מסלול מכינת מו"פ לחברות תעשיית הייצור

על המסלול 

מסלול זה נועד לסייע לחברות ייצור ומפעלים שמעולם לא התנסו במו"פ ובהובלת תהליכי חדשנות, או חברות שזקוקות למיקוד ולהכוונה של תהליכי מו"פ קיימים. הסיוע יינתן באמצעות השתתפות במימון הוצאות ייעוץ (בעיקר) של שירותי מומחה טכנולוגי אשר ילווה את החברות והמפעלים.

הייעוץ יינתן עבור אחד מחמשת כלי התמיכה הבאים:

 1. כלי תמיכה בסיסי – שמטרתו לסייע בגיבוש מוצרים/תהליכים חדשים, במסגרתו המומחה הטכנולוגי יסייע למבקש לבצע תהליך של מיפוי ובחינת יכולות טכנולוגיות לצורך גיבוש רעיונות  חדשניים (מיועד לחברות אשר אינן מנוסות בביצוע תכניות מו"פ בתמיכת רשות החדשנות)
 2. כלי תמיכה לבדיקת התכנות טכנולוגית – במסגרתו יבוצע תהליך של בדיקת התכנות טכנולוגית בהובלת המומחה הטכנולוגי, אשר יסייע למבקש בהליך מקדמי של הסרת סיכונים טכנולוגיים. 
 3. כלי תמיכה לפיתוח פתרונות לכשלים בתהליך הייצור – במסגרתו המומחה הטכנולוגי ינתח בעיה טכנולוגית ספציפית המאפיינת כשל  בתהליך הייצור ויסייע בגיבוש המלצות לפתרון.
 4. כלי תמיכה לשיפור תהליך הייצור – במסגרתו המומחה הטכנולוגי יבצע ניתוח של תהליכי הייצור לצורך ייעולם, בדרך של הטמעת שיפורים טכנולוגיים חדשניים שמטרתם שיפור הפריון בייצור. 
 5. כלי תמיכה להכנה לייצור – תכנית בה יבוצע ניתוח ובחינה של התאמת טכנולוגיית הייצור לייצור תעשייתי, בהובלת מומחה טכנולוגי. המומחה הטכנולוגי יסייע למבקש לבחון ולזהות את תהליכי הייצור הנדרשים לטובת היערכותו לקראת ייצור תעשייתי.

הציפייה היא כי חברות המשתתפות בתוכנית יגיעו בסיומה לכיוון והגדרה ברורה של החדשנות אליה היא מכוונת, ובמידת הצורך תתאפשר להן השתלבות פשוטה יותר במסלולים ההמשכיים והמקיפים יותר של רשות החדשנות. 

למי מיועד המסלול? 

תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל שמכירותיו בשנה שקדמה להגשת הבקשה לא עלו על 70 מיליון דולר אשר עונה על אחד מבין שלושת התנאים הבאים:

 1. מרבית הכנסתו נבעה מייצור מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית. (בכלל זה - מזון, משקאות, טקסטיל, עור, עץ, נייר, מוצרי נפט, גומי, פלסטיק, מתכת, חומרי בניין, תחזוקת מכונות), או חברה המבצעת פעולות המעידות על היערכות לייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או המעורבת-מסורתית.
 2. מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית (בכלל זה כימיה, נשק ותחמושת, ציוד חשמלי, ייצור מכונות), והעונה על 2 התנאים הבאים במצטבר:
 • מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים.
 • מספר עובדי המו"פ בו הינו לכל היותר  25 עובדים
או חברה המבצעת פעולות המעידות על היערכות לייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית, אשר מספר עובדי המו"פ בה אינו עולה על 25 עובדים
 1. לעניין כלי תמיכה להכנה לייצור: תאגיד אשר התאגד במדינת ישראל ונמצא עד שלב ההרצה המזערית (small scale) של תהליך ייצור המוצר.

לפרטים אודות ענפי התעשייה סיווגם ניתן לפנות למדריך הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה בו מפורטים כל ענפי התעשייה 
ולטבלת סיווג ענפי התעשייה על פי עצמתם הטכנולוגית באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מה מקבלים? 

