טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
טופס בקשה לשינוי תקציב במסלול תנופה 04/08/2019 הורדה של טופס בקשה לשינוי תקציב במסלול תנופה
בקשה לשינויים (קובץ אקסל) 31/07/2019 הורדה של בקשה לשינויים (קובץ אקסל)
טופס הגשת בקשה ממשל-טק 7.19 21/07/2019 הורדה של  טופס הגשת בקשה ממשל-טק 7.19
טופס הגשת בקשה לתמיכה בתכנית הכוונת ידע אקדמי 26/06/2019 הורדה של טופס הגשת בקשה לתמיכה בתכנית הכוונת ידע אקדמי
בקשה לביטול בקשת תמיכה 17/06/2019 הורדה של בקשה לביטול בקשת תמיכה
בקשה לשינוי שיוך תיק לתכנית 17/06/2019 הורדה של בקשה לשינוי שיוך תיק לתכנית
בקשה לשינוי הגדרת תמלוגים 17/06/2019 הורדה של בקשה לשינוי הגדרת תמלוגים
טופס דיווח שעות 2018 11/06/2019 הורדה של טופס דיווח שעות 2018
טופס בקשה לתמיכה בתכנית מופ"ת 06/06/2019 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בתכנית מופ"ת
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה 28/05/2019 הורדה של נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה
נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה 28/05/2019 הורדה של נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
נספח 4 – הצהרת חוקר ראשי 28/05/2019 הורדה של נספח 4 – הצהרת חוקר ראשי
הסכם עקרונות שת"פ 28/05/2019 הורדה של הסכם עקרונות שת"פ
טופס בקשה לתמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית חברות מתחילות 26/05/2019 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית חברות מתחילות
הסכם עקרונות הכוונת ידע 22/05/2019 הורדה של הסכם עקרונות הכוונת ידע
נספח 11 - תקציב כולל – הפעלת מעבדה לחדשנות
06/02/2019
נספח 10 - טופס בקשה למענק
06/02/2019
נספח 9 - דוח שנתי מפורט על פעילות מעבדה לחדשנות
06/02/2019
נספח 8 - טופס בקשה לפתיחת/עדכון מוטב בארץ
06/02/2019
נספח 7 - כתב התחייבות חתום על ידי מורשי החתימה של המעבדה לחדשנות
06/02/2019
נספח 6 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים)
06/02/2019
נספח 5 - התחייבות מורשה חתימה של המציע למלא אחרי דרישת הוראות מסלול ההטבה
06/02/2019
נספח 4 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)
06/02/2019
נספח 3 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו
06/02/2019
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה (מסלול מעבדות לחדשנות)
06/02/2019