ריכזנו כאן עבורכם מידע שימושי שיעזור לכם להבין את המשך התהליך, לאחר קבלת ההשקעה מרשות החדשנות.

סיימתם לקבל את המענקים ובוצע גמר חשבון בתיק. כלומר, אינכם צפויים לקבל מענקים נוספים עבור אותו התיק. אך על פי חוק, עדיין חלות עליכם התחייבויות שונות כלפי הרשות:

  עם סיום תקופת המו”פ המאושרת בתיק

 • ברגע שתקופת המו”פ המאושרת בתיק החייב בתמלוגים הסתיימה, החברה נדרשת להגיש דיווחי תמלוגים לקרן תמורה במועדים שנקבעו בהוראות התמלוגים ובנוהל התמלוגים.
 • דיווח התמלוגים הוא ברמת תוכנית (ולא תיק). כלומר, כאשר מגישים מספר בקשות למענק מהרשות, הרשות יוצרת לחברה תוכנית הכוללת את כל הבקשות המסתמכות על אותו הידע. כל בקשה כזו הופכת, לאחר אישורה, לתיק. המשמעות היא שתיקים שמשויכים לאותה תוכנית, ערבים האחד לשני להחזר המענקים.

  אופן דיווח התמלוגים

כל חברה מחויבת להגיש דיווחי תמלוגים מרגע שנרשמות הכנסות הקשורות למוצר הנתמך או מסיום התיק (אם מדובר בתיק ראשון בתוכנית) – לפי המוקדם מביניהם:

 1. עבור מחצית ראשונה של השנה (חודשים ינואר-יוני), יש להגיש דיווח עד ה-1.9 של אותה שנה וכמובן חובה לשלם עד לאותו התאריך אם היו לחברה הכנסות החייבות בתשלום תמלוגים.
 2. עבור מחצית שנייה של השנה (חודשים יולי-דצמבר), יש להגיש דיווח עד ה-1.3 של השנה העוקבת וכמובן חובה לשלם עד לאותו תאריך אם היו לחברה הכנסות החייבות בתשלום תמלוגים.
 • לאחר שיש לחברה דוחות כספיים חתומים, יש להגיש חוות דעת של רו”ח.
  חוו”ד רו”ח צריכה להכיל 2 טפסים: האחד הוא חותמת רו”ח על כל דפי הדיווח שהוגשו בתקופה הרלוונטית (הן עבור המחצית הראשונה והן עבור המחצית השנייה). השני הוא טופס אישור רו”ח.
 • חברות שסכום התמלוגים לתשלום (לא הכנסות החייבות בתמלוגים) שלהן נמוך מ-5,000 דולר במחצית הראשונה של שנת הדיווח, יגישו עד ה-1.3 של השנה העוקבת לשנת הדיווח את שני הדיווחים יחד:
  1. דיווח תמלוגים עבור המחצית הראשונה של שנת הדיווח (חודשים ינואר-יוני(.
  2. דיווח תמלוגים עבור המחצית השנייה של שנת הדיווח (חודשים יולי-דצמבר).
 • גם אם אין לחברה הכנסות עבור אחת מהתוכניות שלה, עליה להגיש דיווח תמלוגים ולציין כי אין לה הכנסות הקשורות לתוכנית ואת הסיבה לכך.

  איך מדווחים?

הדיווח מתבצע באמצעות “טופס דיווח תמלוגים” הנמצא באזור האישי באתר רשות החדשנות.

 • לוחצים על לשונית “פעולות” בסרגל העליון באזור האישי (ניתן להגיע למסך זה גם דרך “פעולות נפוצות” הממוקם בתחתית עמוד המסך הראשי) > דיווח תמלוגים > עוברים על ההנחיות ועל הקבצים שיש לצרף להגשה. לאחר מכן בוחרים את תקופת הדיווח ומתחילים במילוי הטופס. יש להקפיד למלא את כל השדות כדי למנוע עיכוב בטיפול בדיווח.

  איך משלמים תמלוגים?

