תאריך אחרון להגשה
24/05/2022
מכרז פומבי ממוכן עם בחינה דו-שלבית מס' 3/2022 למתן שירותי תיאום וניהול של פיילוטים מתואמים בענף הבינוי: הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (" הרשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות לשירותי תיאום וניהול של פיילוטים מתואמים בענף הבינוי, בהתאם למפורט להלן: תקופת ההתקשרות : 12...
תאריך אחרון להגשה
18/05/2022
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (" הרשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות להקמת אתרי האינטרנט של הרשות, בהתאם למפורט להלן: תקופת ההתקשרות : 24 חודשים, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעד 6 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת. תנאי סף יחודיים (פירוט...
תאריך אחרון להגשה
05/04/2022
בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: " התקנות "), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: " רשות החדשנות ") על כוונתה להתקשר עם מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.
תאריך אחרון להגשה
31/03/2022
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל מעוניינת בקבלת הצעות למכירה ולהספקה של ציוד מחשוב ושירותי התקנה ותחזוקה של הציוד כמפורט להלן: מהות ההתקשרות: בכוונת הרשות לבחור במסגרת המכרז עד 3 זוכים / ספקי מסגרת, אשר עימם ייחתמו הסכמי מסגרת לרכישה ולהספקה של ציוד מחשוב ושירותי...
תאריך אחרון להגשה
22/03/2022
בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: " התקנות "), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: " רשות החדשנות ") על כוונתה להתקשר עם מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.
תאריך אחרון להגשה
20/10/2021
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("ה רשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן השירותים כמפורט להלן: מהות ההתקשרות קבלת זכויות לשימוש במערכת להערכת ביצועי עובדים, מנהלים וגורמים נוספים ("המערכת"); שירותי ייעוץ והתאמה; אחריות ותחזוקה. תקופת ההתקשרות 12 חודשים. בהמשך לכך...
תאריך אחרון להגשה
14/09/2021
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (" הרשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעוניינת בקבלת הצעות לניהול 3 מאגדים כמפורט במכרז, לרבות בהסכם המצורף לו, על נספחיהם. מהות ההתקשרות: ניהול שלושת המאגדים, כפי שהם מפורטים במסמכי המכרז: שם המאגד תחום פעילות ביו שבבים - IGBCTECH טכנולוגיות חדשניות...