איך מגישים בקשה לשינויים?

בקשה לשינויים יש להגיש דרך האיזור האישי באתר. על הבקשה לכלול: מסמך בקשה לשינויים בפורמט  word המפרט את מהות הבקשה, הנימוקים לשינויים והשלכות של השינויים על תכנית העבודה המאושרת. מסמך הבקשה הנ”ל חתום, בפורמט  pdf. במקרה בו מבוקשת העברה בין סעיפים יש לצרף גם  קובץ בקשה לשינויים בפורמט Excel  המפרט את ההעברות הנדרשות על פי הסעיפים התקציביים. אישור הבקשות מותנה בהצגת […]

במידה ולחברה נקבעו אבני דרך איך מדווחים?

אם נקבעו אבני דרך לתיק המאושר, הדיווח וההכרה בהוצאות שהוצאו לאחר מועד אבן הדרך, יהיו מותנים בקבלת אישור ועדת המחקר כי אבן הדרך הושלמה. כדי לעמוד באבן דרך, יש להעלות את החומרים שהתבקשתם להעביר לאזור האישי כ’בקשה לשינויים בתיק’, כאשר בטופס המקוון יש לבחור את סוג הבקשה: ‘בקשה לעמידה באבן דרך’. טפסים שיש לצרף: תחת […]

הגשנו דו”ח כספי, מתי צפוי להתקבל תשלום בגינו?

במידה והדיווח תקין, תוך 5 ימי עסקים מרגע קבלת הדו”ח תישלח לאיש הקשר במייל ההשוואה התקציבית (חישוב הסכום לתשלום). תוך 10 ימי עסקים לאחר שליחת ההשוואה התקציבית יופקד התשלום לחשבון מקבל ההטבה. במידה וישנן התניותלתשלום, תועבר הודעה על עיכוב התשלום.

בעת הגשת בקשה, באיזה לשונית באקסל יש לדרוש הוצאות סעיף התאמה ותיקוף המוצר לשוק?

ההוצאות יוזנו באופן הבא: הוצאות כח אדם – יוזנו בלשונית כח אדם – שכר קבלני משנה ונסיעות לחו”ל- יוזנו בלשונית התאמה ותיקוף מוצר לשוק. שימו לב כי כלל הוצאות אלו מוגבלות במגבלת תקציב של 15% מסך תקציב הבקשה.

מה ניתן לכלול במסגרת הוצאות סעיף התאמה ותיקוף המוצר לשוק?

ככלל, יש להתייחס לסעיף התאמה ותיקוף מוצר לשוק כסעיף המתייחס להוצאות הנוגעות לתהליך של הצגת/חשיפת/ניסוי מוצר בשלבי פיתוחו המוקדמים לקהל היעד הסופי ובחינת התאמתו לדרישות השוק העולות מהתהליך. במסגרת הנוהל ניתן להכיר בהוצאות התאמה ותיקוף מוצר לשוק באמצעות שלושה סוגי הוצאה: כח אדם, קבלני משנה ונסיעות לחו”ל. בין היתר, הוצאות אלו יכולות לכלול: שכר עובד/קבלני […]