חממות טכנולוגיות לעידוד הקמה והשקעות הון בחברות הזנק

על המסלול

המסלול מביא לידי ביטוי את אסטרטגיית רשות החדשנות לעידוד יזמות, הנבטה וצמיחה של חברות הזנק חדשות בעלות עומק טכנולוגי, בתחומים בעלי פוטנציאל כלכלי גבוה, שבהם יש מיעוט של משקיעים מתמחים בישראל. זאת, על ידי יצירת גופי השקעה שיהוו מסגרות תומכות איכותיות, עם בעלי מניות איכותיים- פיננסיים ואסטרטגיים, בעלי ערך מוסף משמעותי להקמה ולהשקעה בחברות הזנק בשלבים הראשונים, תוך הכוונה טכנולוגית, עסקית ופיננסית, כדי לקדמן לגיוס השקעות המשך ולהגעה לשוק.

מטרת המסלול

 1. לעודד הקמה של חממות טכנולוגיות שיהוו משקיעות מתמחות שיעודדו הקמת חברות הזנק חדשות (Venture Creation) וישקיעו בהן בשלבים מוקדמים.
 2. לעודד מסחור של טכנולוגיות פורצות דרך ממוסדות מחקר מישראל ומחו”ל אל חברות הזנק ישראליות חדשות.
 3. לחזק את סביבת החדשנות הטכנולוגית (“אקוסיסטם”) בתחומים שבהם מיעוט משקיעים מתמחים.
 4. לקדם תעשיות טכנולוגיות ייחודיות ומורכבות, שבהן יש לישראל פוטנציאל להפוך למובילה בין-לאומית.

למי מיועד המסלול?

המסלול מיועד לתאגידים (או מאגדים, Consortia) המתמחים בהנבטה ובהשקעה בחברות הזנק כמו; קרנות הון סיכון ישראליות וזרות, חברות ישראליות ורב-לאומיות, ולמשקיעים מנוסים – אשר מעוניינים לגייס קרן הון סיכון שתהייה מיועדת לפעילות החממה הטכנולוגית, להקמה של חברות טכנולוגיות חדשות, להשקעות ראשוניות ולהשקעות המשך בהן.

מה מקבלים?

רשות החדשנות תשתתף בדמי הניהול של החממה, ובהוצאות רכישה והפעלה של ציוד לצורך הקמת מעבדה מרכזית בחממה, במענק מצטבר של עד 40,000,000 ₪ לתקופת זיכיון של 5 שנים.
בשנות הזיכיון הראשונה והשנייה שיעור המענק יהיה 70% מדמי הניהול וההוצאות המאושרות לשנה הרלוונטית.
בשנות הזיכיון השלישית והרביעית שיעור המענק יהיה 60% מדמי הניהול וההוצאות המאושרות לשנה הרלוונטית.
בשנת הזיכיון החמישית שיעור המענק יהיה 50% מדמי הניהול וההוצאות המאושרות לשנה זו.

מדוע כדאי?

 1. מימון חלק משמעותי מהוצאות דמי הניהול והוצאות להקמת מעבדה מרכזית לשימוש החברות של החממה בחמש השנים הראשונות לפעילותה.
 2. הזדמנות לבנות פורטפוליו של חברות הזנק חדשות ובעלות חדשנות טכנולוגית משמעותית, תוך מינוף ההשקעות בעזרת מענקים משלל מסלולי ההטבה של רשות החדשנות להקמה והשקעה בחברות הזנק לאורך חייהן, ובפרט – קרן ההזנק.
 3. שותפות ותו איכות של זיכיון מרשות החדשנות.
 4. הזדמנות להקים גוף משמעותי הממוקד בהקמת חברות הזנק חדשות ובהשקעות בעלות ערך מוסף בשלבים מוקדמים, שיתמצב ויבנה מוניטין כקרן השקעות מובילה בתחום פעילותה ברמה הארצית והבינלאומית.

