מסלול קרן יוזמה

על המסלול

המסלול נועד לעודד השקעות של גופים מוסדיים בתעשייה עתירת הידע באמצעות קרנות הון סיכון בשלבים מוקדמים. רשות החדשנות תספק תוספת תשואה לגופים אלה, בדומה למנגנון תוכנית “יוזמה” משנות ה- 90. הגדלת התשואה תינתן לכל השקעה בקרן הון סיכון ישראלית ובנוסף יינתן תמרוץ תשואה נוסף עבור השקעה בקרנות המתמחות בהשקעות דיפטק (כמוגדר במסלול). המסלול נבנה עם משרד האוצר ותקציבו יבטיח סביבת מימון מצוינת לשנים הקרובות עבור חברות הייטק בתחילת דרכן, לצד קרן ההזנק (מסלול הטבה מס’ 7), על ידי הרחבת היקף השקעות הגופים המוסדיים בקרנות הון סיכון ישראליות.

המסלול פועל במסגרת מסלול הטבה מס’ 6 – קרן יוזמה לעידוד השקעות של גופים מוסדיים בתעשייה עתירת הידע באמצעות קרנות הון סיכון ישראליות ונועד לעודד גופים מוסדיים להשקיע בקרנות הון סיכון ישראליות בשלבים מוקדמים.

מטרת המסלול

 1. תמיכה וסיוע למחקר והפיתוח בתעשיית ההייטק הישראלית
 2. הגדלת זמינות ההון עבור חברות הייטק ישראליות
 3. הגדלת יציבות שוק ההון סיכון המקומי אל מול זעזועים ותנודות מאקרו-כלכליות
 4. הרחבת היקף השקעות המוסדיים בVC’s- ישראליות (בדגש על שלבים מוקדמים של הנבטה וצמיחה)
 5. תמרוץ הקמת קרנות מתמחות – עידוד התמחות בעולמות הטכנולוגיה העמוקה בקרב משקיעים וקרנות הון סיכון ישראליות

למי מיועד המסלול?

תאגידים מוסדיים, אשר הינו לפחות אחד מבין אלה:

 • חברה מנהלת של “קופת גמל” או “קרן פנסיה” – כהגדרת מונחים אלה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס”ה-2005 – המנהל כספי לקוחות;
 • “קרן ותיקה שבהסדר” – כהגדרת מונח זה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ”א-1981;
 • “מבטח” – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ”א-1981 – המנהל כספי לקוחות.

מה מקבלים?

 • מנגנון של הגדלת תשואה באמצעות ויתור, מלא או חלקי, של הרשות על התשואה הנובעת מימון הרשות בהשקעה.
 • על כל דולר של השקעת מוסדי בקרן, יתווספו עוד 0.3 דולרים של כספי רשות, אשר יושקעו בקרנות
 • המוסדי ייבחר את מועד ההתחשבנות מול המדינה בריבית משתנה לאורך זמן
 • תמרוץ נוסף יינתן למוסדיים אשר ישקיעו בקרנות דיפטק-טכנולוגיה עמוקה (כהגדרתה בנספח א’ למסלול) ע”י הטבה של התחשבנות לפי ריבית של 0% לאורך כל התקופה (ללא ריבית).
 • אין התערבות בשיקול הדעת של מנהל ההשקעות אצל המוסדי, או אצל השותף הכללי (GP) בקרנות הון הסיכון

מדוע כדאי?

 • המסלול מאפשר לגופים מוסדיים להגדיל את חשיפתם לתחום ההייטק הישראלי, תוך ניצול מנגנון של הגדלת תשואה במימון המדינה.
 • מסגרת השקעה מקסימאלית למוסדי של M$200 מיליון דולר (מייצגת 46 מיליון דולר כספי מדינה+ 154 מיליון דולר של המוסדי)

במועד לבחירת המוסדי, יכול המוסדי “לקנות” את חלקה של הרשות החוצה:

  •  ב-4 השנים הראשונות מיום ההשקעה בקרן המוסדי יוכל לקנות את חלקה של המדינה בריבית שנתית מצטברת של 1% (רטרואקטיבית מיום ההשקעה הראשון בקרן);
  • לאחר 4 השנים הראשונות, המוסדי יכול לקנות את חלקה של הרשות בריבית שנתית מצטברת של 5% (רטרואקטיבית מיום ההשקעה הראשון בקרן);
  • תמרוץ הקמת קרנות מתמחות – עידוד התמחות בעולמות הטכנולוגיה העמוקה בקרב משקיעים וקרנות הון סיכון ישראליות
  • במידה והקרן הפסדית – הרשות תישא בהפסד יחד עם המוסדי בשיעור יחסי לחלק שלה בהשקעה.

