קול קורא לבקשות למסחור ידע ממוסד מחקר לתאגיד בתחום פסיכיאטריה דיגיטלית

*
חוקרים אשר מבצעים מחקרים בתחום הפסיכיאטריה הדיגיטלית ב TRL 1-3 מוזמנים להגיש בקשות מימון למסלול מחקר יישומי באקדמיה

חטיבות

תשתיות חדשנות

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות מזמינה אתכם.ן להגיש בקשה לקבלת מענק תמיכה בהוצאות עבור הוכחת היתכנות, התאמה והעברת ידע ממוסדות מחקר לתאגיד תעשייתי ישראלי בתחום רפואה פסיכיאטרית דיגיטלית.

תיאור הקול הקורא

הרשות מזמינה אתכם להגיש בקשות לממון העברת טכנולוגיה שפותחה במוסד מחקר לתעשייה ישראלית: חזרה על ממצאי המחקר הוכחת היתכנות והתאמת הידע לצרכי החברה ללא צורך בתשלום תמלוגים, במסגרת מסלול מסחור ידע.

 

קהלי היעד

 • חברות מד-טק ישראליות מתחומי מחקר רלוונטיים המשלבים טכנולוגיה ופסיכיאטריה כמו: אבחון, ניטור, דאטה ועוד שמעוניינות לקלוט טכנולוגיות חדשניות שפותחו במוסד מחקר ושואפות לפתח מוצר או לשפר מוצר קיים על בסיס מחקרים עדכניים ורלוונטיים לתחום פעילותן. לשם כך הוא מבקש לבצע וולידציה של הידע והתאמתו לפני שיוכל לבצע על בסיסו פיתוח מוצרים ושירותים.
 • קבוצות מחקר אקדמיות מטעם מוסדות מחקר (אוניברסיטאיים, או שאינם אוניברסיטאיים) או מוסדות מחקר זרים אשר מבצעות מחקרים המחברים בין טכנולוגיה ופסיכיאטריה ושאושרו על ידי זירת תשתית טכנולוגית, המעוניינות לבצע תיקוף, וולידציה ומסחור של טכנולוגיה שברשותן עם תאגיד תעשייתי ישראלי מוביל המעוניין בטכנולוגיה הזו. המחקר צריך להיות ממוקד בהוכחת היתכנות טכנולוגית לתעשייה ומוסד המחקר שאיתו משתפים פעולה צריך הבעלים הבלעדיים של הידע נשוא הפרויקט​.

 

גובה המענק

 • גובה התקציב המאושר לכל תקופת התוכנית ולכלל השותפים יהיה עד סכום של 3.4 מיליון ₪, לתקופה של עד 24 חודשים.
 • התקציב המאושר עבור התאגיד התעשייתי יהווה לפחות 50% מהתקציב המאושר לתוכנית. 
 • המענק לתאגיד התעשייתי יהיה בשיעור של 55% או 66% מהתקציב המאושר.
 • המענק למוסד/ות המחקר יהיה בשיעור של 100% מהתקציב המאושר.
 • מקבלי המענק פטורים מתשלום החזר תמלוגים.

 

תנאי סף

 • טרם הגשת הבקשה, על הטכנולוגיה המוצעת להיות לאחר תיקוף ראשוני וניסויי מעבדה במוסד המחקר. על הטכנולוגיה להיות בשלה מספיק כדי שהתאגיד התעשייתי יוכל להתחיל בשלבי הטמעת הידע ולבצע ולידציה בחברה.
 • על התאגיד התעשייתי להיות מאויש בכוח אדם בעל יכולת טכנולוגית להטמיע ולקלוט את הידע ולהמשיך בפיתוחו. כמו כן עליו להיות בעל אפשרות לממש את הפוטנציאל המסחרי הגלום בטכנולוגיה החדשה.
 • מסלול זה חייב לכלול מכון/מכונות אקדמיה ותאגיד תעשייתי, המגלה עניין בטכנולוגיה שפותחה במוסד המחקר בתחום פסיכיאטריה דיגיטלית.
 • בטרם הגשת בקשה על תאגיד ישראלי לחתום מול מוסד מחקר על מזכר הבנות לגבי עקרונות שת”פ ביניהם.

   

קריטריונים להערכת בקשה

 • היבט טכנולוגי – רמת החדשנות הטכנולוגית והאתגר הטכנולוגי, רמת החדשנות הפונקציונאלית, הקניין הרוחני. 
 • היבט כלכלי – גודל וקצב גידול השוק, מיצוב והשוואה לתחרות, תיקוף השוק, אסטרטגיה שיווקית, התשואה העודפת למשק. 
 • יכולת החברה והצוות – יכולת טכנולוגית, פיננסית, ניהולית ועיסקית. במקרים בהם מדובר בחברה שרק הוקמה נבחן גם הפוטנציאל לבניית חברה בה יהיו כל היכולות הנדרשות למימוש יעדיה. 
 • איכות השת”פ – במקרים של תכניות שת”פ בינלאומי, בוחנים ומעריכים את איכות השת”פ ותרומתו לחברה הישראלית הן בהיבטים טכנולוגיים והן בהיבטים עסקיים.
 • בהירות הבקשה  – רמת הפירוט ושלמות הנתונים בבקשה.

 

אופן הגשת הבקשה

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 20/03/2022 בשעה 12:00 בצהריים. תשובות ימסרו בחודש מאי, 2023.

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי.
מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט בדף מסלול מסחור ידע.

 

לשאלות ויצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.
לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם זירת תשתית טכנולוגית, בדוא”ל: rami.tzafon@innovationisrael.org.il.

 

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.