מו"פ בתעשיית הייצור - מופ"ת

מעוניינים/ות להגיש בקשה וצריכים/ות סיוע? דברו איתנו - נשמח לעזור!

03-7157936

03-7157988

mfg@innovationisrael.org.il

0
0

משימת זירת ייצור מתקדם: חיזוק התעשייה היצרנית וכושר התחרות שלה בארץ ובעולם באמצעות יישום תהליכי מו"פ וחדשנות.

בקשה לדוגמה – חטיפי הכפר בע"מ

 1. קובץ הבקשה (Word).
 2. קובץ התקציב (Excel).
 3. הסברים לקובץ התקציב (PDF).

ייעוץ באתר החברה

במסגרת המסלול ניתן לקבל ייעוץ פרטני והדרכה, ע"י נציג רשות החדשנות באתר החברה, ללא תשלום וללא התחייבות. יש לפנות באמצעות טופס בקשה לקבלת ייעוץ פרטני והדרכה.

מטרת המסלול

מטרת מסלול מופ"ת (מו"פ בתעשיה) הינה לעודד מפעלי תעשייה מוטי ייצור לקדם ולהטמיע תהליכי חדשנות טכנולוגית, באמצעות ביצוע תכניות מו"פ שמטרתן פיתוח מוצרים חדשנים, שיפור ופיתוח מוצרים קיימים, או פיתוח ושיפור תהליכי ייצור. זאת במטרה לשפר פריון ולייצר בידול טכנולוגי אשר יוביל להשגת יתרונות תחרותיים בשוק המקומי והעולמי.

למי מיועד המסלול?

חברת תעשיית הייצור: תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ומרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (בכלל זה - מזון, משקאות, טקסטיל, עור, עץ, נייר, מוצרי נפט, גומי, פלסטיק, מתכת, חומרי בניין).

חברת תעשיית ייצור עילית / מעורבת-עילית: תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ועונה על 3 התנאים הבאים במצטבר:

 1. מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית (בכלל זה כימיה, נשק ותחמושת, ציוד חשמלי, ייצור מכונות), או בענפי הטכנולוגיה העילית (בכלל זה ייצור תרופות, מחשבים מכשור אלקטרוני ורפואי, וייצור כלי טייס)
 2. מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים.
 3. מספר עובדי המו"פ בו הינו לכל היותר 25 עובדים.

חברות תעשיית הייצור וחברות תעשיית ייצור עילית / מעורבת עילית, אשר טרם נזקפו להן הכנסות, יידרשו להוכיח כי עיקר פעילותן היא "היערכות לייצור תעשייתי" של מוצרים (בכלל זה חתימה על הסכם רכישה, חכירה, שכירות או שכירות משנה לצורך קיומו של מבנה זמין ומתאים לביצוע פעילות יצור; רכישת מכונות לטובת תהליך יצור; העסקת כוח אדם יעודי לייצור; אישור מענקי תמיכה ממשלתיים להקמת מפעל).

 

בדיקה מקדמית לשיוך חברה:

​חברות המעוניינות לבחון אם תחום עיסוקן מאפשר הגשת בקשות לתמיכה במו"פ במסגרת מסלול מופ"ת, יכולות לפנות לרשות החדשנות באמצעות הטופס - בדיקה מקדמית לשיוכן לתחומי התעשייה המסורתית.

לפרטים אודות ענפי התעשייה סיווגם ניתן לפנות למדריך הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה, (בו מפורטים כל ענפי התעשיה) ולטבלת סיווג ענפי התעשיה על פי עצמתם הטכנולוגית באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

 

מה מקבלים?

תמיכה בשיעור של 30% - 50% מהוצאות המו"פ של תכניות שאושרו 

 

הכרה בסוגי הוצאות מו"פ ייחודיות לכלל החברות העונות לתנאי המסלול (בנוסף לאותן סוגי ההוצאות המוכרות בדרך כלל לתכניות המו"פ הנתמכות ע"י רשות החדשנות במסלולים אחרים) כדוגמת:

 • הוצאה לפיתוח תבניות שישולבו בהמשך בקו הייצור של החברה, בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ₪.
 • הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות ולבניית אבטיפוס של מכונות אלו בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ₪.
 • הוצאה לרכישת ידע המהווה חלק אינטגראלי של תכנית המו"פ בהיקף תקציבי שאינו עולה על 250,000 ₪.
 • הוצאות עבור פעילויות למסחור ושיווק תוצרי התכנית לארץ ולחו"ל, בהיקף של עד 15% מתקציבה המאושר של התכנית.
ההטבות המפורטות להלן תקפות לתיקי מו"פ שיוגשו עד לתאריך 31.12.2020
 

בנוסף, חברות תעשיית ייצור קטנות, העונות לתנאי המסלול והמייצרות בארץ, זכאיות בשלושת תיקי המו"פ הראשונים המוגשים על ידן להטבות ייחודיות (בכפוף לתנאי ונהלי המסלול). 

 • פטור מחובת תשלום תמלוגים.
 • שיעור התמיכה בתכניות מו"פ שיאושרו יועמד על 50% מן התקציב המאושר.
 
לאחר מיצוי תקופת הפטור מתשלום תמלוגים, חברות אלו זכאיות לשיעור תמלוגים מופחת בשיעור של 1.3% 
 
הבהרה: חברות תעשיית ייצור העילית כהגדרתן לעיל אינן זכאיות להקלות בחובתן לתשלום תמלוגים.
 

