RSTPC

Reinforced Superior Tailored Performance Concrete פיתוח טכנולוגיות מתקדמות של חומרי בנייה, מטריצות צמנטיות וחיזוקים, לשילובן במבני ותשתיות בטון, על ידי קידום בין השאר של כלי עיצוב ותכנון מונעי בינה מלאכותית, כדי לספק דרישות ביצועים ויעדי קיימות. לקול הקורא

NDT – Non-Destructive Testing

בדיקות אל – הרס מטרת המאגד: פיתוח יכולות מתקדמות לביצוע בדיקות אל-הרס הדירות, אמינות וכלכליות למבנים וחומרים שכיום לא קיים עבורם פתרון טכנולוגי מתאים (מאפייני מיקרו-מבנה, שיטות ייצור והרכבה מיוחדות, חומרים מרוכבים, חלקי מתכת מודפסים, קרמיקה ועוד) ואשר יכולות לשמש מגוון רחב של תעשיות ישראליות. היכולות המפותחות יבוססו בין השאר גם על אוטומציה, בינה מלאכותית […]