פחות מעשירית: נשים ביזמות טכנולוגית בישראל

כאשר בוחנים את התפלגות כלל סבבי ההשקעה בסטארטאפים בהובלת מנכ״ליות, ניתן לראות כי 80% מהעסקאות בשנים 2021-2018 היו בגודל של 10 מיליון דולר ומטה. בקרב מנכ״לים גברים, 66% מהעסקאות היו בגודל זה. כך שעסקאות ההשקעה בסטארטאפים בניהול גברים מתפזרות על פני טווח רחב יותר של גודלי עסקאות, בעוד העסקאות בהן הושקע הון בסטארטאפים של נשים מרוכזות בעיקר בטווח הנמוך של סבבי ההשקעה. כך למשל, בתקופה האמורה זוהו חמש עסקאות השקעה גדולות יותר מ 50- מיליון דולר כל אחת בסטארטאפים שבראשם עמדו נשים, בהשוואה לכ-180 השקעות בגודל זה בסטארטאפים שבראשות גברים.

 

כאשר בוחנים את המגמה לאורך עשור, מתגלה תמונה מעודדת מעט יותר: שיעור הנשים שהקימו וניהלו חברות חדשות בכל שנה הלך ועלה. ב 2010- נשים היוו רק 5.3% מכלל המנכ״לים של סטארטאפים חדשים שהוקמו באותה שנה – 27 מנכ״ליות בלבד. בשנת 2015 השיעור כבר עלה ל-9% מהחברות החדשות באותה שנה עם 87 מנכ״ליות שעמדו בראש סטארטאפים חדשים. לפי הנתונים הידועים לשנת 2,2020 נשים מכהנות כמנכ״ליות של 12.1% מהסטארטאפים שהוקמו בשנה זו (מתוך היזמים המנכ״לים שמגדרם ידוע).

 

למרות מגמת העלייה החיובית של שיעור היזמות שעומדות בראש סטארטאפים חדשים – עדיין מדובר בכמות נמוכה של עד כמאה מנכ״ליות של חברות חדשות בשנה. כך למשל, מבדיקה של נתוני 2019 עולה כי 696 גברים כיהנו כמנכל’’ים של סטארטאפים חדשים שהוקמו באותה שנה – לעומת 99 מנכ״ליות בלבד. הנתונים החלקיים של שנת 2020 מצביעים על 67 מנכ״ליות של סטארטאפים חדשים שהוקמו במהלך השנה לעומת 485 מנכ״לים.

באילו תחומים נשים מקימות ומנהלות סטארטאפים? התחום המרכזי אליו פונות נשים בישראל להקמת סטארטאפים בעשור האחרון הוא תוכן ומדיה. מתוך מעל ל-800 סטארטאפים שנשים הקימו וניהלו בשנים 2021-2010 , השתייכו 186 נשים (שהן 27.6% מהמנכ”ליות המייסדות) לסקטור התוכן והמדיה.3 התחום הבולט הבא בו נשים הקימו חברות הוא מדעי החיים, שמשך אליו 146 נשים, שהן 21.7% מהמנכ״ליות שהקימו וניהלו סטארטאפים בתקופה זו. התחום הבא לאחר מכן בפופולריות שלו הוא תוכנה אירגונית ותשתיות (17.7% מהמנכ״ליות, שהן 119 נשים). שני שלישים מהנשים שהקימו ומנהלות סטארטאפים מובילות חברות באחד משלושת התחומים הללו (לעומת 54% מהמנכ״לים שמנהלים סטארטאפים באחד מהתחומים הללו). כך שהיזמות בהובלת נשים מתרכזת בתחומים מצומצמים יותר בהשוואה לסטארטאפים שהוקמו ומנוהלים על ידי גברים, בהם הפיזור על פני תחומים הוא מגוון יותר.

