קול קורא להגשת בקשות גדולות תקציב

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות מזמינה חברות בתהליכי פיתוח של מוצרים חדשים או בשדרוג טכנולוגיה קיימת לצרכים מסחריים להגיש בקשה.

 

תיאור הקול הקורא

הקול הקורא פתוח לחברות שיגישו בקשות עבור תוכניות מו”פ המתחילות בשנת 2022 בתקציב כולל העולה על 15 מיליון ₪ עבור כל הבקשות של החברה.

 

קהל יעד

המסלול מיועד לחברות שיגישו בקשות לתוכניות מחקר ופיתוח מוצרים טכנולוגיים חדשניים.

 

מה מקבלים?

 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו”פ המאושרות.
 • תוכנית מו”פ שתבוצע באזור פיתוח א’ תהיה זכאית לתוספת מענק בשיעור 10% (25% באם התוכנית תבוצע באזור עוטף עזה).

 

תנאי סף

 • על החברה המגישה את הבקשה להיות רשומה בישראל.
 • הבקשה לתוכנית המו”פ או חלק ממנה תתבצע בישראל ע”י החברה או מי שצוין שיבצע אותה, אלא אם יש סיבות לכך שלא ניתן לבצעם בישראל.
 • על החברה להיות הבעלים של הידע והקניין הרוחני שנובע מהמחקר והפיתוח על פי התוכנית המאושרת והזכויות הנובעות ממנו, מרגע היווצרם.
 • התוכנית למחקר ופיתוח שבבקשה המוגשת לא תתבצע על פי הזמנה של מישהו שנשכר להגיש את הבקשה כנגד זכויות בעלות כלשהי, בידע או במוצר. 
 • אין למגיש הבקשה, בקשה חלקית או מלאה למימון תכנית זהה, שנבחנת באחת ממסלולי ההטבות של רשות החדשנות, לרבות מסלולי משנה.
 • לא התקבל שום סיוע ממוני מגורם ממשלתי או מרשות החדשנות לשם ביצוע המו”פ שבבקשה, במישרין או בעקיפין.
 • המבקש אינו בעל חשבונות מוגבלים ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכדומה.
 • המבקש ובעלי השליטה עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום,) התשע”א-2011.

 

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של תכנית המו”פ
 • קיומם (המתבקש) של אתגרים מדעיים/טכנולוגיים ושל סיכוני פיתוח משמעותיים
 • יכולות החברה, ובכללן יכולות ביצוע הפיתוח, ויכולות ניהול הפרויקט ומימושו הכלכלי
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה בזכות הצלחת הפרויקט
 • תרומה טכנולוגית ותעסוקתית של הפרויקט לכלכלה הישראלית
 • לפירוט נוסף אנא עיינו באופן הערכת תכניות בחטיבת צמיחה

 

אופן הגשת בקשה

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות. מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה מופיעים בפירוט בדף מסלול הטבה מס’ 1 – קרן המו”פ.
ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ‏15/12/2021 בשעה 12:00 בצהריים. תשובות ימסרו במהלך חודש מרץ, 2022.

 

יצירת קשר

 • לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00
 • לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם חטיבת צמיחה בדוא”ל: growth@innovationisrael.org.il 

 

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.