קול קורא להגשת בקשות למענק מו”פ בתחום טכנולוגיות אקלים

חטיבות

תשתיות חדשנות

תמצית הקול קורא

ב-2015 הסכם פריז נחתם על ידי 196 מדינות וקבע יעד להגביל את התחממות הגלובלית למשמעותית פחות מ-2 מעלות ובשאיפה פחות מ-1.5 מעלות יחסית לרמות טרום תעשייתיות (1850-1900). המדינות התחייבו להפחית את גזי החממה כדי להשיג את היעד.

הדוח החדש מטעם האו”ם (ה-IPCC) נכון לשנת 2021 מזהיר שההתחממות כבר הגיעה לרף של ~ 1.1 מעלות ומדגיש שללא הפחתה מידית והמונית של פליטת גזי חממה, לא יושג היעד ומתאר את ההשלכות המרובות, כולל בצורות, עלייה בגובה הים, שיטפונות, המסת קרחונים, הצטמקות שטחים לחקלאות, פגיעה באקוסיסטם של אוקיינוסים. לפי הדוח, ישראל תתחמם אפיולו מעל הממוצע בעולם עם כ-2.5 מעלות בתרחיש של 2 מעלות בשאר העולם.

רשות החדשנות יוצאת בקול קורא להגשת בקשות לתמיכה בטכנולוגיות שפותחו באקדמיה בישראל בתחום הקיימות. הבקשות צריכות לתת פתרונות טכנולוגיים לאתגרים בארץ ובעולם העוסקים באקלים, תוך התמקדות בטכנולוגיות להפחתת פליטת גזי חממה.

 

תיאור הקול הקורא

קהלי יעד

 • אקדמיות בישראל (אוניברסיטאות, בתי חולים, מכללות, מרכזי מו”פ, מכוני מחקר).
 • חברות המעוניינות לבחון טכנולוגיות רלוונטיות שמקורן באקדמיות בישראל.

 

גובה המענק

תקציב קול קורא זה עומד על 8 מיליון ₪.
ניתן להגיש בקשה לקול קורא זה באמצעות שני המסלולים הבאים (כאשר המענק שינתן בכל אחד מהם הוא בגובה שונה):

 • מסלול הכוונת ידע – מענק בשיעור של 85%-90% מהוצאות המו”פ שיאושרו.
 • מסחור ידע – מענק בשיעור של 66% מהוצאות המו”פ שיאושרו.

 

תחומים מועדפים

סוגי טכנולוגיות שיקבלו עדיפות:

 • אנרגיה מתחדשת (renewable energy)
 • אגירת אנרגיה (energy storage)
 • טכנולוגיות מימן (hydrogen technologies)
 • יעילות אנרגטית (energy efficiency)
 • טכנולוגיות הפחתת פסולת (waste reduction technologies)
 • תחבורה חכמה – דלת פליטות (low emissions transport)
 • לכידת פחמן/הפחתת פחמן (carbon capture/removal)
 • חקלאות מדייקת (precision agriculture)
 • כימיקלים ידידותיים לסביבה לטיפול חקלאי (eco-friendly chemicals).
 • בנייה ירוקה (green construction)
 • מחזור (recycling/circularity)
 • מיטיגציה והתאמות לשינוי האקלים (mitigation and adaptation)

* ניתן להגיש בקשה גם לטכנולוגיות שלא נמצאות במיקוד לעיל

 

תנאי סף

תנאי סף למסלול מסחור ידע:

 • מסלול זה חייב לכלול קבוצ/ות מחקר אקדמי/ות ותאגיד תעשייתי, המגלות עניין בטכנולוגיה שפותחה במוסד המחקר.
 • טרם הגשת הבקשה, על הטכנולוגיה המוצעת להיות לאחר תיקוף ראשוני וניסויי מעבדה במוסד המחקר. על הטכנולוגיה להיות בשלה מספיק כדי שהתאגיד התעשייתי יוכל להתחיל בשלבי הטמעת הידע ולבצע ולידציה בחברה.
 • על התאגיד התעשייתי להיות מאויש בכוח אדם בעל יכולת טכנולוגית להטמיע ולקלוט את הידע ולהמשיך בפיתוחו. כמו כן עליו להיות בעל אפשרות לממש את הפוטנציאל המסחרי הגלום בטכנולוגיה החדשה.
 • על התאגיד התעשייתי להשלים את מימון הפעילות של קבוצת המחקר (עד 100%).
 • כל האמור בעמוד זה, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, כגון בקשר לידע וקניין רוחני, דיווח ותשלום תמלוגים, יהיו בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנותמסלול ההטבה הרלוונטי והכללים והנהלים שנקבעו מכוחם (לרבות אלו המופיעים באזור נהלי המסלול).
 • מי שיבחר להגיש בקשה ל”מסלול מסחור ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי” צריךלהיות תאגיד תעשייתי הפועל  יחד עם אחד עד שלושה מוסדות מחקר בפרויקט.

 

תנאי סף למסלול הכוונת ידע

 • בבעלותו הבלעדית של מוסד המחקר תהיינה זכויות הקניין והמסחור על הידע שנוצר מהמחקר הבסיסי, ללא גורם נוסף בעל זכות קניין על הידע
 • על המחקר להיות חדשני וראשוני בהיבט של היישום התעשייתי, תוצאותיו צריכות להיות ישימות בתעשייה בארץ ובעלות ערך מוסף גבוה לכלל המשק
 • מוסד המחקר ידווח באופן שוטף (כל רבעון או אחת לחצי שנה) על התקדמות הפרויקט למנהלת המסלול ולרשות החדשנות-מחלקת סגירה
 • התמיכה במחקר תינתן לשנה או שנתיים ובתנאי קיצון לשנה שלישית. בתחום תרופות במקרים בודדים בהם תידרש שנה מקדימה יתאפשר מסלול עד שלוש שנים​
 • כל האמור בעמוד זה, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, כגון בקשר לידע וקניין רוחני, דיווח ותשלום תמלוגים, יהיו בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנותמסלול ההטבה הרלוונטי והכללים והנהלים שנקבעו מכוחם (לרבות אלו המופיעים באזור נהלי המסלול).

 

קריטריונים להערכת בקשה

קריטריונים להערכת בקשה במסלול הכוונת ידע יישומי באקדמיה ליישום בתעשייה

 • תינתן עדיפות לפרויקטים שיכללו מומחים טכנולוגיים בעלי ניסיון עסקי.
 • תינתן עדיפות לפרויקטים שישתמשו במעבדת התכנות מכלילה.

 

קריטריונים להערכת בקשה במסלול מסחור ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי

 • תינתן עדיפות לפרויקטים שיש בהם שיתוף פעולה והעברת ידע ממוסד/ות מחקר לתאגיד תעשייתי. במהלך הפרויקט יבוצעו חזרה ותיקוף של תוצאות המחקר שהושגו במוסד המחקר והתאמת הידע לצרכי התאגיד התעשייתי.
 • על הטכנולוגיה להיות בשלה מספיק כדי שיהיה ניתן להעבירה לתאגיד תעשייתי.
 • הפרויקט צריך להיות בעל חדשנות טכנולוגית גבוהה.

 

אופן הגשת הבקשה 

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.

מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה מופיעים במפורט לפי המסלול שאליו בחרתם לגשת:

 

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 13/10/2021 בשעה 12:00 בצהריים.

תשובות ימסרו במהלך חודש דצמבר, 2021.

 

יצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00

לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם חטיבת תשתית טכנולוגית בדוא”ל: Technological.infrustructure@innovationisrael.org.il

 

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.

*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.