טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ- הגשה החל מה 26.7.21 בשעה 12:00 14/08/23
הצהרה בדבר שמירת ידע וסודיות ע"י קבלני משנה 14/08/23
Knowledge import program - Budget request template for foreign research 14/08/23
נספח 3 לנהלי מסלול 4 - תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התניית אישורים - שכר מינימום 14/08/23
נספח 4 - מסלול 4 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו 14/08/23
נספח 2 לנהלי מסלול 4 - הצהרות והתחייבויות המציע 14/08/23
טופס בקשה לקבלת זיכיון במסגרת מסלול חממות החדש 14/08/23
בקשה לאישור איגוד משתמשים (עמותה) 14/08/23
בקשה לאישור תאגיד יחיד 14/08/23
דוח טכנולוגי מסכם 14/08/23
טופס בקשה לאישור משקיע קשור 14/08/23
טופס בקשה לפתיחת/ עדכון מוטב 14/08/23
טופס בקשה להכרה באבן דרך- מסלול 43 14/08/23
חוות דעת רו"ח על הצהרת מנהלים 14/08/23
טופס בקשה לאישור תאגיד השקעה ייעודי 14/08/23
טופס בקשה לאישור מקדמי לחברת הייטק ישראלית 14/08/23
טופס בקשה לאישור הגנה להשקעה בחברת הייטק ישראלית 14/08/23
טופס הגשת בקשת לתמיכה במסלול Seed 14/08/23
טופס דיווח שעות 2020 14/08/23
בקשה לסגירת תכנית- קרן תמורה 15/10/23
לא נמצאו תוצאות מתאימות לחיפוש שלך