קול קורא לתכניות חדשניות להגדלת ההון האנושי בתעשייה עתירת הידע בישראל

חטיבות

הזנק

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות מזמינה תאגידים רלוונטיים (לרבות מלכ”רים) להגיש בקשות לתמיכה בתוכניות חדשניות להגדלת ההון האנושי לתעשיית ההייטק בישראל.
התמיכה הינה במסגרת מסלול הטבה מס’ 44 של רשות החדשנות – פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל, שמטרתו לתמוך בתוכניות אשר מבקשות לתת מענה לאתגרים בתוספת הון אנושי מיומן תוך מיקוד בצרכי התעשייה עתירת הידע בישראל ובדגש על פתרונות חדשניים שאינם קיימים בשוק, ובכלל זה :

 • להגדיל את כמות העובדים/ות העוסקים במקצועות ההייטק*. המקורות לתוספת ההון האנושי יכולה להיות מישראל (אקדמאים ולא אקדמאים) ומחו”ל.
 • לשפר את יכולותיהם הטכנולוגיות של עובדים/ות קיימים, העוסקים במקצועת טכנולוגיים.
 • לשפר את יכולותיהן של חברות הייטק להכשיר ולקלוט עובדים/ות נוספים הנדרשים לצמיחת התעשייה.

כמו כן, כחלק מראיית רשות החדשנות בקידום תחום ה- Bio-convergence בישראל אשר מטרתו הינו חיבור בין תחומי מדעי החיים והביולוגיה לעולמות ההנדסה והתוכנה, יוענקו מענקים כספיים לקידום הכשרת כוח אדם רלוונטי לעיסוק בתחום זה.

* ניתן לראות את רשימת המקצועות המאושרים להגשה בנספח לנהלי המסלול.

תיאור הקול הקורא

קהלי היעד

חברות ומלכ”רים המציעים תכניות בתחום ההון האנושי בתעשיית ההייטק.

* חברות/עמותות מוזמנות לחבור לחברות נוספות ולהתאגד לטובת הגשת בקשה משותפת.

 

גובה המענק

 • תכנית בעלת תקציב מבוקש של עד 1,000,000 ₪: תוכנית אשר התקציב המבוקש שלה הוא עד סכום כולל של 1,000,000 ₪, יינתן בגינה מענק בשיעור של 50%, 60% או 70% מהתקציב המאושר – בהתאם להחלטת ועדת המחקר.
 • תכנית בעלת תקציב מבוקש העולה על 1,000,000 ₪ (ואשר אינו עולה על 15,000,000 ₪): תכנית אשר התקציב המבוקש שלה עולה על סכום כולל של 1,000,000  – יינתן בגינה מענק בשיעור של 30%, 40% או 50% מהתקציב המאושר – בהתאם להחלטת ועדת המחקר.

 

*במקרים מיוחדים, שבהם ועדת המחקר תחליט כי התכנית היא ברמת חדשנות וייחודיות גבוהה מאוד, היא תהיה רשאית לאשר מתן מענק בשיעור חריג של 60% או 70% מהתקציב המאושר של תכניות.
** לא יינתן מענק כספי לתוכניות קיימות או דומות, המקבלות מימון מגורם ממשלתי נוסף, בשל האיסור על כפל מימון ממשלתי.

 