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

 • המסלול מאפשר לכלל מפעלי תעשיית הייצור להשתלב במגמות מתקדמות בתחום עיסוקן, באמצעות פיתוחים טכנולוגים המקנים לחברות יתרון תחרותי ומאפשרים לה לחדור לשווקים חדשים.
 • המסלול מציע תנאים משופרים במיוחד לחברות קטנות בראשית דרכן במו"פ המייצרות את מוצריהן בארץ, בכניסה לביצוע תכניות מחקר ופיתוח.
 • מודל מימון אטרקטיבי – תמיכה כספית של עד 70%, ללא החזר תמלוגים (לחברות העומדות בתנאים).

תנאי המסלול

 • חובת רישום ודיווח הוצאות המו"פ של החברה לרשות החדשנות.
 • יכולת להעמיד מימון משלים ל- 100% של התקציב המאושר.
 • סך התקציב לכלל בקשות המענק המוגש על ידי תאגיד במסלול מופ"ת יהיה עד 5 מיליון ש"ח לשנה קלנדרית.
 • דיווח לרשות החדשנות על שינוי מהותי בפעילות המחקר, מבנה החברה או בבעלות על הידע.
 • תשלום תמלוגים במידה והמיזם נושא רווחים, בהתאם להוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם למסלול מופ"ת (למעט חברות הפטורות מתשלום תמלוגים כמפורט לעיל).
 • שימור הידע והקניין הרוחני של המיזם בישראל. היה ובעלי המיזם יבקשו להעביר את הקניין הרוחני לחו"ל, יהיה עליהם לקבל את אישור רשות החדשנות מראש ולשלם למדינה חלק יחסי של התמורה, בהתאם להוראות חוק המו"פ והחדשנות.
 • לרשימת התנאים המלאה, המפרטת את חובות וזכויות החברה ראו את חוק המו"פ והחדשנות, את  מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ואת מסמך הנחיות ונהלים לזירת ייצור מתקדם
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בנהלי המסלול (200-01200-02200-03, 200-04, 200-06).

קריטריונים להערכת בקשה

 • החדשנות הטכנולוגית המאפיינת את התיק, ובכלל זה היותה משמעותית ביחס לחדשנות הטכנולוגית הקיימת בחברה.
 • התשואה העודפת הצפויה למשק.
 • הפוטנציאל העסקי הגלום בתיק ובכלל זה מידת התחרותיות של המוצר בשוק היעד ופוטנציאל החברה להגיע לשוק היעד.
 • רמת הסיכון הטכנולוגי/הסיכון ההנדסי הטמונים בפיתוח המוצר.
 • היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל ושיעור הערך המוסף בישראל.
 • היכולות הטכנולוגיות של החברה והיערכותה לביצוע התכנית.

 

קולות קוראים וזמני הגשת בקשה

חברות במסלול זה יכולות להגיש בקשות לתמיכה בתוכניות מו"פ במהלך כל השנה.

או על פי קולות קוראים ייעודיים.

 

איך מגישים בקשה?

הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר.

ראשית, יש להוריד ולמלא מסמכים אלו שיצורפו לבקשה המקוונת:

 1. טופס הגשת בקשה (Word) -טופס בקשה לתמיכה במסלול מופ"ת או טופס בקשה מקוצר לתמיכה במסלול מופ"ת
 2. תקציב בקשה (קובץ התקציב ימולא בנפרד עבור קבלן המשנה כאשר תקציב קבלן המשנה עולה על 30 אחוז מתקציב הבקשה)
 3. טופס הצהרה והרשאה
 4. תעודת התאגדות - נדרש לצרף במידה ומדובר בהגשה ראשונה של החברה (במידה ותקציב קבלן המשנה עולה על 30% מתקציב הבקשה, יש לצרף תעודת התאגדות עבור קבלן המשנה).  
 5. טופס ריכוז משאבים (במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה)
 6. הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
 7. טופס דיווח שעות (לאחר הפעלת התיק)

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }

שנית, לאחר מילוי כל המסמכים יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר ולמלא את טופס הגשת בקשה לתמיכה ולצרף את המסמכים.

שאלות בנושאים הגשת הבקשה יש להפנות למחלקת השירות בכתובת המייל: klita@innovationisrael.org.il  או בטלפון: 03-7157900

הליך מקוצר להגשת הבקשה

מי זכאי להגיש בקשה בהליך מקוצר?

 • חברה העונה לתנאי השיוך למסלול מופ"ת כמפורט לעיל
 • חברה העונה לתנאי הפטור מתשלום תמלוגים כמפורט לעיל
 • חברה שטרם נתמכה ע"י רשות החדשנות וזוהי בקשתה היחידה.
 • חברה ותיקה (מעל 5 שנים) ופעילה ברצף בתחום עיסוקה הנוכחי.
 • היקף תקציב הבקשה קטן ממיליון ₪.

מה מקבלים?

 • זכות לקבל ייעוץ פרטני והדרכה, ע"י נציג רשות החדשנות באתר החברה, ללא תשלום וללא התחייבות. יש לפנות באמצעות טופס בקשה לקבלת ייעוץ פרטני והדרכה.
 • טופס בקשה מקוצר ומפושט
 • הבקשות הזכאיות יועלו לדיון ייעודי של ועדת המחקר תוך עשרה שבועות מיום הגשתן, למעט במקרים בהם לא ניתן לקיים את הדיון עקב סיבות התלויות בחברה מגישת הבקשה.

יצירת קשר