טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
בקשה לשינויים (קובץ אקסל) 11/12/2019 הורדה של בקשה לשינויים (קובץ אקסל)
בקשה לשינויים (קובץ וורד) 14.8.2019 11/12/2019 הורדה של בקשה לשינויים (קובץ וורד) 14.8.2019
תצהיר מורשה חתימה שהינו יזם או תאגיד 08/12/2019 הורדה של תצהיר מורשה חתימה שהינו יזם או תאגיד
נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה 08/12/2019 הורדה של נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
טופס ריכוז משאבים 08/12/2019 הורדה של טופס ריכוז משאבים
טופס תקציב הבקשה 08/12/2019 הורדה של טופס תקציב הבקשה
בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ 28.8.2019 08/12/2019 הורדה של בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ 28.8.2019
סריקת תעודת זהות (עמוד ראשון + עמוד כתובת) של היזם 08/12/2019
הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ 13.8.2019 08/12/2019 הורדה של הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ 13.8.2019
צילום תעודות זהות וספח של כלל היזמים 08/12/2019
הצהרה בדבר מספר עובדי החברה 08/12/2019 הורדה של הצהרה בדבר מספר עובדי החברה
תעודת התאגדות 08/12/2019
טופס הצהרה והרשאה 08/12/2019 הורדה של טופס הצהרה והרשאה
טיוטת תקציב להגשה לשלב א בתכנית אתגר 08/12/2019 הורדה של טיוטת תקציב להגשה לשלב א בתכנית אתגר
טופס בקשה שלב ראשון - מסלול אתגר 08/12/2019 הורדה של טופס בקשה שלב ראשון - מסלול אתגר
תעודת התאגדות
05/12/2019
תעודת התאגדות/תעודת עוסק מורשה
05/12/2019
סריקה של דף החתימות בטפסים הרלוונטיים
05/12/2019
צילום תעודות זהות וספח של כלל היזמים
05/12/2019
תעודת התאגדות (במידה וישנה)
04/12/2019
הסכם/הצהרת כוונות חתום בין המעבדה לחברה
04/12/2019
טופס זהות מועמדים
03/12/2019
מאזן בוחן מתום השנה האחרונה, ועד למועד הגשת הבקשה
02/12/2019
מאזן בוחן לתום השנה האחרונה (אם אין לגביה דו"ח כספי מבוקר)
02/12/2019
דו"חות כספיים מבוקרים משנת ההתאגדות ועד לשנה האחרונה שלפני הגשת הבקשה
02/12/2019