קול קורא לעידוד השקעות של גופים מוסדיים באמצעות קרנות הון סיכון ישראליות

תאריך אחרון להגשה 

27/06/2024

חטיבות

מסלולי מענק לגופים פיננסיים, צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

הקול הקורא מפורסם במסגרת מסלול הטבה מס’ 6קרן יוזמה לעידוד השקעות של גופים מוסדיים בתעשייה עתירת הידע באמצעות קרנות הון סיכון ישראליות ונועד לעודד גופים מוסדיים להשקיע בקרנות הון סיכון ישראליות, בדגש על אלו המשקיעות בחברות בשלבים מוקדמים (סבבי seed, A and B) ב-18 החודשים הקרובים. הרשות תספק מימון נוסף לגופים המוסדיים, עם מנגנון הטבה של הגדלת תשואה, בדומה למנגנון תכנית “יוזמה” ההיסטורית בשנות ה- 90.

תקציב המסלול עומד על 154 מיליון $, והוא נועד לתמרץ השקעות בהיקף של 670 מיליון דולר. הגדלת התשואה תנתן לכל השקעה בקרן הון סיכון ישראלית ובנוסף יינתן תמרוץ תשואה נוסף עבור השקעה בקרנות המתמחות בהשקעות דיפטק (כמוגדר במסלול).

המסלול, שנבנה בשיתוף עם משרד האוצר, הוא דולרי, ותקציבו יבטיח סביבת מימון מצוינת לשנים הקרובות לסטרטאפים בתחילת דרכם, וזאת בסינרגיה יחד עם קרן ההזנק (מסלול מס’ 7 של רשות החדשנות), המעניקה מימון ישיר לחברות הייטק ישראליות.

תיאור הקול הקורא

קהלי יעד

גוף מוסדי – תאגיד הפועל בהתאם לדיני מדינת ישראל, העומד באחד מהתנאים הבאים:

 • חברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה המנהלות כספי לקוחות
 • קרן ותיקה שבהסדר
 • “מבטח” המנהל כספי לקוחות

גובה המימון

 • על כל דולר של השקעת מוסדי בקרן, יתווספו עוד 0.3 דולרים של כספי רשות, אשר יושקעו בקרנות
 • מסגרת השקעה מקסימאלית למוסדי של M$200 מיליון דולר  (מייצגת 46 מיליון דולר כספי מדינה+ 154 מיליון דולר של המוסדי)
 • במועד לבחירת המוסדי, יכול המוסדי “לקנות” את חלקה של הרשות החוצה:
  • ב-4 השנים הראשונות מיום ההשקעה בקרן המוסדי יוכל לקנות את חלקה של המדינה בריבית שנתית מצטברת של 1% (רטרואקטיבית מיום ההשקעה הראשון בקרן);
  • לאחר 4 השנים הראשונות, המוסדי יכול לקנות את חלקה של הרשות בריבית שנתית מצטברת של 5% (רטרואקטיבית מיום ההשקעה הראשון בקרן);
  • במידה והקרן הפסדית – הרשות “תישא” בהפסד יחד עם המוסדי בשיעור יחסי לחלק שלה מההשקעה.
  • במידה וההשקעה הינה בקרן המתמחה בהשקעות דיפטק, הריבית השנתית המצטברת לאורך כל תקופת ההשקעה הינה 0%.

תחומים מועדפים

תמריץ נוסף יינתן למוסדיים אשר ישקיעו בקרנות טכנולוגיה עמוקה (כהגדרתה בנספח א’), באמצעות הטבה מוגדלת לפיה יוכל המוסדי “לקנות” את חלקה של הרשות במועד לבחירתו וללא כל ריבית (כל התשואה על חלקה של הרשות תהיה של המוסדי).

תנאי סף

 • על הגוף המוסדי להיות תאגיד הפועל בהתאם לדיני מדינת ישראל וחייב לעמוד באחד מהתנאים הבאים: חברה מנהלת של “קופת גמל” או “קרן פנסיה” או “קרן ותיקה שבהסדר” או “מבטח”.
 • על מגיש הבקשה לפעול בהתאם למסלול הטבה מס’ 6 ונהלי המסלול.
 • ניתן להשקיע בקרן הון סיכון כהגדרתה בפסקה (9) בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך. קרן הון סיכון ישראלית, כהגדרתה בהראות המסלול, תזכה את המוסדי בהטבה. קרן כזו חייבת לעמוד, בין השאר, בתנאים הבאים:
  • מעל 70% מהכספים אותם משקיעה הקרן, במועד ההתחשבנות (שהוא לבחירת המוסדי), מושקעים בחברות הייטק ישראליות (חברות שלפחות- 12% מהוצאותיהן הן הוצאות מו”פ בישראל, ובנוסף, החברות התאגדו בישראל או שלפחות 70% מהוצאות המו”פ של החברה הן בישראל)
  • היקף הגיוסים של הקרן לא עולה על סכום מצטבר של 200 מיליון דולר.

בחינת עמידה בתנאי המסלול תיבחן במועד ההתחשבנות. על המוסדי להציג אישורי רואה חשבון כנדרש בנהלי המסלול.

 • היקף ההשקעה:
  • ההשקעה המקסימלית של מוסדי בודד בקרן הון סיכון ישראלית בודדת היא 7.5 מיליון דולר של הרשות אל מול 25 מיליון דולר של המוסדי (32.5 מיליון דולר מוסדי ורשות);
  • ההשקעה המקסימלית בקרן הון סיכון ישראלית בודדת, במידה ויהיו מספר מוסדיים שישקיעו במסגרת המסלול, היא 18 מיליון דולר של הרשות, אל מול 60 מיליון דולר של המוסדיים (78 מיליון דולר מוסדיים ורשות).
 • תקופת ביצוע:
  • למוסדי תינתן תקופה של 18 חודשים (מיום פרסום הקול הקורא הזה) לחתום על התחייבויות השקעה מול קרנות הון סיכון;
  • למוסדי תינתן האפשרות לבקש שתי ארכות של עד 12 חודשים כל אחת;
  • ניתן יהיה לבצע השקעות החל מיום פרסום המסלול (אך יש לקחת בחשבון שההטבה של הרשות כפופה לאישור ועדת המחקר);
  • תוצב אבן דרך של השקעת 25% מהמסגרת במחצית מהתקופה (9 חודשים ממועד הודעת הרשות למוסדי על מסגרת ההשקעה המאושרת אותה קיבל, מועד הצפוי להתרחש במהלך חודש יולי 2024). יצוין, כי בבחינת אבן הדרך תיבחן ההתחייבות לקרנות ולא גובה ההשקעות שבוצעו בחברות עצמן.

קריטריונים להערכת הבקשה

המסלול הינו מסלול ירוק, כלומר כל מוסדי יוכל להגיש בקשה ולקבל מימון ודאי.
אם הביקוש מצד המוסדיים יעלה על התקציב שהוקצה למסלול (154 מיליון דולר), יתבצע קיצוץ רוחבי באחוזים שווים לכל המוסדיים שהגישו בקשה.

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.

מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט בדף מסלול הטבה מס’ 6 – קרן יוזמה לעידוד השקעות של גופים מוסדיים בתעשייה עתירת הידע באמצעות קרנות הון סיכון ישראליות.

ניתן להגיש בקשות עד ל-27.6.2024, בשעה 12:00 בצהריים. תשובות ימסרו ביולי, 2024.

יצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 08:30-16:30.
לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר בדוא”ל: yozma@innovationisrael.org.il.


*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.