תאריך אחרון להגשה
18/01/2021
פרטי המכרז: הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן שירותי השכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי, כמפורט במכרז לרבות בהסכם המצורף לו, על נספחיהם. מהות ההתקשרות: מתן שירותי השכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי כמפורט במסמכי המכרז. תקופת ההתקשרות:...
תאריך אחרון להגשה
05/01/2021
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("ה רשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, עורכת מכרז פומבי ממוכן עם בחינה דו שלבית מס' 02/2020 לניהול שבעה מאגדים: WIN – בינה מלאכותית בדור החמישי בסלולר SMART – הגנה על חומרי ריבוי וגטטיביים CRISPRIL – עריכה גנטית ANDROMEDA – שליטה ובקרה מרחוק על ציים...
תאריך אחרון להגשה
29/12/2020
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (" הרשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות להספקת מוצרי מזון וצריכה, כמפורט במסמכי המכרז.
תאריך אחרון להגשה
26/04/2020
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("רשות החדשנות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח ("מו"פ") בישראל, מעונינת בקבלת הצעות להספקת מוצרי מזון וצריכה, כמפורט במסמכי המכרז. תקופת ההתקשרות: תקופה ראשונית – שנה אחת, ממועד חתימת הסכם התקשרות עם הרשות. תקופות ההארכה – לרשות החדשנות תהא שמורה הזכות הבלעדית...