תאריך אחרון להגשה
26/04/2020
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("רשות החדשנות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח ("מו"פ") בישראל, מעונינת בקבלת הצעות להספקת מוצרי מזון וצריכה, כמפורט במסמכי המכרז. תקופת ההתקשרות: תקופה ראשונית – שנה אחת, ממועד חתימת הסכם התקשרות עם הרשות. תקופות ההארכה – לרשות החדשנות תהא שמורה הזכות הבלעדית...
תאריך אחרון להגשה
28/08/2019
מהות ההתקשרות: הפעלת תכניות יזמות צעירה, כמפורט במסמכי המכרז. תקופת ההתקשרות : תקופת פעילות ראשונה, החל מיום 01.11.2019 ועד ליום 30.10.2020, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעד 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת. תנאי סף יחודיים (פירוט במסמכי המכרז): ​3.1. ניסיון המציע: 3.1.1...