טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
בקשה למכינה 07/10/2019 הורדה של בקשה למכינה
נספח 11 - תקציב כולל – הפעלת מעבדה לחדשנות 06/10/2019 הורדה של נספח 11 - תקציב כולל – הפעלת מעבדה לחדשנות
נספח 10 - טופס בקשה למענק 06/10/2019 הורדה של נספח 10 - טופס בקשה למענק
נספח 9 - דוח שנתי מפורט על פעילות מעבדה לחדשנות 06/10/2019 הורדה של נספח 9 - דוח שנתי מפורט על פעילות מעבדה לחדשנות
נספח 8 - טופס בקשה לפתיחת/עדכון מוטב בארץ 06/10/2019 הורדה של נספח 8 - טופס בקשה לפתיחת/עדכון מוטב בארץ
נספח 7 - כתב התחייבות חתום על ידי מורשי החתימה של המעבדה לחדשנות 06/10/2019 הורדה של נספח 7 - כתב התחייבות חתום על ידי מורשי החתימה של המעבדה לחדשנות
נספח 6 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים) 06/10/2019 הורדה של נספח 6 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים)
נספח 5 - התחייבות מורשה חתימה של המציע למלא אחרי דרישת הוראות מסלול ההטבה 06/10/2019 הורדה של נספח 5 - התחייבות מורשה חתימה של המציע למלא אחרי דרישת הוראות מסלול ההטבה
נספח 4 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום) 06/10/2019 הורדה של נספח 4 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)
נספח 3 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו 06/10/2019 הורדה של נספח 3 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו
טופס תקציב הבקשה 02/10/2019 הורדה של טופס תקציב הבקשה
מסלול תנופה - טופס בקשה 22/09/2019 הורדה של מסלול תנופה - טופס בקשה
טופס תקציב חברת מעבדה (אקסל) 05/09/2019 הורדה של טופס תקציב חברת מעבדה (אקסל)
בקשת תקציב לחברת פרוייקט חממה 05/09/2019 הורדה של בקשת תקציב לחברת פרוייקט חממה
בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומי הרצה 28.8.2019 28/08/2019 הורדה של בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומי הרצה 28.8.2019
דגשים למילוי טפסי הבקשה
26/08/2019
הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ 13.8.2019
13/08/2019
טופס בקשה לשינוי תקציב במסלול תנופה
04/08/2019
טופס הגשת בקשה ממשל-טק 7.19
21/07/2019
בקשה לביטול בקשת תמיכה
17/06/2019
בקשה לשינוי שיוך תיק לתכנית
17/06/2019
בקשה לשינוי הגדרת תמלוגים
17/06/2019
טופס דיווח שעות 2018
11/06/2019
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה
28/05/2019
נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
28/05/2019