טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה 14/08/23
הסכם עקרונות הכוונת ידע 14/08/23
הסכם עקרונות העברת ידע 14/08/23
טופס בקשה לתמיכה במסגרת ערוץ המענקים המהיר 26/10/23
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה 14/08/23
נספח 1 - הסכם עקרונות שתפ 14/08/23
נספח 11 - תקציב כולל – הפעלת מעבדה לחדשנות 14/08/23
נספח 10 - טופס בקשה למענק 14/08/23
נספח 9 - דוח שנתי מפורט על פעילות מעבדה לחדשנות 14/08/23
נספח 8 - טופס בקשה לפתיחת/עדכון מוטב בארץ 14/08/23
נספח 7 - כתב התחייבות חתום על ידי מורשי החתימה של המעבדה לחדשנות 14/08/23
נספח 6 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים) 14/08/23
נספח 5 - התחייבות מורשה חתימה של המציע למלא אחרי דרישת הוראות מסלול ההטבה 14/08/23
נספח 4 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום) 14/08/23
נספח 3 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו 14/08/23
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה (מסלול מעבדות לחדשנות) 14/08/23
נספח 1 להליך תחרותי - מסמך בקשה לקבלת זיכיון - הקמה והפעלת מעבדה לחדשנות 14/08/23
התאמת מוצרים שאלות ותשובות 14/08/23
טופס הצהרה והרשאה (מעבדות לחדשנות) 14/08/23
טופס תקציב חברת מעבדה (אקסל) 14/08/23
לא נמצאו תוצאות מתאימות לחיפוש שלך