אין מסלולי הטבה או נהלים עבור מסלול זה

בקשת הדרכה לקראת הגשת בקשה לתמיכה במו"פ
תאריך עדכון: 18/11/2018
I4F Partner search form
תאריך עדכון: 16/10/2018
הצהרה של איש סגל המועסק במוסד אקדמי
תאריך עדכון: 25/03/2018
פרטי חשבון קרן תמורה לתשלום בהעברה בנקאית
תאריך עדכון: 14/03/2018
אישור רוח והצהרת הנהלת חברה
תאריך עדכון: 14/03/2018
נספח 7 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שיועסקו אצל המציע.docx
תאריך עדכון: 25/02/2018
נספח 6 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום).doc
תאריך עדכון: 25/02/2018
נספח 5 - תצהיר המציע וכל אחד מבעלי מניותיו.docx
תאריך עדכון: 25/02/2018
נספח 3 - תצהיר בדבר העסקה של למעלה מ-50% מעובדי המו''פ של התאגיד הזר מחוץ לישראל.docx
תאריך עדכון: 25/02/2018
דיווח ביניים לדוגמה
תאריך עדכון: 15/02/2018