תנאי המסלול

 • ההשקעה נדרשת להתבצע בקרנות הון סיכון ישראליות כהגדרתן במסלול.
 • קרן הון סיכון יכולה להיות שותפות, חברה, שותפות מו”פ נסחרת או כל צורה חוקית אחרת של התאגדות.
 • היקף ההשקעה:
  • ההשקעה המקסימאלית בקרן הון סיכון ישראלית בודדת של מימון הרשות היא 7.5 מיליון דולר (32.5 מיליון דולר מוסדי ורשות)
  • ההשקעה המקסימלית בקרן הון סיכון ישראלית בודדת של מימון הרשות, אם יהיו מספר מוסדיים שישקיעו בה, היא 18 מיליון דולר (78 מיליון דולר מוסדיים ורשות).
  • תקופת ביצוע – המוסדי יוכל לחתום על הסכמי התחייבויות השקעה מול קרנות הון סיכון ובהינתן אישור ועדת המחקר יוכרו ההשקעות בתקופה שתחל ביום פרסום הפניה לציבור ועד לתום התקופה שתוגדר בפניה לציבור מעת פרסום החלטת ועדת המחקר (18 חודשים)
  • המוסדי יידרש לחתום על הסכמי התחייבויות השקעה מול קרנות הון סיכון בהיקף של לפחות 25% מהמסגרת תוך מחצית מהתקופה שתוגדר בפניה לציבור (9 חודשים).
  • מסגרת ההשקעה של המוסדי, המורכבת מ- 23% כספי רשות (30 חלקי 130), תושקע בקרנות הון סיכון ישראליות; כאשר המוסדי קובע את מועד התחשבנות סופית מול הרשות (במהלך או בסיום חיי הקרן);
  • קרן “רווחית” (תשואה שנתית מצטברת של מעל 5%) – המוסדי יוכל לקנות את חלקה של הרשות ולקבל את התשואה העודפת (מעל ריבית שנתית מצטברת של 5% אותה ישיב לרשות) בגין חלקה של הרשות בהשקעה
  • קרן “הפסדית” (קרן עם תשואה שלילית או תשואה נמוכה מתשואה שנתית מצטברת של 5%) – המוסדי והרשות חולקים בהפסד (הרשות מקבלת 23%, לפי חלקה היחסי בהשקעה)
  • קרן שאינה “קרן הון סיכון ישראלית” -אם במועד ההתחשבנות הקרן לא עמדה בהגדרה של “קרן הון סיכון ישראלית” לפי המסלול – הרשות תקבל 23% משווי הקרן (לפי חלקה היחסי בהשקעה)
  • Early Buyout אפשרות קניית חלקה של הרשות בתנאים מיטיבים – התחשבנות תוך 4 שנים מהסכם התחייבות ההשקעה:
  • במצב זה יקבל המוסדי את התשואה העודפת, מעל ריבית שנתית מצטברת של 1%, על חלקה היחסי של הרשות בהשקעה
  • קרן “טכנולוגיה עמוקה” – תמרוץ נוסף יינתן למוסדיים אשר ישקיעו בקרנות טכנולוגיה עמוקה (כהגדרתה בנספח א’ למסלול) ע”י הטבה של התחשבנות לפי ריבית של 0% לאורך כל התקופה (ללא ריבית).

קריטריונים להערכת בקשה

המסלול הוא “מסלול ירוק” – כל מוסדי (פנסיה, גמל, ביטוח, קרנות ותיקות שבהסדר) יוכל להגיש בקשה ולקבל מימון וודאי. אם הביקושים מצד המוסדיים יעלו על ההקצאה במועד ההגשה, יבוצע קיצוץ רוחבי באחוזים שווים בין המבקשים.

איך מגישים בקשה?

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לקבלת מסגרת השקעה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל טפסי ומסמכי הבקשה, לרבות המסמכים הפיננסיים הנדרשים לבחינת הזכאות למסלול ומופיעים מטה.

*אם יהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.

*חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.

*תמיכה טכנית תינתן בימים א’-ה’ עד לשעה 16:30.

* רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה.

טפסים ומסמכים להגשה

לבקשה להכרה במשקיעים קשורים

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של המבקש/ המשקיע קשור, לפי העניין. לגבי עמידתו בהגדרת קרן ותיקה שבהסדר לפי חוק הביטוח כהגדרת מונח זה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ”א-1981

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של המבקש/ המשקיע קשור, לפי העניין. כי הוא נמצא באותה קבוצת משקיעים עם המבקש. “קבוצת משקיעים” – כהגדרתה בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), תשע”ב-2012.

לבקשה לקבלת מסגרת השקעה

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי עמידת הקרן בהגדרת קרן ותיק שבהסדר לפי חוק הביטוח כהגדרת מונח זה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ”א-1981

יצירת קשר

שאלות על המסלול ניתן להפנות לדוא”ל: yozma@innovationisrael.org.il

*כל האמור בעמוד זה, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, יהיו בהתאם לאמור

בהוראות חוק החדשנות, מסלול ההטבה הרלוונטי והכללים והנהלים שנקבעו מכוחם (לרבות אלו המופיעים באזור נהלי המסלול).

 

הודעה חשובה

לקול הקורא
לעידוד השקעות של גופים מוסדיים באמצעות קרנות הון סיכון ישראליות
הקליקו כאן

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה
<script>obApi('track', 'Lead');</script><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script><script> _tfa.push({notify: 'event', name: 'lead_keren_heznek', id: 1117963});</script><script>window.lintrk('track', { conversion_id: 17105345 });</script><script> fbq('track', 'Lead');</script><!-- Google --><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script>