שיעור וכמות הנשים שבחרו להקים סטארטאפים בתחומים פופולריים בהייטק הישראלי, כמו סייבר ופינטק, הוא זניח יחסית לכמויות הגברים בהם. כך למשל, בין השנים 2021-2010 נשים הקימו ומנהלות פחות מ-50 חברות טכנולוגיה בתחומי הסייבר והפינטק, לעומת למעלה מ-800 חברות שהקימו ומנהלים גברים.

שיעור וכמות הנשים שבחרו להקים סטארטאפים בתחומים פופולריים בהייטק הישראלי, כמו סייבר ופינטק, הוא זניח יחסית לכמויות הגברים בהם. כך למשל, בין השנים 2021-2010 נשים הקימו ומנהלות פחות מ-50 חברות טכנולוגיה בתחומי הסייבר והפינטק, לעומת למעלה מ-800 חברות שהקימו ומנהלים גברים.

 

 

פחות מ-5%: נשים מגייסות לסטארטאפים פחות כסף – ובעיקר בשלבים מוקדמים

גיוס הון מאפשר לסטארטאפים לבצע את קפיצות המדרגה הבאות שלהם – לגייס עובדים, לפתח טכנולוגיות ומוצרים חדשים, לצאת לשווקים חדשים ולרכוש חברות כחלק מצמיחתם. לכן יש חשיבות לחלק היחסי מ״הדלק של התעשייה״ שמוזרם לסטארטאפים בהובלת נשים ומאפשר להם להמשיך להתפתח.

גם בתחום המימון המצב בכי רע: מתוך 3,636 סבבי השקעה בסטארטאפים ישראלים בשנים 2021-2018 שמגדר מנכ״ל.ית החברה שלהם ידוע – רק 281 סבבי השקעה, שהם 7.7% מסבבי ההשקעה,4 היו בסטארטאפים בהובלת מנכ״לית, כך לפי עיבוד רשות החדשנות לנתוני IVC . כלומר, חלקם של סבבי ההשקעה בנשים מכלל סבבי ההשקעה (7.7%) נמוך משיעור הסטארטאפים שבראשם עומדת מנכ״לית (9.4%) שהוקמו בעשור שבין 2010 ל-2021.

כאשר בוחנים את כמות ההון שמגייסות נשים מתגלה תמונה מדאיגה: מבין סבבי גיוס ההון שיש לגביהם זיהוי מגדרי וסכום הגיוס בהם ידוע,5 סטארטאפים בהובלת נשים משכו 4% מההשקעות וסטארטאפים בהובלת גברים – 96%. ביטוי נוסף לפער הגיוס בין נשים לגברים בא לידי ביטוי בגודל הממוצע והחציוני של סבב גיוס של סטארטאפ בהובלת נשים לעומת גברים. גודל סבב גיוס ההון הממוצע של סטארטאפים בהובלת נשים בשנים 2021-2018 היה 8.7 מיליון דולר, בהשוואה לסבב ממוצע בגודל 17.6 מיליון דולר בקרב מנכ״לים גברים. הגודל החציוני של סבבי הגיוס צונח משמעותית: הגודל החציוני הממוצע בשנים 2021-2018 לסבב גיוס של סטארטאפ שבראשו עומדת מנכ״לית היה 1.17 מיליון דולר, בהשוואה לגודל חציוני ממוצע של 3 מיליון דולר בקרב המנכ״לים הגברים – פער של יותר מפי 2.5.

חשוב לציין שבמהלך התקופה הלך וגדל סבב גיוס ההון הממוצע של סטארטאפים שבראשם עומדת מנכ״לית פי 3.9 – מ-4.8 מיליון דולר ב-2018 ל-18.85 מיליון דולר ב-6.2021 כאשר אנו בוחנים את השינוי בין שנת 2020 לשנת 2018 מצבן של הנשים גרוע יותר באופן יחסי, שכן שיעור העלייה בהיקף הגיוס הממוצע עומד על כ-40% בלבד עבור נשים לעומת כ-80% עבור גברים. גם בקרב המנכ״לים הגברים הייתה עלייה דומה, של פי 4.2 , מ-8.7 מיליון דולר בסבב הגיוס הממוצע ב-2018 ל-36.4 מיליון דולר ב-2021. גם בגודל הסיבוב החציוני נצפתה תופעה דומה. כלומר, סבבי הגיוס של מנכ״ליות של סטארטאפים הולכים וגדלים – אך לא מדביקים את הפער ביחס לגודל הממוצע והחציוני של סבבי הגיוס של גברים.