תחומים מועדפים

 • איתור והשמה של הון אנושי מיומן (במקצועות ההייטק*) מחו”ל (כולל אלו שהגיעו לארץ ב-12 החודשים האחרונים): עולים, זכאי חוק השבות, תושבים חוזרים ומומחים זרים.
 • הרחבת הידע של עובדים חדשים וקיימים על מנת לשפר את מקצועיותם ולימוד תחומים טכנולוגיים מתקדמים, כגון: Semiconductors & VLSI, Quantum , AI, אקלים-טק, פודטק.
 • הרחבת הידע של עובדים חדשים וקיימים מתחום מדעי החיים ופיתוח תוכניות הכשרה מותאמות לעולם התוכן של Bio Convergence המשלב דיסציפלינות כגון ביולוגיה חישובית/ פיזיקה/ננו-טכנולוגיה/ מדע החומרים /הנדסה גנטית מתקדמת / אלקטרוניקה/ תוכנה / אלגוריתמיקה / בינה מלאכותית ותחומים הנדסיים נוספים ככל שיעלו.
 • הרחבת הידע של עובדים חדשים וקיימים מתחום ההנדסה והתוכנה, או/ו בעלי רקע ביטחוני ופיתוח תוכניות הכשרה מותאמות לעולם התוכן של ביוקונברג’נס המשלב דיסציפלינות כגון ביולוגיה חישובית/ פיזיקה/ננו-טכנולוגיה/ מדע החומרים /הנדסה גנטית מתקדמת / Bio-devices / רפואה מותאמת אישית, ידע רפואי וקליני  ועוד. לדוגמא אפשרות להגשת תוכניות להקניית ידע והשתלמות מעשית של עובדים מוכשרים בתחום ההייטק לעולם הבריאות, ובאופן ספציפי לעולמות תוכן שמשלבים בין דיסציפלינות. כגון, תוכנית התאפשר ניסיון מעשי בתעשייה ויצירה ותמיכה בחברות חדשות. 
 • פיתוח הכשרות LLL (Long Life Learning) בכלל המקצועות הרלוונטיים להייטק
 • ייזום / התאמת פלטפורמות/ פתרונות דיגיטליים אשר יסייעו להגדלתו ולשימורו של ההון האנושי בתעשיית ההייטק.

* ניתן לראות את רשימת המקצועות המאושרים להגשה בנספח לנהלי המסלול

 

תנאי סף

על הבקשה והמבקש לעמוד בכל תנאי הסף הבאים במצטבר.

יש לעמוד בתנאי הסף במועד הגשת הבקשה ובמשך כל תקופת ביצוע של התוכנית המאושרת. די באי-עמידה באחד מתנאי הסף הבאים כדי להביא לפסילת הבקשה כולה או לביטול התוכנית המאושרת, לפי העניין:

 1. המבקש הינו תאגיד שהתאגד ונרשם כדין בישראל, ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 2. אם המבקש הינו עמותה או חברה לתועלת הציבור (“חל”צ”) – יש לו אישור בתוקף, מרשם העמותות וחל”צ, על ניהול תקין, או לחילופין – אם טרם חלפו שנתיים ממועד תחילת פעילותו – אישור על הגשת מסמכים.
 3. למרות האמור לעיל, מבקש שהוא עמותה או חל”צ, שאין בידיו אישור ניהול תקין או אישור על הגשת מסמכים כאמור, לפי העניין, במועד הגשת הבקשה, יוכל להציג אישור כאמור עד למועד החתימה על דף תקציב וכתב התחייבות בהתאם למסלול ההטבה.
 4. הבקשה מיועדת לתת מענה לאחד או יותר מהאתגרים בפיתוח הון אנושי מיומן עבור התעשייה עתירת הידע בישראל, כהגדרתם בסעיף 2.1 למסלול ההטבה.
 5. לא התקבל, לשם ביצוע התיק נושא הבקשה, סיוע מימוני מגורם ממשלתי או מרשות החדשנות, במישרין או בעקיפין, שלא לפי הוראות מסלול ההטבה.
 6. המבקש אינו בעל חשבונות מוגבלים ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכדומה.
 7. המבקש ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה )התניית אישורים – שכר מינימום), התשע”א-2011.

