תאריך אחרון להגשה
20/10/2021
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("ה רשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן השירותים כמפורט להלן: מהות ההתקשרות קבלת זכויות לשימוש במערכת להערכת ביצועי עובדים, מנהלים וגורמים נוספים ("המערכת"); שירותי ייעוץ והתאמה; אחריות ותחזוקה. תקופת ההתקשרות 12 חודשים. בהמשך לכך...
תאריך אחרון להגשה
14/09/2021
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (" הרשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעוניינת בקבלת הצעות לניהול 3 מאגדים כמפורט במכרז, לרבות בהסכם המצורף לו, על נספחיהם. מהות ההתקשרות: ניהול שלושת המאגדים, כפי שהם מפורטים במסמכי המכרז: שם המאגד תחום פעילות ביו שבבים - IGBCTECH טכנולוגיות חדשניות...
תאריך אחרון להגשה
27/05/2021
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ( "הרשות" ), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן השירותים כמפורט להלן: מהות ההתקשרות: מתן שירותי השמה. תקופת ההתקשרות: 12 חודשים, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעוד 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת. תנאי סף יחודיים (...
תאריך אחרון להגשה
13/05/2021
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("ה רשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעוניינת בקבלת הצעות למתן השירותים כמפורט להלן: מהות ההתקשרות: מתן שירותי יעוץ לקידום שיווק ויחסי ציבור מול התקשורת הזרה. תקופת ההתקשרות : 12 חודשים, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעד 4 תקופות נוספות,...