שם הנספח הורדה
נספח 1 להליך תחרותי - טופס הצעה לקבלת זיכיון הורדה של נספח 1 להליך תחרותי - טופס הצעה לקבלת זיכיון
נספח 3 להליך תחרותי - תצהיר מקורות מימון הורדה של נספח 3 להליך תחרותי - תצהיר מקורות מימון
נספח 2 להליך תחרותי - תצהיר אחזקות ושליטה הורדה של נספח 2  להליך תחרותי - תצהיר אחזקות ושליטה
נספח 4 להליך תחרותי - תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התניית אישורים - שכר מינימום הורדה של נספח 4 להליך תחרותי - תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התניית אישורים - שכר מינימום
נספח 5 להליך תחרותי - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו הורדה של נספח 5 להליך תחרותי - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו