מכרז פומבי ממוכן מס' 2/2024 למתן שירותי שילוט ומיתוג

תאריך אחרון להגשה

18/04/2024

תמצית המכרז

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות“), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעוניינת בקבלת הצעות למתן השירותים כמפורט להלן:

 1. מהות ההתקשרות: הרשות מעוניינת לבחור עד 2 זוכים, אשר ייחתמו עמם הסכמי מסגרת למתן שירותי שילוט ומיתוג

השירותים מושא המכרז יכללו, בין היתר, את השירותים הבאים:

  • הפקת מגוון מוצרים ופתרונות שילוט מתקדמים וחדשניים, שייתנו מענה לכל דרישה: שילוט, מיתוג ועיצוב חללים, מתקני תצוגה, הדפסות ומדבקות ותערוכות.
  • הדפסת חומרים גרפיים ודימויים בתצורות שונות לטובת מיתוג חלל קבע או מיתוג חלל זמני (ביתנים) ולצרכים נוספים – ייצור והפקה, תלייה במשרדים/חללי פנים או באירועים/כנסים/בשטח, הובלה למקומות כינוס שונים.
   בין האלמנטים הנדרשים לדפוס והפקה יהיו: דגלים, רולאפים, ביתנים, מדבקות ועוד.
  • שילוט: ייצור, עיצוב והתקנה של שילוט פנים וחוץ: שילוט על בניינים, שילוט תלת מימד, עמודי זיהוי, חיתוך אותיות ועוד.
  • מיתוג ועיצוב משרדים / חללי פנים: עיצוב, הדפסה והתקנה של טפטים ומדבקות לקירות וזכוכיות, תוך שילוב אותיות וסמלים בתלת מימד ומערכות תצוגה.
  • מתקני תצוגה מעוצבים, לצורך תצוגה באולמות כנסים / אירועים חיצוניים: פתרונות תצוגה מודולריים לכנסים, תערוכות וארועי קידום מכירות, דוגמת רול-אפים, שמשוניות, קירות מוארים או מסכי לד, דגלים ועוד.
  • הדפסות ומדבקות: הדפסה על גבי בד, קנווס, מרכזי שולחן ומדבקות.
  • תערוכות / כנסים: ביצוע, עיצוב והקמה של תוצרים גרפיים לביתנים לתערוכות, ביתנים בנויים (בארץ ובחו”ל), קירות מוארים או מסכי לד ועוד.
  • החומרים הגרפיים לטובת ביצוע האמור לעיל יעוצבו ע”י ספקים גרפיים חיצוניים שונים, שעימם עובדת רשות החדשנות, או לחילופין יידרש עיצובם על ידי הספק עצמו.
 1. תקופת ההתקשרות: 12 חודשים, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעד 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.
 1. תנאי סף (פירוט במסמכי המכרז): תנאי הסף להשתתפות במכרז, הינם, במצטבר:
  • המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין, או עוסק מורשה כדין בישראל, שאינו תאגיד רשום.
  • המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
  • המציע בעל ניסיון מוכח במתן שירותים מסוג השירותים מושא המכרז, ב-5 (חמישה) פרויקטים לפחות, למבנים בשטח של 1,500 (אלף) מ”ר לפחות בכל פרויקט, במהלך 3 (שלוש) השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת הצעתו למכרז זה, ובנוסף – בעל ניסיון בהפקת דברי דפוס לאירועים אד-הוקיים, דוגמת: רול אפים, דגלים, שמשוניות וכד’.
  • למציע מחזור כספי של 750,000 ₪ בשנה בכל אחת מהשנים 2021 – 2022.
  • המציע מעסיק, נכון למועד ההגשה של הצעתו במכרז, מנהל לקוח / מנהל פרויקט / מפקח בעל ניסיון כדלקמן:
   • ניסיון בניהול / פיקוח של 20 (עשרים) פרויקטים לפחות לשילוט ולמיתוג, למבנים בשטח של 1,000 (אלף) מ”ר לפחות בכל פרויקט, במהלך השנתיים שקדמו למועד הגשת הצעתו למכרז, אשר ישמש בפועל כמנהל הלקוח אם יזכה המציע במכרז. או, לחילופין:
   • ניסיון בהעמדת מיצגים חזותיים ב-10 כנסים לפחות בכל שנה, במהלך השנתיים שקדמו למועד הגשת הצעתו למכרז.
 1. הליך המכרז:
  • מסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות, שכתובתו: https://innovationisrael.org.il.
  • שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד, לכתובת michrazim@innovationisrael.org.il, עד ליום 28.03.2024.
  • לצורך ההשתתפות במכרז נדרש רישום במערכת רמדורנט, המתופעלת ומתוחזקת באמצעות חברת טופ רמדור מערכות מחשבים (1990) בע”מ. הנחיות בנוגע לרישום ניתן למצוא במסמכי המכרז.
  • הגשת ההצעות תתבצע באמצעות תיבת המכרזים האלקטרונית במערכת רמדורנט, ולא בכל אמצעי אחר. המועד האחרון להגשת ההצעות – 18.04.2024 בשעה 14:00. תיבת המכרזים האלקטרונית תינעל במועד זה, והצעות שלא תוגשנה עד אליו לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים.
  • בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.
  • יש לעקוב באתר האינטרנט של הרשות לגבי כל שינוי במכרז ו/או במועדים מכוחו.
  • הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.

מסמכי המכרז

מסמכי מכרז מיתוג - 2024
קובץ להורדה
הסכם נספח למכרז שילוט ומיתוג - 2024
קובץ להורדה
טופס הצעה נספח ב למכרז שילוט
קובץ להורדה
מסמכים למילוי בתוכנת וורד כחלק מטופס ההצעה
קובץ להורדה

נספחים

דוגמאות לפרויקטים שבוצעו עבור רשות החדשנות בעולמות המיתוג
קובץ להורדה
מענה לשאלות הבהרה-מכרז שילוט-ומיתוג
קובץ להורדה