אחד ההסברים לפער המשמעותי הוא שרוב סבבי ההשקעה בסטארטאפים בהובלת נשים הם בסטארטאפים בשלבי החיים המוקדמים שלהם – השקעות סיד וסבב השקעות ראשון – וככל שמתקדמים בסולם ההשקעות, חלקם של הסטארטאפים בהובלת נשים מכלל העסקאות פוחת. יחד עם זאת, גם בשלבי הגיוס המוקדמים, גודל סבבי הגיוס הממוצע והחציוני של סטארטאפים בניהול נשים נמוך מזה של גברים. כך למשל, בסבב הסיד היקף הגיוס הממוצע של סטארטאפ עם מנכ״לית הוא 1.7 מיליון דולר לעומת 2.3 מיליון דולר כשמדובר במנכ״לים גברים.

מבין כלל סבבי גיוס הסיד המזוהים מגדרית בשנים 2020-2018, עסקאות בהן השקיעו בסטארטאפים בהובלת מנכ״לית היו בממוצע 8.2% בשנה. אולם, כבר בסבב הגיוס בשלב הבא (Round A) ירד חלקן של עסקאות בהן השקיעו בסטארטאפים בראשות נשים לכ-7%. החל מסבב B והלאה השיעור השנתי הממוצע של העסקאות של חברות בניהול נשים היה 6.2% מכלל עסקאות ההשקעה בשלבים אלה. בסבבי גיוס המתקדמים (Round D ומעלה נצפו נשים בודדות המנהלות סטארטאפים שהשלימו סבבי השקעה.

כאשר בוחנים את התפלגות כלל סבבי ההשקעה בסטארטאפים בהובלת מנכ״ליות, ניתן לראות כי 80% מהעסקאות בשנים 2021-2018 היו בגודל של 10 מיליון דולר ומטה. בקרב מנכ״לים גברים, 66% מהעסקאות היו בגודל זה. כך שעסקאות ההשקעה בסטארטאפים בניהול גברים מתפזרות על פני טווח רחב יותר של גודלי עסקאות, בעוד העסקאות בהן הושקע הון בסטארטאפים של נשים מרוכזות בעיקר בטווח הנמוך של סבבי ההשקעה. כך למשל, בתקופה האמורה זוהו חמש עסקאות השקעה גדולות יותר מ-50 מיליון דולר כל אחת בסטארטאפים שבראשם עמדו נשים, בהשוואה לכ-180 השקעות בגודל זה בסטארטאפים שבראשות גברים.

 

 

 


1. במסמך זה נתייחס למספר המנכ״ליות כנתון המייצג את הפעילות היזמית של נשים.

2. נתוני IVC בנוגע לכמות החברות שנפתחות בכל שנה ממשיכים להתעדכן, ולכן מספר החברות הידוע שהוקמו בשנת 2020 עדיין חלקי.

3. מתוך כלל החברות שהוקמו בתקופה של 2021-2010 וידוע מגדר המנכ״ל.ית, ידוע תחום העיסוק של 81% מהן.

4. בהם מגדר המנכ״ל.ית ידוע. בתקופה שנבדקה יש שיוך מגדרי שמאפשר לזהות את מגדר המנכ״ל.ית ב-80% מסבבי ההשקעה.

5. לכ-70% מסבבי הגיוס קיים נתון לגבי היקף הגיוס בסבב. שיעור זה אינו משתנה כתלות בזהות מגדר המנכ”ל.ית.

6. יש לציין שנתוני 2021 צפויים להמשיך ולהתעדכן במהלך 2022 וייתכן שממצא זה ישתנה.