיפי הכפר)
 במסגרת מסלול מופ”ת ניתן להכיר בפיתוח של ציוד מכונות או בהתאמות שהמפעל צריך למכונות קיימות.

ישנם סוגי הוצאות מו”פ ייחודיות במסלול (בנוסף להוצאות המוכרות בדרך כלל במסלולים אחרים של הרשות) כדוגמת:

 • הוצאה לפיתוח תבניות שישולבו בהמשך בקו הייצור של החברה, בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ₪.
 • הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ₪.
 • הוצאה לרכישת ידע המהווה חלק אינטגראלי של תכנית המו”פ בהיקף תקציבי שאינו עולה על 250,000 ₪.
 • הוצאות ישירות לפיתוח אבטיפוס או מתקני הרצה; והוצאות גימלון בהיקף תקציבי שאינו עולה על 1 מיליון ₪
 • הוצאות להתאמת מוצר ותיקוף שוק בהיקף של עד 15% מתקציבה המאושר של התכנית.

בהוצאות אלו ניתן להכיר בעלויות חומרי גלם, קבלנות משנה או פחת על ציוד הנדרש לעלייה לסקלת ייצור סדרתי, הנדרשות לטובת פיתוח קו היצור הסדרתי. 
שימו לב: אין מדובר בעלויות בינוי ועבודות תשתית במבנה (מיזוג, חשמל, אינסטלציה…)
 

 • על פי נספח א-1 הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם, בקשה שתקופת הביצוע שלה תחל ב 2021 תהיה פטורה מתמלוגים בגין תיק מאושר זה.  
 • שיעור התמלוגים לתוכניות שיחלו ב 2022 יקבע ויפורסם עד לפקיעת הוראה זו. 

יצירת קשר

 • לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00
 • לפרטים אודות התכנית יש ליצור קשר עם:
הודעה חשובה

נשמע מעניין?
נפתח קול קורא למעבר מפיתוח לייצור, שתאריך הגשתו נדחה מתאריך 28.2.2024 ל4.3.2024

 

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה
<script>obApi('track', 'Lead');</script><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script><script> _tfa.push({notify: 'event', name: 'lead_keren_heznek', id: 1117963});</script><script>window.lintrk('track', { conversion_id: 17105345 });</script><script> fbq('track', 'Lead');</script><!-- Google --><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script>