טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
נספח 1 - הסכם עקרונות שתפ 17/03/2019 הורדה של נספח 1 - הסכם עקרונות שתפ
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה 11/03/2019 הורדה של נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה
טופס בקשה מקוצר לתמיכה בתכנית מופ"ת 11/03/2019 הורדה של טופס בקשה מקוצר לתמיכה בתכנית מופ"ת
בקשת בדיקת שיוך לקראת בקשה לתמיכה במו"פ 10/03/2019 הורדה של בקשת בדיקת שיוך לקראת בקשה לתמיכה במו"פ
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה (מסלול מעבדות לחדשנות) 08/03/2019 הורדה של נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה (מסלול מעבדות לחדשנות)
נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה 08/03/2019 הורדה של נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב 06/03/2019 הורדה של בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב
בקשה לתמיכה מסלול 37 א 06/03/2019 הורדה של בקשה לתמיכה מסלול 37 א
טופס דיווח תמלוגים 14/02/2019 הורדה של טופס דיווח תמלוגים
טופס דיווח שעות 2019 10/02/2019 הורדה של טופס דיווח שעות 2019
נספח 11 - טופס בקשה למענק 06/02/2019 הורדה של נספח 11 - טופס בקשה למענק
נספח 10 - דוח שנתי מפורט על פעילות מעבדה לחדשנות 06/02/2019 הורדה של נספח 10 - דוח שנתי מפורט על פעילות מעבדה לחדשנות
נספח 8 - כתב התחייבות חתום על ידי מורשי החתימה של המעבדה לחדשנות 06/02/2019 הורדה של נספח 8 - כתב התחייבות חתום על ידי מורשי החתימה של המעבדה לחדשנות
נספח 7 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים) 06/02/2019 הורדה של נספח 7 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים)
נספח 6 - התחייבות מורשה חתימה של המציע למלא אחרי דרישת הוראות מסלול ההטבה 06/02/2019 הורדה של נספח 6 - התחייבות מורשה חתימה של המציע למלא אחרי דרישת הוראות מסלול ההטבה
נספח 7 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים)
06/02/2019
נספח 6 - התחייבות מורשה חתימה של המציע למלא אחרי דרישת הוראות מסלול ההטבה
06/02/2019
נספח 5 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)
06/02/2019
נספח 4 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו
06/02/2019
נספח 3 - ערבות הגשה
06/02/2019
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה (מסלול מעבדות לחדשנות)
06/02/2019
נספח 1 להליך תחרותי - מסמך בקשה לקבלת זיכיון - הקמה והפעלת מעבדה לחדשנות
06/02/2019
I4F Application Guidelines for Applicants CFP 3
16/01/2019
התאמת מוצרים שאלות ותשובות
29/11/2018
טופס הצהרה והרשאה (מעבדות לחדשנות)
12/11/2018