 

קריטריונים להערכת בקשה

הבקשות בתחומי המיקוד של הקול הקורא שיעמדו בתנאי הסף יבחנו, בהתאם לתקציה שהוקצה ולאמות המידה הבאות:

 • רמת החדשנות ומידת הייחודיות של התוכנית נושא הבקשה.
 • יכולות המבקש. ובכללן ניסיון רלוונטי, יכולות ניהול, יכולות בניית שותפויות רלוונטיות והיכולת המוערכת להביא להשלמת התוכנית נושא הבקשה ומימושה תוך תקופת התוכנית.
 • מידת מתן המענה לתחומים המועדפים במסגרת התוכנית נושא הבקשה.
 • מידת מתן המענה לאתגרים בתוספת הון אנושי מיומן עבור התעשייה עתירת הידע בישראל, במסגרת התוכנית נושא הבקשה, ובפרט:
  • מידת התוספתיות של עובדים חדשים או קיימים בפריון גבוה – מספר מוערך של המצטרפים, המשודרגים או שנמנעה נשירתם, בתפקידי מחקר ופיתוח בשכר גבוה בתעשייה עתירת הידע בישראל, כתוצאה מהתוכנית נושא הבקשה, לרבות תוספתיות יחסית לפעילות קודמת של המבקש בתחום התוכנית.
  • פוטנציאל הצמיחה (scale) ויכולת ההטמעה של התוכנית בישראל (והצגת מודל עסקי בר קיימא להמשך).
  • אפקטיביות וישימות התוכנית, לרבות עלות מול תועלת.
  •  קהלי יעד מגוונים:
  • קיום פעילות התוכנית (כולה או חלקה) באזור פריפריה.
  • תינתן עדיפות לתוכניות אשר נשים מהוות בהן לפחות 50% ממשתתפי התוכנית

 

אופן הגשת הבקשה

הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות. פירוט אופן הגשת הבקשה, נהלי המסלול וטפסי הבקשה מופיעים בדף מסלול הטבה מס’ 44 של רשות החדשנות – פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל.

את הבקשות יש להגיש עד לתאריך 11.9.2022 בשעה 12:00 בצהריים.

רשימת האשכולות הרלוונטיים להגשה בקול קורא זה:

אשכול 3: הרחבת הידע של עובדים קיימים וחדשים בטכנולוגיות מתקדמות ובתחומי ידע בעלי מחסור גדול בעובדים
אשכול 5: איתור והשמה של הון אנושי מחו”ל: עולים, זכאי חוק השבות, ישראלים חוזרים ומומחים זרים
אשכול 6: מציאת פתרונות טכנולוגיים שיוכלו לסייע במתן פתרונות לחוסר בכוח אדם מיומן לתעשייה

 

לפרטים נוספים ויצירת קשר

לשאלות על התאמת חברה / מלכ”ר ועל אופן הגשת הבקשה למסלול זה, ניתן ליצור קשר בדוא”ל: HCfund@innovationisrael.org.il או בטלפון: 03-5118156
לשאלות כלליות ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00

 

*רשות החדשנות תקבל אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים הנדרשים על פי תנאי מסלול ההטבה ונהליו. מומלץ להגיש את הטפסים מספר ימים לפני מועד ההגשה האחרון כדי לוודא שההגשה תקינה. במקרה של סתירות ו/או אי התאמות בין הטפסים, האמור בקובץ התקציב הוא שייקבע.
מבקש/ת המעוניינ/ת לקבל אישור שבקשתו/ה נקלטה כהלכה – מתבקש/ת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה. בקשה שתתקבל לאחר המועד האחרון להגשה המפורט לעיל או שלא תהיה שלמה ותקינה – תידחה ותוחזר לשולח.
* רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? השלב הבא הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של רשות החדשנות). מה הבירור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה. | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה.
**למען הסר ספק, מובהר כי האמור לעיל הינו תקציר בלבד של הוראות מסלול ההטבה ונהליו, וכי הנוסחים המחייבים הם הנוסחים המלאים של מסלול ההטבה, הנהלים והנספחים להם, המהווים חלק בלתי נפרד מפרסום הקול הקורא. במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח הקול הקורא לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה והנהלים יגבר.
*** אין בפרסום הקול הקורא משום התחייבות לאישור בקשה של מי מהמבקשים או בכלל.