פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 11.1.2024

פרוטוקול-ישיבת-מועצה-מיום-11.01.2024-סופי-לפרסום קובץ להורדה