טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
טופס דיווח תמלוגים 01/03/2020 הורדה של טופס דיווח תמלוגים
*טופס בקשה מקוצר לתמיכה בתכנית מופ"ת 26/02/2020 הורדה של *טופס בקשה מקוצר לתמיכה בתכנית מופ"ת
נספח 1 - הסכם עקרונות שתפ 25/02/2020 הורדה של נספח 1 - הסכם עקרונות שתפ
טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלול מופ"ת 23/02/2020 הורדה של טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלול מופ"ת
נספח 4 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום) 23/02/2020 הורדה של נספח 4 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)
נספח 5 - התחייבות מורשה חתימה של המציע למלא אחרי דרישת הוראות מסלול ההטבה 23/02/2020 הורדה של נספח 5 - התחייבות מורשה חתימה של המציע למלא אחרי דרישת הוראות מסלול ההטבה
נספח 7 - כתב התחייבות חתום על ידי מורשי החתימה של המעבדה לחדשנות 23/02/2020 הורדה של נספח 7 - כתב התחייבות חתום על ידי מורשי החתימה של המעבדה לחדשנות
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה (מסלול מעבדות לחדשנות) 23/02/2020 הורדה של נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה (מסלול מעבדות לחדשנות)
נספח 3 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו 23/02/2020 הורדה של נספח 3 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו
בקשת תמיכה בתכנית העברת ידע 23/02/2020 הורדה של בקשת תמיכה בתכנית העברת ידע
טופס תקציב מבוקש למכינה למופ 20/02/2020 הורדה של טופס תקציב מבוקש למכינה למופ
דוח שנתי- מסלול 37 ב 20/02/2020 הורדה של דוח שנתי- מסלול 37 ב
נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק) 20/02/2020 הורדה של נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק)
הצהרת יועץ מאושר (אנגלית) 20/02/2020 הורדה של הצהרת יועץ מאושר (אנגלית)
בקשה לתמיכה מסלול 37 א 20/02/2020 הורדה של בקשה לתמיכה מסלול 37 א
טופס בקשה לשיתוף פעולה במו"פ
תאריך עדכון: 30/03/2020
הגשת בקשה לתמיכה בתכניות מו"פ להתמודדות עם נגיף ה-COVID19
תאריך עדכון: 26/03/2020
טופס הגשה לקול קורא קורונה בתעשיית הייצור
תאריך עדכון: 26/03/2020
טופס בקשה לתמיכה - מסלול אתגר
תאריך עדכון: 17/03/2020
נספח 1 - הסכם עקרונות שתפ (הכוונת ידע)
תאריך עדכון: 04/03/2020
טופס דיווח תמלוגים
תאריך עדכון: 01/03/2020
*טופס בקשה מקוצר לתמיכה בתכנית מופ"ת
תאריך עדכון: 26/02/2020
נספח 1 - הסכם עקרונות שתפ
תאריך עדכון: 25/02/2020
טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלול מופ"ת
תאריך עדכון: 23/02/2020
נספח 4 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)
תאריך עדכון: 23/02/2020