קול קורא להצעות עבור הקמת חממות יזמות בפריפריה

הודעות עדכון:
בהמשך לקול הקורא שפרסמה הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: "רשות החדשנות"), לבחירת עד שלושה זכיינים שיקימו חממות יזמות בפריפריה (אזור פיתוח א'), אשר יפעלו מכוח מסלול הטבה מס' 39 של רשות החדשנות – חממות יזמות בפריפריה (פיילוט) (להלן: "הקול הקורא" ו"מסלול ההטבה", לפי העניין), מודיעה רשות החדשנות כדלקמן:

 1. בעקבות קביעת תאריך הבחירות לכנסת ה-22 של מדינת ישראל ביום 17 בספטמבר 2019, מודיעה רשות החדשנות על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות בהליך, כמפורט להלן:
  ניתן לשלוח הצעות במסגרת ההליך התחרותי, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני כפי שמפורט בקול הקורא, לכתובת: bidding.incubators@innovationisrael.org.il בלבד וזאת לא יאוחר מיום 18 בספטמבר 2019 (י"ח באלול), בשעה 14:00.
 1. לאור תקלה טכנית, שארעה בתאריכים 13-15 בחודש מאי 2019, בקבלת הדואר האלקטרוני, החליטה רשות החדשנות על דחיית המועד האחרון להגשת שאלות ובקשות להבהרות לגבי הקול הקורא. ניתן לשלוח שאלות ובקשות להבהרות, לא יאוחר מיום 18 ביוני 2019 (ט"ו בסיוון תשע"ט), באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, לכתובת: bidding.incubators@innovationisrael.org.il. מומלץ להגיש בשנית, עד למועד הנ"ל, שאלות ובקשות להבהרות אשר הוגשו בתאריכים אשר בהם ארעה התקלה הטכנית. 
  על אף האמור, רשות החדשנות שומרת על זכותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשיב לשאלות אשר יוגשו לאחר המועד האמור לעיל, כאשר תהיינה נסיבות מיוחדות אשר יצדיקו זאת.
  התשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו במרוכז באתר האינטרנט של רשות החדשנות, לא יאוחר מיום 23 ביולי 2019 (כ' בתמוז תשע"ט) , והן יהיו חלק בלתי נפרד ממסלול ההטבה.

יתר פרטי הקול הקורא נותרים כפי שהם וללא שינוי.

0
0

תאריך אחרון להגשה 

18/09/2019

זירות 

זירת הזנק

תמצית הקול קורא 

רשות החדשנות מודיעה על פתיחת הליך תחרותי לבחירת עד שלושה זכיינים שיקימו חממות יזמות בפריפריה (אזור פיתוח א'), אשר יפעלו מכוח מסלול הטבה מס' 39 – חממות יזמות בפריפריה (פיילוט).

תיאור הקול הקורא 

מסלול חממות יזמות בפריפריה נועד לעודד פיתוח וחיזוק מערכות חדשנות (Ecosystem)  ולקדם יזמות מקומית באזורי פיתוח א' באמצעות חממות ייעודיות שיעודדו ויסייעו בהקמת מיזמים טכנולוגיים בסביבת החממה לביצוע פעילות של מחקר, פיתוח ומסחור.

פעילויות החממה יכללו גיבוש וקידום מיזמים בפריפריה המפותחים על ידי יזמים או סטודנטים הלומדים במוסד להשכלה גבוהה, מיזמים משותפים בין תעשייה ליזמים או חברות הזנק ומיזמים של מוסדות להשכלה גבוהה.

תאגידים ישראלים וזרים מוזמנים להגיש מועמדות לקבלת זכיינות. זכיין אשר ייבחר להקים ולנהל חממת יזמות בפריפריה, במסגרת הליך תחרותי זה, יספק שירותים לטובת חברות החממה, ובכלל זה הנחייה טכנולוגית ועסקית, סיוע משפטי ופיננסי וחיבור לעוגנים בסביבת החממה, כגון: תעשייה, אקדמיה וגורמי שלטון מקומי וכן משקיעים, שותפים ולקוחות פוטנציאליים.

זכייני החממות הנבחרות יזכו לתקופת זיכיון של חמש שנים עם אפשרות להארכה בשלוש שנים נוספות.

 

המועד האחרון להגשת הצעות: 18 בספטמבר 2019 (י"ח באלול, תשע"ט) עד שעה 14:00.

יובהר, כי לא יתקבלו הצעות אשר יוגשו לאחר מועד זה.

 

לוחות זמנים :

 • מועד אחרון להגשת שאלות ובקשות להבהרות: 18 ביוני 2019, בשעה 14:00 
 • מועד פרסום תשובות לשאלות ובקשות להבהרות: 23 ביולי 2019, בשעה 14:00 
 • מועד אחרון להגשת הצעה: 18 בספטמבר 2019, בשעה 14:00 

 

אופן הגשת הצעה:

 1. יש לקרוא בעיון את מסלול ההטבה והנהלים (ולוודא עמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיף 4.2 למסלול ההטבה). 
 2. יש למלא אחר ההנחיות בהוראות מסלול ההטבה, הנספחים והודעה זו.
 3. ניתן להגיש שאלות ובקשות להבהרה בתבנית WORD בלבד, בדואר האלקטרוני לכתובת: bidding.incubators@innovationisrael.org.il בלבד.
 4. יש להגיש את ההצעה בדואר האלקטרוני לכתובת bidding.incubators@innovationisrael.org.il בלבד. למען הסר ספק, מגבלת גודל הדואר האלקטרוני הוא 20 מגה-בייט.
 5. ההצעה תכלול את כל הנספחים הרלבנטיים בהתאם למפורט בהוראות מסלול ההטבה ובראשם טופס הצעה לקבלת זיכיון (נספח 1) בתבניות הבאות:
 • טופס הצעה לקבלת זיכיון (נספח 1) בתבנית WORD
 • טופס הצעה לקבלת זיכיון (נספח 1) בתבנית PDF עם חתימות אלקטרוניות (לא סרוק), או לחילופין מסמך בקשה חתום וסרוק, קריא וברור
 • הצהרות והתחייבות המציע (נספח 2) חתומים כנדרש כמסמכים סרוקים, קריאים וברורים
 • תצהיר מורשה חתימה ומקורות מימון לטובת החממה וחברות החממה (נספח 3)
 • תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום) (נספח 4) חתומים כנדרש כמסמכים סרוקים, קריאים וברורים
 • תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו (נספח 5)
 • מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים, יכין תבנית WORD בו ישחיר את החלקים הסודיים באופן חד-משמעי

על התאגיד המציע לוודא כי ההצעה התקבלה על ידי רשות החדשנות.

מציעים אשר תאושר עמידתם בכל תנאי הסף המפורטים במסלול ההטבה, יוזמנו להציג את הצעתם בפני חברי הוועדה.

למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח הודעת ההליך התחרותי לבין הוראות מסלול ההטבה ונהלי רשות החדשנות, האמור במסלול ההטבה ובנהלים יגבר.

אין בפרסום הודעה זו משום התחייבות לבחירת זוכה כלשהו ו/או להתקשרות עתידית כלשהי עם מי מן המציעים.