תנאי המסלול

 1. המציע הוא תאגיד ישראלי שנרשם כדין בישראל ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל, למטרות רווח.
 2. למציע מקורות מימון והתחייבויות כלפי רשות החדשנות, ביחס לזמינות של מקורות מימון, בהיקף של 120 מיליון ₪ לפחות, שיוקצו ויושקעו לטובת החממה וחברות החממה, למשך תקופת הזיכיון.
 3. למציע צוות מקצועי המיועד לניהול החממה, אשר יכלול לכל הפחות: מנכ”ל במשרה מלאה וכן סמנכ”ל טכנולוגיות וסמנכ”ל פיתוח עסקי, במשרה מלאה כל אחד.
 4. היקף ההחזקות הכולל, הישירות והעקיפות, של בעלי מניות במציע שהם גופים שאינם למטרות רווח, של רשויות מקומיות, של מוסדות מחקר אקדמאיים או חוץ אקדמאיים לא יעלה יחד על 20% (על בסיס דילול מלא), והם לא יהיו בעלי שליטה במציע ביחד או לחוד.
 5. בעל מניות במציע, המציע בעצמו או חברת בת/חברה קשורה/חברה מסונפת/חברה בבעלות או חברה בשליטה של המציע או של בעל מניות של המציע, יהיה בעל שליטה בלא יותר משתי חממות הפועלות מכוח מסלול הטבה זה ו/או מסלול הטבה מס’ 3 של רשות החדשנות – חממות טכנולוגיות ו/או מסלול הטבה מס’ 4 של רשות החדשנות – חממות טכנולוגיות 2020 ו/או מסלול הטבה מס’ 29 של רשות החדשנות – מעבדות לחדשנות טכנולוגית ו/או מסלול הטבה מס’ 39 של רשות החדשנות – חממות יזמות בפריפריה.
 6. המציע או מי מבעלי מניותיו אינם בעלי חשבונות מוגבלים ואינם נמצאים בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכו’.
 7. המציע ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התשע”א-2011.
 8. לא התקבל, לשם ביצוע הפעילות המוצעת, סיוע מימוני מגורם ממשלתי או מרשות החדשנות, במישרין או בעקיפין, שלא לפי הוראות מסלול הטבה זה.

קריטריונים להערכת בקשה

 1. היקף ואיכות הניסיון של המציע ו/או של בעלי מניותיו

תינתן עדיפות לשותפות של בעלי מניות עם ניסיון בהנבטת והצמחת חברות (Venture Creation), בביצוע בדיקות נאותות והשקעות בחברות טכנולוגיות בשלב מוקדם ובתחום הטכנולוגי בו החממה תתמחה. תינתן עדיפות לבעלי מניות עם ניסיון בליווי ותמיכה טכנולוגית ועסקית בחברות טכנולוגיות בתחילת הדרך ובמסחור ידע ממוסדות מחקר מישראל ומחו”ל.

 1. הערך המוסף של המציע ושל בעלי מניותיו

אמת מידה זו תבחן את הערך המוסף הצפוי שהמציע ובעלי מניותיו יתרמו לחממה ולחברות החממה במהלך תקופת הזיכיון. תינתן עדיפות לבעלי מניות עם יכולות משלימות ועם מעורבות ותרומה גבוהה לחממה, תינתן עדיפות לכמות ואיכות שותפויות אסטרטגיות, חברי מועצת מנהלים, ועדת השקעות וועדה מייעצת של החממה. תינן עדיפות לתוכנית תמיכה מגוונת ואיכותית לחברות חממה ולמבנה עם שטח מספק, תשתית טכנולוגית ומיקום גיאוגרפי תומכים לחברות חממה.

 1. היקף ואיכות הניסיון של צוות המציע

תינתן עדיפות לצוות מקצועי גדול יותר שמקיף היבטים רבים יותר בהקמה, ליווי והשקעה בחברות הזנק. תינתן עדיפות לצוות עם ניסיון רב יותר בבדיקות נאותות, בליווי ובתמיכה טכנולוגית ועסקית בחברות הזנק, בגיוס השקעות, בהקמת חברות (Venture Creation) ובמסחור ידע ממוסדות מחקר בישראל ובחו”ל.

