english-icon

הרשמה

שימו לב, מועד הדיווח ותשלום התמלוגים לקרן תמורה בגין המחצית השנייה של שנת 2022 יסתיים ב- 01/03/2023.
הנכם מתבקשים להגיש את הדיווח באזור האישי במערכת חברות.
כללי דיווח התמלוגים, הסברים, הנחיות ועוד' מפורטים למטה.

1
0