 • חברות זכאיות לתמיכה בשיעור של 66% מתקציב הבקשה המאושר (תקציב מקסימלי של 75 אלף ₪).
 • חברות באזור עדיפות לאומית א' זכאיות לתמיכה בשיעור של 75% מתקציב הבקשה המאושר (תקציב מקסימלי של 100 אלף ₪).

התקציב המאושר כולל את שכר המומחה טכנולוגי, סקרי שוק, טכנולוגיה ופטנטים, בדיקות מעבדה, רכש חומרים וציוד ייעודי, שכר המומחים הטכנולוגיים נוספים והוצאות שונות אחרות הקשורות בתכנית המאושרת.

מדוע כדאי? 

חברה הפונה למכינת המו"פ תקבל יעוץ טכנולוגי מקצועי, שיסייע לה לזהות את הפערים הטכנולוגיים ביכולותיה הנוכחיות, לאתר כיווני פיתוח אפשריים, לזהות כשלים בהליך הייצור, לשפר את תהליך הייצור ולהכינה במידת הצורך לקראת ביצוע תכנית מו"פ מקיפה יותר (גם בתמיכתה של רשות החדשנות).

תנאי המסלול 

 • ההתקשרות תבוצע בין רשות החדשנות לבין החברה. החברה היא זו שתתקשר עם המומחה שנבחר על ידה ואושר על ידי הרשות.
 • רשות החדשנות תממן 66% מעלות הייעוץ וההוצאות הישירות האחרות הכרוכות בפרויקט והחברה תממן את היתרה. סך התקציב המאושר (100%) – לא יעלה על 75,000 ₪ (לא כולל מע"מ).
 • עבור חברות באזור עדיפות לאומית רשות החדשנות תממן 75% מעלות הייעוץ וההוצאות הישירות האחרות הכרוכות בפרויקט והחברה תממן את היתרה. סך התקציב המאושר (100%) – לא יעלה על 100,000 ₪ (לא כולל מע"מ).
 • תקרת התעריף לשעת ייעוץ ממנה ייגזר ההחזר הינה 200 שקלים לשעה (לא כולל מע"מ).
  לא ישולמו החזרים בגין הוצאות ייעוץ נלוות (נסיעות, אשל וכד').
 • תקופת הביצוע המקסימלית לתכנית שאושרה לא תעלה על 9 חודשים.
 • המסלול פטור מחובת תשלום תמלוגים.

 

לרשימת התנאים המלאה, המפרטת את חובות וזכויות החברה: 

מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור 

נהלי המסלול

חוק המו"פ והחדשנות

קריטריונים להערכת בקשה 

הבקשות שעברו את תנאי הסף יבחנו בהתאם לאמות המידה הבאות:

 1. מידת פוטנציאל המבקש ליישם את המלצות/תכנית מסלול משנה זה.
 2. מידת התאמתו של המומחה הטכנולוגי
 3. התשואה הצפויה למשק בעסקות יישום ההמלצות/התוכנית של מסלול משנה זה.
 4. מידת המורכבות של האתגרים הטכנולוגיים הגלומים בהתמודדות עם המצב הקיים שהוביל את המבקש להגיש את בקשתו.
 5. הפוטנציאל הכלכלי הגלום ביישום ההמלצות /תכנית של מסלול משנה זה עבור המבקש.

איך מגישים בקשה? 

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

לאחר הגשת הבקשה להלן תהליך האישור וביצוע העבודה: 

 1. לאחר קליטת הבקשה, הנהלת החברה/מנהל הפרויקט והמומחה הטכנולוגי המלווה יזומנו לוועדה המייעצת של המכינה למו"פ שם יציגו את עיקרי התוכנית.
 2. הבקשה תועלה לדיון בפני ועדת מחקר של הרשות אשר לה הסמכות לאשר את הבקשה.
 3. אם הבקשה אושרה בוועדה, כשבועיים מיום ההודעה לאיש הקשר של החברה שהוזן בעת הגשת הבקשה, ישלח מייל ממחלקת כתבי אישור אשר יכלול את מסמכי ההפעלה הבאים:
  • דף תקציב- אשר מפרט את ההוצאות המאושרות
  • כתב התחייבות
  • עדכון  פרטי זכאי
 4. יש למלא את הטפסים ולצרף טופס אישור ניהול חשבון מהבנק שהופק ב- 3 החודשים האחרונים (טופס זה יש לקבל מהבנק).
  את הטפסים המלאים יש לשלוח בחזרה למחלקת כתבי אישור - ishurim@innovationisrael.org.il

