מכרז פומבי דו שלבי לביצוע מחקרים אקדמיים עבור רשות החדשנות

תאריך אחרון להגשה

31/03/2024

תמצית המכרז

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות“), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעוניינת בקבלת הצעות לביצוע מחקרים אקדמיים עבור רשות החדשנות כמפורט במכרז, לרבות בהסכם המצורף לו, על נספחיהם.

 1. מהות ההתקשרות: הרשות מעוניינת בהתקשרויות לביצוע מחקרים אקדמיים בנושאים רלוונטיים לפעילותה, כמפורט במסמכי המכרז.
 1. תקופת ההתקשרות: 12 (שנים עשר) חודשים, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעד 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.
 1. תנאי סף יחודיים (פירוט במסמכי המכרז): ניסיון המציע:
  • המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין והוא אחד מאלה:
   • מוסד מחקר אקדמי המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל.
   • מכון מחקר בישראל, שהינו מלכ”ר.

מכון מחקר” לעניין המכרז, משמעו גוף אשר מרכיב מרכזי בפעילותו קשור בקידום המחקר בחזית הידע העולמי וברשותו תשתית ציוד לביצוע מחקרים, והחוקרים אשר מועסקים במסגרתו עוסקים בין היתר בפרסום מאמרים מטעמו בעיתונות מדעית בינלאומית ובהצגת עבודות בכנסים בינלאומיים.

  • המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
  • החוקר המוביל שיבצע את השירותים מטעם המציע (להלן: “החוקר המוביל”) הוא אחד מאלה:
   • חבר סגל אקדמי בכיר באחד מהחוגים הבאים במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל: מדעי החברה, ניהול, משפטים.
   • חבר סגל אקדמי באוניברסיטה מחוץ לישראל המדורגת לפחות 100 בדירוג שנחאי לכלכלה האחרון שפורסם נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
  • המציע ו/או החוקר המוביל ו/או חוקר אחר מצוותו המיועד לביצוע השירותים נושא המכרז הוא בעל אישור לגישה לעבודה בחדר מחקר של הלמ”ס.
 1. הליך המכרז:
  • שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדוא”ל בלבד  michrazim@innovationisrael.org.il, עד ליום 21.01.2024.
  • לצורך ההשתתפות במכרז נדרש רישום במערכת רמדורנט, המתופעלת ומתוחזקת באמצעות חברת טופ רמדור מערכות מחשבים (1990) בע”מ. קישור למערכת ולהגשת ההצעות למכרז ניתן למצוא במסמכי המכרז.
  • הגשת ההצעות תתבצע באמצעות תיבת המכרזים האלקטרונית במערכת רמדורנט, ולא בכל אמצעי אחר. המועד האחרון להגשת ההצעות – 31.03.2024 בשעה 14:00. תיבת המכרזים האלקטרונית תינעל במועד זה, והצעות שלא תוגשנה עד אליו לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים.
  • בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.
  • יש לעקוב באתר האינטרנט של הרשות לגבי כל שינוי במכרז ו/או במועדים מכוחו.

נספחים

הסכם נספח למכרז מחקרים אקדמיים
קובץ להורדה
מכרז מחקרים אקדמיים 2024
קובץ להורדה
נספח ג' מחקרים אקדמיים - טופס הצעה להגשה
קובץ להורדה