 1. התוכנית העסקית של המציע

תינתן עדיפות לתוכנית עסקית מקיפה, איכותית וישימה. תינתן עדיפות להתמקדות בתחומים טכנולוגיים מוגדרים שבהם החממה תתמחה, ותינתן עדיפות לתחומים טכנולוגיים בעלי רמת סיכון גבוהה וזמינות הון נמוכה של משקיעים מתמחים. תינתן עדיפות לתוכנית הקמה והשקעה במספר גדול יותר של חברות חממה. תינתן עדיפות לתוכנית מגוונת ויצירתית ליצירת חברות חדשות (Venture Creation), רעיונאות (Ideation) ומקורות לרעיונות חדשים, כולל מסחור ידע ממוסדות מחקר לחברות חממה חדשות. תינתן עדיפות להליך בדיקות נאותות וסינון פרויקטים לפני קבלתם לחממה, וגם תהליך מעקב ובקרה מקצועיים על חברות חממה. תינתן עדיפות לתוכנית לבנייה ולקידום סביבת החדשנות (Ecosystem) בתחום הפעילות של החממה בישראל, במטרה לקדם את תחום הפעילות ולמצב את החממה כגורם משמעותי בתוכו. תינתן עדיפות למדיניות השקעות המשך רבות יותר בחברות חממה ולתוכנית עסקית שתומכת בהמשך פעילות החממה גם אחרי תקופת הזיכיון וכוללת, בין היתר, יצירת כלי מוגדר להשקעות המשך בחברות חממה.

 1. מקורות המימון של המציע

תינתן עדיפות למקורות מימון גדולים ונזילים יותר לטובת כלל פעילות החממה, ובכלל זה השקעות המשך בחברות חממה. מציע שיציג מקורות מימון הגבוהים מ-400 מיליון שקלים בנזילות הכי גבוהה יקבל את הניקוד המקסימלי באמת מידה זו. תינתן עדיפות למציע שיציג הסכמים סופיים עם שותפים מוגבלים שהתחייבו להשקיע במציע. הוועדה תהייה רשאית להתחשב גם במזכרי הבנות (LOIs) עם שותפים מוגבלים פוטנציאליים, במטרה לחתום על הסכם סופי לפני הפעלת הזיכיון.

 1. התרשמות כללית של חברי הוועדה

הניקוד עבור אמת מידה זו יינתן על פי ההתרשמות הכללית של חברי הוועדה מן המציע ומההצעה. הוועדה רשאית לזמן את המציעים להצגת ההצעה בפני חברי הוועדה, בהתאם לשיקול דעתה.

איך מגישים בקשה?

 • זכיינים להקמה ולהפעלה של חממה טכנולוגית מכח מסלול הטבה זה יבחרו על ידי ועדת המחקר בהליך תחרותי.
 • רשות החדשנות תפרסם מעת לעת באתר האינטרנט שלה קול קורא להגשת הצעות לשמש כזכיינים מכוח מסלול הטבה זה.
 • רשות החדשנות תהא רשאית לעודד תחומים טכנולוגיים נבחרים, שייכללו אף הם בהודעת ההליך התחרותי.
 • הודעת ההליך התחרותי תפרט את המועד האחרון להגשת ההצעות להליך.
 • הצעה לשמש כזכיין תוגש לרשות החדשנות, במסגרת ההליך התחרותי על גבי טופס ייעודי. המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים בהתאם למסלול הטבה זה, לנהליו ולנספחיו.

שאלות נפוצות

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם חטיבת הזנק בדוא”ל: startup@innovationisrael.org.il.

הודעה חשובה!

נפתח קול קורא חדש
להגשת הצעות להקמת חממות טכנולוגיות

 

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה
<script>obApi('track', 'Lead');</script><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script><script> _tfa.push({notify: 'event', name: 'lead_keren_heznek', id: 1117963});</script><script>window.lintrk('track', { conversion_id: 17105345 });</script><script> fbq('track', 'Lead');</script><!-- Google --><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script>