פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 12.09.2022

פרוטוקול-ישיבת-מועצה-מיום-12.09.2022-סופי-לפרסום קובץ להורדה