 5. עם קבלת הטפסים ברשות החדשנות תישלח לאיש הקשר הודעה עם כתב האישור החתום והעברת התיק למחלקת תשלומים.
 6. לאחר הפעלת התיק, תינתן מקדמה בגובה 20% מסך גובה המענק ותקבענה שתי אבני דרך:
  • אבן דרך א' - דוח התקדמות לאחר מספר חודשים מתחילת הפרויקט.
  • אבן דרך ב'- דוח מסכם.
 7. בסיומה של כל אבן דרך תתבקש החברה בסיוע המומחה הטכנולוגי המלווה להגיש דוח מסכם, אותו יציגו בפני הועדה המייעצת של המסלול במועד שיתואם עימם.
 8. עם סיומה ואישורה של כל אבן דרך, יישלח לחברה אישור מהרשות על עמידה באבן הדרך. לאחר מכן, החברה תגיש דוח כספי המרכז חשבוניות והוכחת תשלום עבור כל ההוצאות המאושרות שבוצעו בפועל.
  את החשבוניות יש להעלות קובץ ZIP בצרופות של הטופס דיווח כספי באזור האישי באתר הרשות. עם אישור הדו"ח יתבצע החזר ישירות לחברה בהתאם לנהלי הרשות.    
 9. שינויים - במידה ויש בקשות לשינויים בתיק יש להגיש באופן מקוון דרך האזור האישי באתר הרשות לחדשנות, ולצרף מסמך בקשת שינויים ייעודי (אין צורך לצרף מסמך שינויים תקציבי- אקסל).  

 

(!) מחפשים מומחה טכנולוגי שתוכלו לשכור את שירותיו באמצעות מסלול זה?
לחצו כאן לצפייה במאגר מומחים אופציונלי שפורסם על בסיס הצהרה בדבר ניסיון טכנולוגי בתחומי הפעילות אשר בהם ניתן הייעוץ. כמו כן, חברה רשאית להיעזר מומחה טכנולוגי מטעם החברה, ככל שאותו מומחה טכנולוגי קיבל את אישור רשות החדשנות.

הערה: רשימת המומחים הטכנולוגיים המוצגת באתר פורסמה על-בסיס הצהרה בדבר ניסיון טכנולוגי בתחומי הפעילות אשר בהם ניתן הייעוץ, במסגרת כלי התמיכה של מכינת מו"פ לחברות תעשיית הייצור. אין ברשימה משום הצעה לציבור או הזמנה להתקשרות עם מומחים טכנולוגיים אלה. רשימת המומחים הטכנולוגיים המוצגת אינה רשימה סגורה וחברה רשאית להתקשר עם מומחה טכנולוגי מטעמה, בכפוף לאישור הרשות. בעל מומחיות טכנולוגית המעוניין לקבל אישור כמומחה טכנולוגי במכינה למו"פ, מוזמן ליצור קשר עם זירת ייצור מתקדם.

 

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה

 

טפסים ומסמכים להגשה

​​שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים : # % & * : < > ? / { | }

אין להעלות קבצי אופיס עם פקודות מקרו או עם אובייקטים מוטמעים בתוכו למעט תמונות בפורמט JPG.

אין להעלות קבצים המכילים בתוכם קישורים לקבצים חיצוניים אחרים.

שאלות נפוצות

למי מיועד מסלול המכינה למו"פ?

לחברות שעדיין לא התנסו במו"פ ובהובלת תהליכי חדשנות, או לחברות אשר פעילויות המו"פ שלהן זקוקות למיקוד ולהכוונה, ומעוניינות לקבל ליווי של מומחה טכנולוגי. 

מהו התקציב המקסימלי לשנה במסלול זה?

חברות זכאיות לתמיכה בשיעור של %66 מתקציב הבקשה המאושר (תקציב מקסימלי
של 75 אלף ₪).
חברות באזור עדיפות לאומית א' זכאיות לתמיכה בשיעור של %75 מתקציב הבקשה
המאושר (תקציב מקסימלי של 100 אלף ₪).

מה כלול בתקציב?

התקציב המאושר כולל את שכר המומחה טכנולוגי, סקרי שוק, טכנולוגיה ופטנטים, בדיקות מעבדה, רכש חומרים וציוד ייעודי, שכר המומחים הטכנולוגיים נוספים והוצאות שונות אחרות הקשורות בתכנית המאושרת.

מה תקופת הביצוע האפשרית במסלול זה?

תקופת הביצוע המקסימלית לתכנית שאושרה לא תעלה על 9 חודשים.

האם ניתן להגיש את הבקשה בשפה האנגלית?

יש למלא את הבקשה עד תקציר מנהלים (כולל) בשפה העברית בלבד. יתר הסעיפים ניתן למלא בשפה האנגלית.

מהו משך הזמן בתהליך, משלב הגשת הבקשה ועד קבלת תשובה?

לאחר הגשת הבקשה, תוזמנו להצגת הבקשה בפני וועדת ההיגוי של המכינה. תשובה על אישור/דחיית הבקשה תתקבל כחודש ימים לאחר הצגת החברה.

ממתי מתחילה תקופת הביצוע באופן פורמלי? האם מרגע אישור הועדה או מרגע הפעלת התיק?

במידה וועדת המחקר אישרה את הבקשה כפי שהוגשה, תקופת הביצוע תהיה בהתאם לבקשתכם, או מיום הגשת הבקשה ללא תלות במועד מתן התשובה ע"י ועדת המחקר. אין אפשרות לאישור תקופה רטרואקטיבית, כלומר תקופת ביצוע תחל מהחודש שבו הוגשה הבקשה ולא לפני כן.

מה הקריטריונים להגשת בקשה למכינה למו"פ?

תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל שמכירותיו בשנה שקדמה להגשת הבקשה לא עלו על 70 מיליון דולר אשר עונה על אחד מבין שלושת התנאים הבאים:

 1. מרבית הכנסתו נבעה מייצור מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית. (בכלל זה - מזון, משקאות, טקסטיל, עור, עץ, נייר, מוצרי נפט, גומי, פלסטיק, מתכת, חומרי בניין, תחזוקת מכונות), או חברה המבצעת פעולות המעידות על היערכות לייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או המעורבת-מסורתית.
   
 2. מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית (בכלל זה כימיה, נשק ותחמושת, ציוד חשמלי, ייצור מכונות), והעונה על 2 התנאים הבאים במצטבר:
 • מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות %30 מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים.
 • מספר עובדי המו"פ בו הינו לכל היותר 25 עובדים או חברה המבצעת פעולות המעידות על היערכות לייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית, אשר מספר עובדי המו"פ בה אינו עולה על 25 עובדים
 1. לעניין כלי תמיכה להכנה לייצור: תאגיד אשר התאגד במדינת ישראל ונמצא עד שלב ההרצה המזערית (scale small) של תהליך ייצור המוצר.

אם אין לי מומחה טכנולוגי, אני יכול לגשת למכינה?

החברה יכולה להיעזר בצוות המכינה על מנת לאתר מומחים טכנולוגים התואמים לצרכי החברה.

האם ישנה אפשרות להביא מומחים מטעם החברה ?

לחברה יש אפשרות להביא מומחה טכנולוגי מטעמה. (המומחה הטכנולגי מטעם החברה יהיה מומחה מחוץ לחברה אשר לא נכלל במצבת כח האדם של החברה. המומחה הטכנולוגי יעבור הליך אישור של הועדה בכדי להיות
מומחה טכנולוגי במכינה)

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00

לפרטים אודות התכנית יש ליצור קשר עם רוני אבני, זירת יצור מתקדם roni.avni@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157988