טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
טופס דיווח שעות 2018 11/06/2019 הורדה של טופס דיווח שעות 2018
טופס בקשה לתמיכה בתכנית מופ"ת 06/06/2019 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בתכנית מופ"ת
טופס ריכוז משאבים 05/06/2019 הורדה של טופס ריכוז משאבים
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה 28/05/2019 הורדה של נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה
נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה 28/05/2019 הורדה של נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
נספח 4 – הצהרת חוקר ראשי 28/05/2019 הורדה של נספח 4 – הצהרת חוקר ראשי
הסכם עקרונות שת"פ 28/05/2019 הורדה של הסכם עקרונות שת"פ
טופס בקשה לתמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית חברות מתחילות 26/05/2019 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית חברות מתחילות
הסכם עקרונות הכוונת ידע 22/05/2019 הורדה של הסכם עקרונות הכוונת ידע
הסכם עקרונות העברת ידע 22/05/2019 הורדה של הסכם עקרונות העברת ידע
בקשה לדיון חוזר 22/05/2019 הורדה של בקשה לדיון חוזר
נספח 3 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום) 06/05/2019 הורדה של נספח 3 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)
טופס הצהרה והרשאה 06/05/2019 הורדה של טופס הצהרה והרשאה
נספח 1 להליך תחרותי - מסמך בקשה לקבלת זיכיון - הקמה והפעלת מעבדה לחדשנות 06/05/2019 הורדה של נספח 1 להליך תחרותי - מסמך בקשה לקבלת זיכיון - הקמה והפעלת מעבדה לחדשנות
טופס בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתוכניות הרצה תעשית יצור 05/05/2019 הורדה של טופס בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתוכניות הרצה תעשית יצור
נספח 9 - דוח שנתי מפורט על פעילות מעבדה לחדשנות
06/02/2019
נספח 8 - טופס בקשה לפתיחת/עדכון מוטב בארץ
06/02/2019
נספח 7 - כתב התחייבות חתום על ידי מורשי החתימה של המעבדה לחדשנות
06/02/2019
נספח 6 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים)
06/02/2019
נספח 5 - התחייבות מורשה חתימה של המציע למלא אחרי דרישת הוראות מסלול ההטבה
06/02/2019
נספח 4 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)
06/02/2019
נספח 3 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו
06/02/2019
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה (מסלול מעבדות לחדשנות)
06/02/2019
נספח 1 להליך תחרותי - מסמך בקשה לקבלת זיכיון - הקמה והפעלת מעבדה לחדשנות
06/02/2019
I4F Application Guidelines for Applicants CFP 3
16/01/2019