 • את התשלום יש להעביר בשקלים (ולא בדולרים) עד המועד הקובע לדיווח.
  • אם חברה משלמת לפני המועד הקובע לדיווח (1.9/1.3), על החברה לשלם על פי שער החוץ היציג של יום ההפקדה.1
  • אם חברה משלמת אחרי המועד הקובע לדיווח, על החברה לשלם על פי שער החוץ היציג של המועד הקובע לדיווח1 בתוספת הפרשי ריבית והצמדה  (תוספת ההפרשים הנה עד יום התשלום בלבד).
 • תשלום התמלוגים הוא מהמועד בו נרשמות הכנסות הקשורות למוצר הנתמך או מסיום התיק (אם מדובר בתיק ראשון בתוכנית), המוקדם מביניהם. אם היו הכנסות לפני סיום התיק יש לדווח עליהן ולשלם תמלוגים החל מהמחצית שבה נרשמו ההכנסות.

  למי משלמים?

פרטי חשבון הבנק של קרן תמורה

מס’ חשבון: 0248307
על שם: הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית – קרן תמורה
בנק הדואר, מספר 09
מספר סניף: 001
790090010000000248307IL :IBAN

יש להעביר אסמכתא לאחר התשלום

  מצב חשבון החברה בקרן תמורה

על מנת לקבל תמונת מצב על המענקים ותשלומי התמלוגים של החברה, ניתן להיכנס לאזור האישי וללחוץ על לשונית “תמלוגים” בסרגל העליון. במסך זה ניתן לראות את סכומי המענקים והתמלוגים, סטטוס תשלום התמלוגים על כלל המענקים של החברה, להדפיס קבלות עבור הפקדות שהחברה שילמה ואף להפיק דוח מצב חשבון.

  פרטי יצירת קשר

לאורך כל פעילותכם מול רשות החדשנות בנושא תמלוגים, רפרנט מחלקת קרן תמורה זמין עבורכם לכל שאלה. את פרטי הקשר של הרפרנט האישי של החברה ניתן למצוא באזור האישי, בלשונית “תמלוגים”.

פרטים נוספים על נוהל דיווח ותשלום התמלוגים תמצאו כאן.

  העברת ייצור מחוץ לישראל

ייצור מחוץ לישראל בהתאם להצהרת החברה במסמכי הבקשה שאושרו, לא מחייב פנייה או קבלת אישור נוסף מהרשות. אם וכאשר החברה נדרשת לייצר בחו”ל ייצור שלא דווח בהצהרת הייצור במסמכי הבקשה, עליה לקבל אישור להעברת הייצור לחו“ל ולהגיש בקשה מפורטת באזור האישי בצירוף טיוטת הסכם הייצור.

  העברת ידע לאחר בישראל

חברה המבקשת להעביר ידע שנתמך על ידי הרשות לאחר בישראל צריכה לקבל לכך אישור מראש מוועדת המחקר באמצעות הגשת בקשה באזור האישי, בצירוף הסכם וטופס העברת חובות וזכויות2 או טופס שיתוף בידע3 (לפי עניין) כשהם חתומים.

הוועדה מאשרת בקשות אלו בכפוף לכך שעל מקבלי הידע יחולו ההתחייבויות כלפי הרשות כפי שחלו על מקבלי המענק המקורי ובכלל זה החובה שלא להעביר את הידע והייצור והחובה לדווח ולשלם תמלוגים.

  העברת ידע לאחר מחוץ לישראל

חברה שמבקשת להעביר ידע שנתמך על ידי הרשות אל מחוץ לישראל בתמורה לתשלום במזומן של “הסכום הבסיסי”4, צריכה לקבל אישור מראש מוועדת המחקר באמצעות הגשת בקשה באזור האישי בצירוף ההסכם להעברת הידע (או טיוטת הסכם), אישור רו”ח על הוצאות המו”פ של החברה בהתבסס על הדוחות הכספיים שלה. במקרה בו הרוכשים מתחייבים להשארת פעילות המו”פ בישראל לאחר העברת הידע – יש להעביר אישור רו”ח אודות משרות המו”פ של החברה והתחייבות של הרוכשים להשארת הפעילות בישראל. במקרים מיוחדים )כמו מכירה בין חברות קשורות), יש לצרף עבודת שווי.

 • שימו לב! באזור האישי באתר הרשות יש מחשבון שיכול לסייע לכם בחישוב הסכום לתשלום לרשות.
 • יש מספר אפשרויות נוספות לאישור להעברת ידע אל מחוץ לישראל שגם בהן יש לקבל אישור מראש מוועדת המחקר, כמו: העברת ידע באמצעות מתן הרשאה לא בלעדית, העברת ידע לצורכי רישום בלבד, העברת ידע כנגד העברת ידע חליפי לישראל והעברת ידע עקב חדלות פירעון (באמצעות בית המשפט).

  פעולות נוספות הקשורות לידע בהן נדרש אישור של ועדת המחקר:

א. שינויים בהרכב הבעלות בחברה
על שינוי בהרכב הבעלות של החברה יש לדווח באזור האישי, לתאר את השינוי ולהוסיף פירוט של בעלי המניות הנוכחיים של החברה. אם בעלי המניות החדשים אינם ישראלים, יש לצרף טופס Undertaking חתום על ידי בעלי המניות הזרים. אין כל חובת תשלום לרשות עבור שינוי בהרכב הבעלות של החברה ובלבד שהשינוי אינו כולל העברת ידע.

ב. הטלת שעבוד על הקניין הרוחני של החברה
על החברה להגיש בקשה מפורטת באזור האישי הכוללת תיאור ההלוואה ותנאיה העיקריים. אם המלווים אינם תאגיד ישראלי יש לצרף טופס Undertaking  חתום על ידי המלווים הזרים.

ג. הפקדה של ידע בנאמנות עבור צד שלישי
על החברה להגיש בקשה מפורטת באזור האישי הכוללת תיאור של ההתקשרות ואת הסכם הנאמנות בצירוף אישור של עורך דין החברה על כך שהסכם הנאמנות עומד בעקרונות הרשות להסכמי נאמנות.

ד. מתן גישה לידע לעובדים או נותני שירותים לחו”ל
על החברה להגיש בקשה באזור האישי בצירוף ההסכמים הרלוונטיים. הבקשה תכלול תיאור של הידע שהחברה מבקשת לחשוף, תוך התייחסות לנושא שמירת הבעלות והזכויות על הידע והשפעות הבקשה על פעילות החברה.

  איך מדווחים?

הגשת בקשות בנושאי ידע, ייצור והשקעות מתבצעת באזור האישי באתר רשות החדשנות.

לוחצים על לשונית “פעולות” בסרגל העליון באזור האישי > פעולות ברמת חברה > בוחרים בקשות בתחום קניין רוחני או הגשת בקשות בתחום השקעות לפי העניין > בוחרים בסוג הבקשה המתאימה. הקפידו למלא את כל השדות כדי שלא ייגרם עיכוב בהמשך טיפול הדיווח.

פרטים נוספים על כללי ניהול ידע אפשר למצוא כאן ובנושאי השקעות כאן.

*נכתב בלשון זכר, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד

__________

יש לכם שאלות נוספות? זקוקים לעזרה בהגשת הבקשה?

אנחנו מזמינים אתכם לפנות למוקד הלקוחות

בהצלחה!


1. שעח יציג נקבע באותו יום לקראת השעה 16:00 בסיום יום המסחר במטח.

2. העברת חובות וזכויות מתייחסת למקרה של העברת כלל הזכויות בידע לחברה אחרת (לדוגמה: מכירה של כלל הנכסים הקשורים לפעילות, מתן רישיון בלעדי(.

3. שיתוף בידע מתייחס למקרה שחלק מהזכויות בידע נשארות אצל מקבלי המענק (לדוגמה: מכירת רק חלק מהנכסים הקשורים לפעילות, רישיון לתחום מסוים(.

4. סכום זה הוא היחס שבין המענקים שקיבלה החברה מרשות החדשנות לבין סך השקעות החברה בידע הנמכר כשהוא מוכפל במחיר המכירה של הידע ובלבד שלא יפחת מסך המענקים שקיבלה החברה בתוספת ריבית שנתית.